Karta stałego pobytu – Zezwolenie na pobyt stały

Karta stałego pobytu. O kartę stałego pobytu może się ubiegać każdy cudzoziemiec mający kartę polaka lub polskie pochodzenie oraz wyraża chęć zamieszkania na stałe w Polsce
Karta stałego pobytu

Karta stałego pobytu – Zezwolenie na pobyt stały

Karta stałego pobytu jest dokumentem wydawanym na okres 10 lat, jednak sama decyzja wydawana jest bezterminowo. Oznacza to, że jedynym obowiązkiem cudzoziemca jest wymiana karty co 10 lat ale bez konieczności ponownego ubiegania się decyzję. Reasumując, tylko raz przechodzimy procedurę uzyskania karty pobytu następnie co 10 lat odświeżamy kartę. Karta stałego pobytu

O kartę stałego pobytu może się ubiegać każdy cudzoziemiec mający Kartę Polaka lub polskie pochodzenie oraz wyraża chęć zamieszkania na stałe w Polsce

Za pośrednictwem Agencji Pracy WORKSOL możecie Państwo uzyskać kartę stałego pobytu. Musicie jednak spełnić poniższe wymagania.

 • Posiadać ważną Kartę Polaka
 • Posiadać miejsce do zamieszkania w Polsce
 • Przygotować życiorys ze wskazaniem na polską przynależność narodową
 • Nie być osobą karaną
 • Nie zalegać z podatkami wobec Urzędu Skarbowego w Polsce
 • Wyrażać chęć osiedlenie na stałe w Polsce
  lub  karta stałego pobytu
 • Posiadać polskie pochodzenie*
 • Posiadać dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie*
 • Przejdzie pomyślnie rozmowę w Urzędzie Wojewódzkim w celu potwierdzenie związku cudzoziemca z polskością*
 • Przygotuje życiorys ze wskazaniem na polską przynależność narodową
 • Posiadać miejsce do zamieszkania w Polsce
 • Nie być osobą karaną
 • Nie zalegać z podatkami wobec Urzędu Skarbowego w Polsce
 • Wyrażać chęć osiedlenie na stałe w Polsce
  *Posiadać polskie pochodzenie – co to oznacza?
  Za osobę polskiego pochodzenia uznaje się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie następujące warunki:
  co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
  wykazuje ona swój związek z polskością, w szczególności poprzez pielęgnowanie polskiej mowy, polskiej tradycji i zwyczajów.

Posiadać dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie*- co to oznacza? Karta stałego pobytu

Dokumentami i dowodami potwierdzającymi polskie pochodzenie mogą być:

 • polskie dokumenty tożsamości;
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisy
 • metryki chrztu
 • świadectwa szkolne
 • dokumenty potwierdzające związek z polskością
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;
 • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis o polskim pochodzeniu tej osoby
 • zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat polskiej narodowości ich posiadacza
 • zaświadczenie organizacji polonijnej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;
 • prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji itp.

Przejdzie pomyślnie rozmowę w Urzędzie Wojewódzkim w celu potwierdzenie związku cudzoziemca z polskością – co to oznacza Karta stałego pobytu
W toku postępowania o udzielenie zezwolenie na pobyt stały na podstawie polskiego pochodzenia cudzoziemiec jest wezwany do Urzędu Wojewódzkiego do osobistego stawiennictwa w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności niezbędnych do podjęcia decyzji w sprawie udzielenie zezwolenie na pobyt stały. Rozmowa w Urzędzie Wojewódzkim odbywa się w języku polskim i może trwać około 60 minut. karta stałego pobytu

Przykładowe pytania, które mogą zostać zadane cudzoziemcowi w trakcie takiej rozmowy:

Kiedy w Polsce świętuje się Boże Narodzenie? Jakie są tradycyjne dania tego święta?
Kiedy odbyła się bitwa pod Grunwaldem? Kto w tej bitwie uczestniczył?
Z jakiego ciasta piecze się baranka na Wielkanoc?
Kto jest założycielem miasta Kraków?
Co to jest tłusty czwartek?
Kiedy obchodzony jest Dzień Niepodległości w Polsce?
Co to jest śmingus dyngus?
Jakie miasta były stolicami Polski?
Co widnieje na polskim herbie?
Jak wygląda polska flaga?
Kim był Jan Paweł II?
Kim był Adam Mickiewicz?
Kim jest Lech Wałęsa?
W którym roku  przyjęto w Polsce Konstytucję?
Jakie święta w Polsce są dniami wolnymi od pracy?
Kto z Polaków otrzymał nagrodę Nobla?
Dlaczego Pan/Pani ubiega się o zezwolenie na pobyt stały?

Podczas rozmowy urzędnik zapisuje odpowiedzi cudzoziemca, a po rozmowie przedstawia cudzoziemcowi ich zapis. Cudzoziemiec powinien uważnie przeczytać tekst i jeżeli zgadza się z jego treścią, powinien podpisać się pod dokumentem. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani uzyskanie kartą stałego pobytu za naszym pośrednictwem to zapraszamy do kontaktu z nami. Agencji Pracy WORKSOL przygotuje w pełni dokumentację do pozytywnego rozpatrzenia wniosku i uzyskania karty stałego pobytu.