Czy obywatele Ukrainy pozostający w związku małżeńskim mogą rozliczać wspólnie PIT 37?

Sposób rozliczania PIT-u 37 reguluje Ustawa z dnia 26.06.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu nieograniczonemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być jednak na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów.

Oprócz tego należy posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce lub posiadać miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, co wynika z atr. 6 ust. 3a. Co w tym wypadku z obywatelami Ukrainy? Czy wyklucza to możliwość wspólnego rozliczania się przez nich? Otóż nie. Należy bliżej przyjrzeć się pojęciu „stałe miejsce zamieszkania”. Uwagę należy zwrócić na to, że nie jest to pojęcie jednoznaczne z miejscem zameldowania. Obywatele Ukrainy posiadają najczęściej stały meldunek w swoim państwie, co teoretycznie wyklucza możliwość wspólnego rozliczania. Natomiast pojęcie miejsca zamieszkania określa również ww. ustawa w art. 3 ust. 1, która mówi o nim jako o miejscu, które jest centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub miejscu, w którym przebywa się dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W związku z powyższym, jeśli małżonkowie z Ukrainy podejmują prace w Polsce, a taki jest najczęściej powód ich przyjazdu, mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe wskazując polski adres zamieszkania. Podkreślić jednak należy fakt, że każdy obcokrajowiec podlega obowiązkowi meldunkowemu, innymi słowy zarejestrowaniu swojego miejsca zamieszkania. Można tego dokonać w urzędzie gminy odpowiednim dla adresu lokalu mieszkalnego, w którym przebywają. Jest to procedura bezpłatna, a meldunek otrzymuje się od razu.