Worksol Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec i innych krajów UE

16 sierpnia 2018

Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec

delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec

Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec i innych krajów UE jest możliwe. Nie jest to jednak łatwa droga. Ale jej przejście pozwoli pracodawcy legalnie realizować usługi na terytorium Niemiec i innych krajów UE. Wykorzystując do tego zatrudnionych w swojej firmie cudzoziemców. Warto załatwić wszelkie formalności w prawidłowy sposób tak, aby uniknąć ogromnych kar nakładanych przez inspekcje pracy innych krajów Unii Europejskiej.

 

Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec i innych krajów UE jest już możliwe

 

Każdorazowo, kiedy wysyłamy pracowników w delegację do innego kraju UE należy sprawdzić jakie są przepisy krajowe i jakie warunki należy spełnić, aby móc takich pracowników oddelegować. Dyrektywa ogólna UE na podstawie tzw. reguły Vander Elst daje taką możliwość. Jednak kraje członkowskie często wprowadzają dodatkowe obostrzenia w celu ochrony swojego rynku pracy.

Każdy polski pracodawca zatrudniający cudzoziemców (obywateli państw trzecich względem UE) może oddelegować pracowników do pracy w Niemczech, jednak wcześniej musi uzyskać wizę Vander Elst. Uzyskanie takiej wizy zwalania pracodawcę z obowiązku posiadania dla swoich pracowników-cudzoziemców innych pozwoleń na pracę na terytorium kraju, do którego oddelegowuje pracowników.

Swoboda świadczenia usług przez przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE jest podstawową zasadą wolnego, otwartego rynku Unii Europejskiej. Wszelkie ograniczenia co do świadczenia usług przez obywateli UE są zakazane, jednak rząd Niemiec wprowadził ograniczenia wobec obywateli państw trzecich, jakimi są m.in. Ukraińcy, Białorusini, Mołdawianie, Nepalczycy, Bengalczycy itp

Uwaga:

Nie jest możliwe delegowanie pracowników tymczasowych przez agencję pracy na podstawie wizy Vander elst do wykonywania pracy tymczasowej. Tak złożony wniosek zostanie odrzucony przez Konsulat niemiecki w Polsce.

 

Jakie warunki trzeba spełnić aby móc uzyskać wizę Vander Elst

 

 Aby móc legalnie oddelegować cudzoziemców do pracy w Niemczech, cudzoziemiec oraz jego pracodawca musi spełnić następujące warunki:

 • Cudzoziemiec przed oddelegowaniem musi być zatrudniony u pracodawcy, posiadać prawo pobytu (najlepiej wizę długoterminowa z prawem pracy lub kartę pobytu), być ubezpieczonym i mieć odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne
 • Cudzoziemiec ma zawartą umowę o pracę z polskim pracodawcą
 • Polski pracodawca ma zawartą umowę o świadczenie usługi z niemieckim odbiorcą usługi
 • Świadczenie pracy na terenie Niemiec nie jest jedynym celem zatrudnienia cudzoziemca. Nie może on być zatrudniony tylko w celu oddelegowania do pracy w Niemczech. Delegowanie musi mieć to charakter okazjonalny. W przeciwnym przypadku cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę w Niemczech

Uwaga:

Cudzoziemcy posiadający ,,zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mogą być oddelegowani do pracy do Niemiec, na okres do 3 miesięcy w ciągu roku, bez posiadania wizy Vander Elst

 

Jak uzyskać wizę Vander Elst ? Gdzie należy się zgłosić ?

 

Wnioski wizowe przyjmuje tylko i wyłącznie Ambasada Niemiec w Warszawie, ponadto:

 • wniosek musi być kompletny i zawierać wszelkie wymagane załączniki
 • również wniosek należy złożyć w oryginale wraz z dwiema kopiami (w języku niemieckim)
 • wniosek składa cudzoziemiec osobiście
 • opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 75 euro i jest płacona w polskich złotych wg. aktualnego przelicznika w siedzibie Ambasady
 • dwie aktualne biometryczne fotografie
 • paszport pracownika-cudzoziemca
 • dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na pracę (zezwolenie na pracę typu A, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, karta pobytu itp.)
 • umowa zawarta pomiędzy polskim a niemieckim przedsiębiorstwem lub polskim przedsiębiorstwem a osobą fizyczną, w języku niemieckim oraz pismo przewodnie
 • zaświadczenie firmy  świadczącej usługi na terenie Niemiec (osobne dla każdego wnioskodawcy) zawierające informację dotyczącą: zgodnego z przepisami zatrudniania cudzoziemców na terenie RP – umowa o pracę, względnie sposobu rozliczenia wynagrodzenia, dowód ubezpieczenia społecznego wnioskodawcy (najlepiej od początku pracy cudzoziemca do momentu złożenia winsoku wizowego). Przewidywanego czasu rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi na terenie Niemiec, miejsca realizacji usługi oraz krótki opis wykonywanej usługi
 • aneks do umowy o pracę dotyczący wyjazdu do pracy do Niemiec
 • Odpis KRS pracodawcy oraz odpis z niemieckiego rejestru handlowego (handelsregisterauzug) podmiotu niemieckiego do którego wysyłany jest pracownik
 • dowód ubezpieczenia na wypadek choroby wydawany przez ZUS, czyli A1 oraz kartę EKUZ
 • ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia dodatkowych dokumentów

 

Fałszywe teorie związane z delegowaniem pracowników z Ukrainy do Niemiec

 

Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec i innych krajów UE obrosło w wiele mitów, o których kilka słów poniżej

 • nieprawdą jest, że wystarczy uzyskać zaświadczenie A1 aby legalnie oddelegować pracownika-cudzoziemca do Niemiec
 • nieprawdą jest, że pracownik-cudzoziemiec musi podlegać (przez co najmniej miesiąc przed oddelegowaniem) polskiemu ubezpieczeniu społecznemu (jest to uzależnione od inspektoratu ZUS, pod który podlegamy)
 • Karta Polaka nie wystarczy do tego, aby oddelegować pracownika z Ukrainy lub innego cudzoziemca do Niemiec. Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego i nie jest to dokument uznawany przez inne kraje UE.
 • nie wystarczy mieć kartę pobytu czasowego aby móc legalnie oddelegować pracowników-cudzoziemców do Niemiec
 • nie można delegować opiekunki do osób starszych na zasadach wizy Vander Elst

Przy ubieganiu się o wizę Vander Elst należy pamiętać o tym, że wniosek musi być złożony kompletnie. Ambasada będzie rozpatrywała tylko wnioski złożone od początku do końca dobrze. Nie będzie możliwości dosyłania dokumentów, o których mowa wyżej, w przypadku pominięcia jakiegoś załącznika. Niestety, ale taki wniosek pozostanie bez rozpatrzenia a opłata manipulacyjna przepadnie.

 

Kiedy wiza Vander Elst nie jest wymagana?

 

Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec i innych krajów UE nie zawsze wymaga posiadania wizy Vander Elst. Nie jest wymagana w przypadku, gdy polski przedsiębiorca wykonuje prace monterskie gotowego produktu wykonanego w Polce, przez okres nie dłuższy niż 2-3 dni. Jest to np. stolarz, który wykonał schody w Polsce i jedzie na montaż do klienta


Szanowni Państwo. Powyżej pokrótce przedstawiłem zagadnienie delegowani obywatelu Ukrainy oraz innych cudzoziemców do pracy w Niemczech. Jeśli chcecie Państwo powierzyć załatwienie wszelkich formalności firmie zajmującej się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców od wielu lat to zapraszamy do kontaktu. Sprawy załatwiamy możliwie jak najszybciej oraz w atrakcyjnej cenie.

 

Michał Solecki

autor artykułu: ,,Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec i innych krajów UE”

nporawa@worksol.pl

msolecki@worksol.pl

Poszukujesz pracy?

W naszej bazie mamy wiele atrakcyjnych ofert pracy z Polski i zagranicy. W każdym miesiącu podpisujemy dziesiątki umów rekrutacyjny z polskimi firmami

Aktualne oferty pracy znajdują się tutaj

icon_firstPrzeglądaj oferty pracy

Szukasz pracowników?

Mamy setki kandydatów gotowych do pracy w najbliższym czasie. Nasza Agencja dostarcza ponad 100 pracowników miesięcznie do polskich pracodawców. Realizujemy zlecenia rekrutacyjne dotyczące specjalistów jak i pracowników niewykwalifikowanych

icon_twoDodaj ofertę pracy

Masz pytania ?

telZamów rozmowę personKontakt bezpośredni