Jak rozliczyć Ukraińca, cudzoziemca?

Jak rozliczyć Ukraińca, cudzoziemca? NIP-7, PIT-11
Jak rozliczyć zatem Ukraińca, cudzoziemca?

Czas rozliczeń dochodów pracowników zbliża się nie ubłaganie. Jak rozliczyć Ukraińca, cudzoziemca? NIP-7, PIT-11

Pracodawca zatrudniający cudzoziemców, musi pamiętać o istotnych różnicach przy rozliczaniu swoich pracowników w przypadku zatrudniania ich na umowy cywilno-prawne.

Poniżej podstawa prawna. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Jak z kolei stanowi art. 3 ust. 2b pkt 2 u.p.d.o.f., za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia. 

W świetle tych przepisów osiągane przez nierezydentów przychody z umów zleceń oraz umów o dzieło wykonywanych na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Przychody te opodatkowane są, co do zasady, zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 20% (zob. art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.).

W konsekwencji wypłacając ukraińskiej osobie fizycznej wynagrodzenia z tytułu wykonywanych w Polsce umów zleceń czy umów o dzieło firma czy też osoba fizyczna obowiązana jest potrącać 20% zryczałtowany podatek (zob. art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.). Podatek ten płatnik obowiązany jest wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby firmy (zob. art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Rozliczenie roczne wystawiamy na formularzu IFT – 1, który wysyłamy do urzędu skarbowego obsługującego nierezydentów w Państwa województwie oraz przekazujemy drugi egzemplarz cudzoziemcowi. Pamiętajmy, że nie wystawiamy PIT-11 dla cudzoziemca, a cudzoziemiec nie rozlicza się z osiągniętych dochodów na podstawie umów cywilno-prawnych na PIT-37.

Rozwiązaniem powyższego problemu jest złożenie druku NIP-7 do siedziby urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce. 

W druku NIP-7 w miejscu zamieszkania należy wpisać polski adres zamieszkania. Tym samym oświadczamy, że cudzoziemiec określa swoje centrum interesów życiowych jako Polskę.

Przez to dochody dla tego obywatela w jego kraju pochodzenia będą dochodami zagranicznymi i cudzoziemiec zobowiązany będzie do rozliczenia dochodów osiąganych za granicą w Polsce. Należy o tym powiadomić cudzoziemca, jeżeli nie wyrazi na to zgody, cudzoziemiec powinien być świadomy konieczności potrącania zryczałtowanego 20 % podatku dochodowego. W takim przypadku rozliczamy rocznie cudzoziemca drukiem PiT – 11.