Jak zatrudnić obcokrajowca, cudzoziemca? Info

Jak zatrudnić obcokrajowca, cudzoziemca? 

Agencja Pracy WORKSOL pośredniczyła już przy zatrudnieniu kilku tysięcy obcokrajowców. Posiadamy zatem bardzo bogate doświadczenie, którym chętnie podzielimy się z naszymi klientami.  

Poniżej przedstawimy Państwu, bezpłatnie kilka podstawowych porad przy zatrudnianiu obcokrajowców: 

I. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Pierwszym i najważniejszym dokumentem przy zatrudnieniu obcokrajowca jest ,,Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy”. Zatrudniając obcokrajowca należy złożyć ,,Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy” w Powiatowym Urzędzie Pracy ze względu na siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Kolokwializując, tam gdzie jest siedziba Państwa firmy tam składamy oświadczenie. Niniejszy dokument pełni dwie funkcje. Po pierwsze służy jako legalizacja zatrudnienia obcokrajowca i należy go dołączyć do akt osobowych pracownika (kopia dla pracodawcy, oryginał dajemy cudzoziemcowi). Po drugie dokumentem tym posługujemy się jeśli chcemy zaprosić obcokrajowca do pracy w naszej firmie. Za pośrednictwem tego właśnie dokumentu obcokrajowiec otrzyma wizę roboczą w kraju swego pochodzenia.

Bardzo często jest również tak, że obcokrajowiec przyjeżdża do nas już z ważną wizą do pracy w Polsce. W takim przypadku inny pracodawca zaprosił cudzoziemca do pracy w Polsce, ale zrezygnował z jego dalszego zatrudniania. My powinniśmy mimo to złożyć oświadczenie wystawione na naszą firmę i dopiero od momentu jego posiadania możemy legalnie zatrudnić obcokrajowca.

Ważne!
Składając „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy” w Urzędzie Pracy musimy zwrócić uwagę na datę jego złożenia. Powiatowy urząd pracy musi mieć czas na zarejestrowanie oświadczenia. Urzędy Pracy w Polsce pracują różnie, są takie gdzie po złożeniu oświadczenia będziemy je mieli do odebrania na drugi dzień, bywają jednak takie, że za oświadczeniem będziemy czekali nawet 3 tygodnie. Pamiętajmy aby brać to pod uwagę przy zatrudnianiu cudzoziemców. Reasumując, najpierw składamy oświadczenie w PUP, następnie je odbieramy i od tego momentu możemy zatrudnić cudzoziemca.

Załączniki:

Wzór oświadczenia

II. Umowa o pracę, umowa zlecenie, a może o dzieło z obcokrajowcem, cudzoziemcem? 

Najdogodniejszą formą zatrudnienia obcokrajowca, jest naszym zdaniem umowa o pracę, gdyż podlega on takim samym zasadom prawa pracy i rozliczania pracy jak w przypadku pracowników polskich. Zatrudnianie obcokrajowca na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, jest o tyle skomplikowane, że cudzoziemiec podlegać będzie zryczałtowanemu 20% podatkowi dochodowemu, bez możliwości jakichkolwiek odliczeń. Oprócz podatku dochodowego zobowiązani będziecie Państwo również do opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracownika takich jak w przypadku umowy zlecenie z polskim pracownikiem.

Poniżej podstawa prawna.

Zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Jak z kolei stanowi art. 3 ust. 2b pkt 2 u.p.d.o.f., za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia. 

W świetle tych przepisów osiągane przez nierezydentów przychody z umów zleceń oraz umów o dzieło wykonywanych na terytorium Polski podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. Przychody te opodatkowane są, co do zasady, zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 20% (zob. art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.).

W konsekwencji wypłacając cudzoziemcowi wynagrodzenia z tytułu wykonywanych w Polsce umów zleceń czy umów o dzieło firma, czy też osoba fizyczna obowiązana jest potrącać 20% zryczałtowany podatek (zob. art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f.). Podatek ten płatnik obowiązany jest wpłacić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby firmy (zob. art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.).

Rozwiązaniem powyższego problemu jest złożenie druku NIP-7 do siedziby urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce. W druku NIP-7 w miejscu zamieszkania należy wpisać polski adres zamieszkania. Tym samym oświadczamy, że cudzoziemiec określa swoje centrum interesów życiowych jako Polskę. Przez to dochody dla tego obywatela w jego kraju pochodzenia będą dochodami zagranicznymi i cudzoziemiec zobowiązany będzie do rozliczenia dochodów osiąganych za granicą w Polsce. Należy o tym powiadomić cudzoziemca, jeżeli nie wyrazi na to zgody, cudzoziemiec powinien być świadomy konieczności potrącania zryczałtowanego 20 % podatku dochodowego. W takim przypadku rozliczamy rocznie cudzoziemca drukiem PiT – 11.

Rozliczenie roczne w przypadku umów cywilno-prawnych osób zamieszkałych poza terytorium RP rozliczamy na formularzu Form-IFT-1, który wysyłamy do urzędu skarbowego obsługującego nierezydentów w Państwa województwie oraz przekazujemy drugi egzemplarz cudzoziemcowi. Pamiętajmy, że nie wystawiamy PIT-11 dla cudzoziemca, a cudzoziemiec nie rozlicza się z osiągniętych dochodów na podstawie umów cywilno-prawnych na PIT-37.

Ważne!

Zgłoszenie do ubezpieczenia cudzoziemca, ZUA, zgłoszenie do ZUS  

Dokument zgłoszeniowy do ubezpieczenia ZUA składamy z numerem paszportu jako numerem identyfikacyjnym ubezpieczonego. Nie jest obowiązkowe posiadanie numeru PESEL, gdyż obowiązek ten nie dotyczy osób na stałe zameldowanych poza granicami RP, do których należą obcokrajowcy. Poniżej wzór prawidłowo wypełnionego druku ZUA dla cudzoziemca. 

Druk ZUA dla cudzoziemca

III. Kiedy musisz się zameldować na pobyt czasowy obywatela Ukrainy? – Zameldowanie obcokrajowca, PESEL dla cudzoziemca, obcokrajowca

Każdego obcokrajowca należy zameldować w najbliższym urzędzie gminy ze względu na miejsce pobytu obcokrajowca, najpóźniej w 4 dniu, licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu czasowego w Polsce. Zalicza się do tego grupy przed wszystkim obywateli Ukrainy chcących przebywać w Polsce dłużej niż 14 dni. Jeśli będziesz w Polsce krócej niż 14 dni, nie musisz się meldować. Pamiętaj, że nie możesz przebywać w Polsce dłużej, niż wynika to z dokumentu, który potwierdza prawo pobytu w Polsce, np. wiza lub karta pobytu czasowego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2011 r. Nr 220 poz. 1306 z późn. zm.)

Meldując obcokrajowca na okres powyżej 3 miesięcy otrzymamy numer PESEL. (tak niestety było do marca 2015 roku problem szerzej opisany tutaj). Numer PESEL nie będzie nam jednak do niczego potrzebny, gdyż zgłaszając pracownika do ZUS posługujemy się numerem paszportu. PESEL może się jednak przydać w przypadku, gdy obcokrajowiec będzie chciał skorzystać z usług służby zdrowia, wtedy z własnego doświadczenia wiem, że pracownicy służby zdrowia wymagają (choć niesłusznie) numeru PESEL od obcokrajowca. Druczek meldunkowy na końcu artykułu.

Numer PESEL można również nadać cudzoziemcowi bez meldunku na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesiące. Korzystamy w tym przypadku z wniosku składanego w MSWiA. Wniosek wysyłamy na adres: Departament Ewidencji Państwowych MSWiA, ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa i do 30 dni powinniśmy otrzymać PESEL. Ważne aby w punkcie V. ,,Podstawa prawna upoważniająca do otrzymania numeru PESEL” wpisać ,,Płatnik składek ubezpieczeniowych. Należy dołączyć dokument ZUA oraz kopie paszportu cudzoziemca. Jeśli zatrudniamy cudzoziemca na podstawie umowy o dzieło to niestety nie uzyskamy w ten sposób PESEL-u. W lewym górnym rogu strony załączony został wzór wypełnionego wniosku. Nie aktualne do odwołania.

Załączniki: 
Wniosek meldunkowy

IV. NIP-7 Zgłoszenie identyfikacyjne obcokrajowca, cudzoziemca 

Dokument NIP-7 służy do nadania numeru NIP obcokrajowcowi. Niestety tak już jest, że większość cudzoziemców przyjeżdżających do Polski nie posada numeru NIP. Dlatego w pierwszej kolejności zaraz przy zatrudnianiu powinniśmy wypełnić wspomniany formularz i wysłać go do Urzędu Skarbowego. Pamiętajmy, żeby to obcokrajowiec podpisał się na druku, dzięki temu unikniemy opłaty za pełnomocnictwo. Numer identyfikacji podatkowej nie dostaniemy od razu. Możemy czekać za nim nawet do 2 tygodni dlatego zróbmy to jak najszybciej. Nie będziemy wtedy zaskoczeni, gdy obcokrajowiec postanowi nagle zrezygnować z pracy.

W praktyce NIP będzie nam potrzebny przy wystawieniu PIT-11 dla pracownika oraz rozliczeniu rocznym PIT-4R. Urzędem Skarbowym właściwym dla rozliczenia obcokrajowca jest Urząd Skarbowy dla nie rezydentów w Państwa województwie. W przypadku Wielkopolski jest to Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto. O tym czy obcokrajowiec jest rezydentem, bądź nie rezydentem w RP zaświadcza również Urząd Skarbowy. W praktyce, każdy obcokrajowiec nie jest rezydentem, gdyż jego interesy życiowe znajdują się poza granicami Polski. Wyjątkiem jest złożenie druku  NIP-7 wpisując polski adres zamieszkania (patrz punkt III). Wtedy określamy centrum interesów życiowych cudzoziemca w Polsce, a jego dochody w kraju pochodzenia będą jego dochodami zagranicznymi.

Załączniki:

Druk NIP-7 

V. Dodatkowe informacje:

  • Wiza robocza obcokrajowca oznaczona jest numerem 05 lub 06. Wiza znajduje się w paszporcie obcokrajowca.
  • Obcokrajowiec może otrzymać wizę na podstawie ,,Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy” maksymalnie na rok czasu, jednak w tym czasie może pracować jedynie 6 miesięcy.
  • „Zezwolenie na pracę dla obcokrajowca” umożliwia pracę obcokrajowcowi przez jeden rok do trzech po upłynięciu półrocznego okresu pracy poprzez „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy”. Do zezwolenia na pracę typu A wymagane jest wyrobienie wizy roboczej  jak zatrudnić obcokrajowca
  • „Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pracę” umożliwia cudzoziemcowi przedłużenie pobytu i legalnej pracy w Polsce po upłynięciu pracy na oświadczeniu o zamiarze zatrudniania bez konieczności wyjazdu do swojego kraju pochodzenia i wyrabiania tam wizy. Ten dokument upoważnia również cudzoziemca do zapraszania członków swojej rodziny na odwiedziny w Polce

Potrzebujesz zezwolenie na pracę lub kartę pobytu dla swoich pracowników? Nie wiesz jak to zrobić lub nie masz na to czasu? My, Tobie w tym skutecznie pomożemy. Gwarantujemy najlepszą jakość usług w niskiej cenie.

Nie wiesz jak zatrudnić obcokrajowca?

Chcesz skorzystać z usługi doradztwa w zakresie zatrudnienia cudzoziemców?

Zadzwoń lub napisz, zrobimy to szybko i niedrogo:

Michał Solecki, tel. 606 401 731, mail: msolecki@worksol.pl

Artur Pelc, tel. 539 454 176, mail: rekrutacja@worksol.pl

[metaslider id=3487]