Jakie są najczęstrze przyczyny przedłużającego się postępowania w sprawie uzyskania karty pobytu dla cudzoziemca?

Uzyskanie karty pobytu w ustawowym terminie do 3 miesięcy jest praktycznie nie możliwe. Powodem jest – jak podają urzędnicy – zbyt duża ilość spraw prowadzonych przez urzędy wojewódzkie. Jednak, czy urząd może podać taką przyczynę przedłużającego się postępowania?

Pierwszy list jaki otrzymuje cudzoziemiec od urzędu wojewódzkiego po złożeniu wniosku o kartę pobytu jest informacja o terminie rozpatrzenia winsoku który często jest oddalony nawet o 4-5 miesięcy. Z pierwszego pisma dowiadujemy się również, że cudzoziemiec przebywa legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia złożenia wniosku do dnia w którym decyzja w sprawie udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Termin rozpoczęcia sprawy oddalony od dnia złożenia wniosku o ponad 3 miesiące jest w naszej ocenie nie prawidłowy, a uzasadnienie jakim posługuję się organ tj. ,,trwające postępowanie wyjaśniające” jest nie odpowiednie. Zgodnie z KPA idąc za art. 35 § 3 załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Dlatego strona postępowania, w tym przypadku cudzoziemiec, najczęściej pracownik z Ukrainy powinien żądać do organu zajmującego się sprawą podania przyczyn przedłużającego się postępowania wyjaśniającego. Gdyż w  ocenie strony podanie powodu wyznaczenia dodatkowego terminu rozpatrzenia wniosku jako „trwające postępowanie wyjaśniające” jest zbyt ogólne i nie wyczerpuje podania pełni przyczyn zwłoki w postępowaniu zgodnie z ww. artykułem.

Bardzo często przedłużające się postępowanie jest wynikiem zbyt późnego powiadomienia służb odpowiednich do wystawienia opinii na temat cudzoziemca jak: Policja, Straż Graniczna, ABW, dlatego powinniśmy żądać od urzędu daty powiadomienia w/w służb, po to aby sprawdzić czy przyczyna przedłużającego się postępowania nie leży po stronie urzędu wojewódzkiego.