Kiedy należy złożyć wniosek na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę? (karta pobytu)

Cudzoziemiec, który ma zamiar przebywać w Polsce powyżej 3 miesięcy w celu podjęcia pracy może złożyć wniosek o wydanie jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt. Musi to zrobić w czasie trwania ważnej wizy lub innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt, lecz nie później niż w ostatnim dniu legalnego przebywania w Polsce. karta pobytu, jak złożyć wniosek? karta pobytu, jak złożyć wniosek?

Skompletowany wniosek wraz z właściwymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania wskazanym we wniosku. Podczas wizyty w urzędzie sprawdzany jest wniosek pod względem formalnym oraz pobierane są odciski palców cudzoziemca. Jeśli weryfikacja jest pozytywna, cudzoziemiec otrzymuje pieczątkę do paszportu, która legalizuje mu pobyt w Polsce w czasie oczekiwania na decyzję. Nie oznacza to jednak, że cudzoziemiec może na jej podstawie podjąć pracę czy podróżować. Możliwość podjęcia pracy warunkują inne dokumenty uprawiające do pracy tj. zezwolenie na pracę czy oświadczenie o zamiarze wykonywania pracy składane w PUP, w zależności od posiadanego obywatelstwa. Pieczątka nie uprawnia również do wjazdu na terytorium RP, jeśli jest wymagana wiza. karta pobytu, jak złożyć wniosek? wniosek na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Z poważaniem:

Anna Romaniak

[metaslider id=3487]