Legalizacja pobytu – karty pobytu i zezwolenia na pracę

Legalizacja pobytu – karty pobytu i zezwolenia na pracę

legalizacja pobytu cudzoziemców w Poslce
Karta pobytu, karta stałego pobytu

Oferujemy:

– Zezwolenia na pobyt czasowy (studia, połączenie z rodziną) → karta pobytu

– Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę → karta pobytu

– Zezwolenia na pracę,

– Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom,

– Zezwolenia na pobyt stały (Karta Polaka, polskie pochodzenie, małżeństwo z obywatelem polskim) → karta pobytu,

– Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

– Rekrutację i leasing pracowniczy