Obywatelstwo Polskie

Polska, Obywatelstwo Polskie
Polska, Obywatelstwo Polskie

Jak uzyskać obywatelstwo polskie?

W jakich sytuacjach cudzoziemiec może uzyskać obywatelstwo polskie

Najczęściej występujące okoliczności jakie muszą być spełnione aby otrzymać obywatelstwo polskie

Karta stałego pobytu lub Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
+ 3 nieprzerwanego lata pobytu na karcie stałego pobytu
+ praca legalna na umowę o pracę
+ mieszkanie
= obywatelstwo polskie

Karta stałego pobytu lub Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
+ 2 nieprzerwanego lata pobytu na karcie stałego pobytu
+ żona/mąż obywatel polski
+ praca legalna na umowę o pracę
+ mieszkanie
= obywatelstwo polskie

Karta stałego pobytu
+ posiadanie statusu uchodźcy
+ 2 lata pobytu na karcie stałego pobytu
= obywatelstwo polskie

Karta stałego pobytu
+ uzyskanie karty pobytu zez względu polskie pochodzenie
+ 2 lata pobytu na karcie stałego pobytu
= obywatelstwo polskie

Karta stałego pobytu pobytu lub Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
+ 10 nieprzerwanego lat pobytu w Polsce
+ praca legalna na umowie o pracę
+ mieszkanie
= obywatelstwo polskie

Karta stałego pobytu lub Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
+ 2 lata pobytu w Polsce w związku z polskim pochodzeniem
= obywatelstwo polskie
Małoletnie dziecko cudzoziemca któremu przywrócono obywatelstwo i przebywa na ternie RP na podstawie karty stałego pobytu lub Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a drugie z rodziców nie będące obywatelem polski wydało na to zgodę

Ponadto:

  • akt urodzenia
  • 1 kolorowe zdjęcie
  • kopia karty pobytu
  • kopia zezwolenia na pobyt stały lub na pobyt rezydenta długoterminowego

Nieprzerwany pobyt – to taki który nie został przerwany na okres dłuży niż 6 miesięcy a łączna długość przerw nie przekroczyła 10 miesięcy, chyba że wyjazd dotyczył nadzwyczajnych przypadków jak opieka nad chorym członkami najbliższej rodziny na co należy dostarczyć oświadczenie od lekarz lub ze szpitala, przetłumaczone na język polski

WAŻNE: aby móc zostać uznanym za obywatela polskiego, cudzoziemiec ma obowiązek znać język polski. Jego znajomość musi zostać potwierdzona certyfikatem znajomości języka uzyskanym po zdaniu egzaminu państwowego, świadectwem ukończenia szkoły (np. szkoły podstawowej, średniej lub wyższej) w Polsce lub świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Certyfikaty znajomości języka polskiego wydawane są przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. Obecnie, aby otrzymać certyfikat należy zdać egzamin organizowany przez Komisję na poziomie podstawowym komunikatywnym (poziom B1).

Czas załatwienia sprawy: od 30 do 60 dni