Cudzoziemcy będą mieli łatwiej ze zmianą pracy - Worksol
Cudzoziemcy będą mieli łatwiej ze zmianą pracy
#karta pobytu #karta pobytu a zmiana pracy #karta pobytu czasowego #pobyt czasowy #zmiana pracy z karta pobytu

Cudzoziemcy będą mieli łatwiej ze zmianą pracy

29 października 2020

Już nawet partia rządząca w Polsce rozumie, że wkrótce dojdzie do prawdziwego załamania (jeśli jeszcze nie doszło do niego) pracy Urzędów ds. Cudzoziemców. Za opracowanie nowych poprawek do Ustawy o cudzoziemcach odpowiada przedstawiciel PIS-u, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Paweł Szefernaker. Można zatem powiedzieć z prawie 100% pewnością, że do końca 2020 r. wszystkie poprawki zostaną podpisane w sposób przedstawiony poniżej.

Na co czekać cudzoziemcom?

Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest uproszczenie procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę i pobyt (karty pobytu w Polsce). W szczególności:

– brak wymogu posiadania gwarantowanego miejsca zamieszkania oraz źródła stałego i regularnego dochodu w celu uzyskania pozwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz wymogu minimalnego wynagrodzenia za pracę;
– możliwa będzie zmiana pracy i pracodawcy bez zmiany karty pobytu;
– zmiana wysokości opłat za wymianę lub ponowne wydanie dokumentów;
– rozszerzenie kategorii pracowników, którzy będą mogli swobodnie zmieniać pracę bez konieczności składania nowego wniosku o pozwolenie na pobyt;
– uproszczenie procedur łączenia rodzin;
– uproszczenie procesu uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, którzy będą pracować w strategicznie ważnych dla polskiej gospodarki branżach.


Ponadto planuje się skrócenie czasu rozpatrywania wniosków o pobyt czasowy i pracę do 60 dni (w przypadku kompletnego wniosku). Oczekuje się, że rozpatrzenie odwołania zajmie 90 dni. Bajka? Możliwe, ale nie dla wszystkich.

Ci, którzy otrzymają decyzję negatywną, nie będą zachwyceni. Projekt ustawy przewiduje zniesienie przepisów przedłużających okres opuszczania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również okres dobrowolnego powrotu określony w decyzjach o przymusowym powrocie cudzoziemca. Osobista obecność cudzoziemców przy składaniu wniosków będzie dobrowolna. Natomiast wnioski o pobyt czasowy złożone przed 14 marca 2020 r. będą rozpatrywane w ramach przyspieszonej i uproszczonej procedury.

Zaskakująco, jednak projekt przewiduje zmiany w procedurze obiegu dokumentów pomiędzy województwem a służbami udzielającymi informacji o cudzoziemcach. Teraz obieg dokumentów może odbywać się w formie elektronicznej. Spore postępy!

Z powyższego możemy wyciągnąć jeden wniosek: dla tych, którzy przyjechali do Polski legalnie do pracy, będzie znacznie łatwiej i łatwiej uzyskać kartę pobytu w Polsce. Tyle w temacie… Dla tych, którzy chcą świadomie pozostać po decyzji negatywnej, te zmiany nie przyniosą nic dobrego.

Autor: Viktoria Shakirova

Masz pytanie?