Delegowanie cudzoziemców do Francji
#Delegowanie cudzoziemców do pracy w UE

Delegowanie cudzoziemców do Francji

2 stycznia 2019

Delegowanie obywateli państw trzecich do Francji. Paryż stara się wprowadzić coraz bardziej restrykcyjne uregulowania dla pracodawców delegujących  pracowników. Oprócz obowiązkowej płacy minimalnej, która jest rygorystycznie kontrolowana, pojawiają się kolejne przejawy zwiększania obowiązków administracyjnych i fiskalnych ciążących na firmach delegujących pracowników.

Delegowanie obywateli państw trzecich do Francji jest nie lada łamigłówką

Według francuskiego kodeksu pracy (art. L.1261-1 do L.1263-2 i R.1261-1 do R. 1264-3),  oddelegowanie pracowników to sytuacja, gdy pracodawca, posiadający siedzibę w Polsce, powierza swoim pracownikom określone zadania, które będą wykonywane na terytorium Francji, i po których zakończeniu pracownicy wracają do swojej firmy na terenie kraju.

Międzynarodowe delegowanie pracowników to:

 •  działalność o charakterze, handlowym, przemysłowym rzemieślniczym lub rolniczym prowadzona na podstawie umowy obowiązującej pomiędzy przedsiębiorstwem, które świadczy usługi a usługobiorcą, za umówioną między nimi cenę. Podobnie jak podwykonawstwo które jest również usługą, często spotykaną w sektorze budowlanym.
 • Aktywność wewnątrz grupy przedsiębiorstw. Oznacza to oddelegowanie pracowników pośród firmami, które należą do jednej grupy przedsiębiorstw albo pomiędzy wieloma zakładami jednej firmy. Celem takiego działania jest wykonanie określonych prac czy np. szkolenia.
 • Przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność jako ”Agencja pracy tymczasowej” na terenie Polski. Oddelegowuje pracowników do pracy w przedsiębiorstwie, które zatrudni ich do wykonywania pracy we Francji.
 • Praca na własny rachunek. Dla przykładu przedsiębiorstwo z siedzibą poza granicami Francji, jest właścicielem nieruchomości czy lasu we Francji. Chcąc na terenie, które jest jego własnością wykonać prace na jej terenie.

Od czego należy zacząć przy delegowaniu pracowników spoza UE do Francji

Od czego należy zacząć zanim rozpoczniemy pracę na terytorium Francji z naszym pracownikiem, obywatelem kraju spoza Unii Europejskiej ? Pierwszym krokiem jest upewnienie się, iż pracownik ten ma ważny dokument podróży (wizę lub paszport) oraz, że został legalnie zatrudniony w Polsce. Bez tego kolejne działania nie mają racji bytu.  Oprócz tego istnieje bezwzględny obowiązek powiadomienia inspekcji pracy we Francji ze względu na miejsce w jakim usługa ma być świadczona. Obowiązek taki wprowadzony został z dniem wejścia w życie dekretu 2016-1044 z dnia 29 lipca 2016 r., który określa warunki składania tych deklaracji.

Na jaki czas  możemy oddelegować pracowników? Jakie muszą mieć kwalifikacje ?

Czas trwania oddelegowania może się różnić w zależności od wykonywanego zadania i trwać od jednego dnia do kilku miesięcy. Oddelegowanie powinno jednak zawsze mieć charakter czasowy a nie permanentny.

Wymagane kwalifikacje dotyczą zawodów takich jak: lekarze, kierowcy taksówek, architekci, księgowi, towarzystwa ubezpieczeniowe. W przypadku tego rodzaju pracownikach należy pamiętać o specyficznych uregulowaniach prawnych oraz stosownych dokumentach, aby pracownicy mogli wykonywać te zawody we Francji. Należy pamiętać, że oddelegowując specjalistów do pracy we Francji należy spełniać wymogi formalne do wykonywania tych zawodów.

Francuska Inspekcja pracy chętnie kontroluje polskie przedsiębiorstwa

Jakie Dokumenty może wymagać francuska inspekcja pracy od pracodawcy ?

Organy nadzoru są upoważnione do żądania od pracodawcy dokumentów, które muszą być sporządzone w języku francuskim i wykazywać kwoty w euro (zob. Art. R. 1263-1 kodeksu pracy):

 • zezwolenie na pracę obywateli państw spoza Unii Europejskiej
 • od pracodawców mających siedzibę w UE, EEE w Szwajcarskiej – dokument potwierdzający posiadanie przez pracowników badań lekarskich, które obowiązują we Francji, a które mogą być wykonane w kraju pochodzenia pracodawcy.
 • biuletyny płacowe każdego oddelegowanego pracownika lub równoważny im dokument (w przypadku, gdy oddelegowanie jest dłuższe lub równe jednemu miesiącowi). Może to być również każdy inny dokument potwierdzający wypłatę przynajmniej minimalnego wynagrodzenia jakie obowiązuje we Francji.

Reasumując. Firmy delegujące zobowiązane są przedstawić  dwie grupy dokumentów:

 • pierwsza to dokumenty przedstawiające sytuację pracowników delegowanych (dowody tożsamości, umowy o prace, listy płac – indywidualne, potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia, formularze A1, orzeczenia lekarskie, ewidencja czasu pracy).
 • Pracodawca natomiast musi przedstawić  dokumenty poświadczające fakt, że prowadzi prowadzi faktyczną i przeważająca działalność na ternie POLSKI.
 • dokument poświadczający wyznaczenie reprezentanta firmy na terytorium Francji,
 • umowę handlową z francuskim kontrahentem,
 • dokument zaświadczający liczbę wykonanych umów oraz kwotę obrotu uzyskanego przez pracodawcę na terytorium państwa jego siedziby, oraz na terytorium Francji.

Należy pamiętać, że dokumenty wymienione wyżej należy dostarczyć Inspektorowi Pracy bez zbędnej zwłoki wraz z ich tłumaczeniami na język francuski.

Nie można liczyć na argumenty typu ochrona danych osobowych bądź tajemnica handlowa są nieskuteczne w ramach kontroli Inspekcji pracy. Odmowa przedstawienia wymaganych dokumentów, w skrajnych przypadkach, może być potraktowana jako wykroczenie karne mające na celu utrudnienie w wykonywaniu zadań kontrolnych przez Inspektora Pracy. Takie postępowanie może podlegać  karze roku pozbawienia wolności oraz grzywnie w wysokości nawet 37 500 euro (art. L. 8114-1 francuskiego Kodeksu pracy).

Jaki jest cel kontroli francuskich inspektorów pracy ?

Cel kontroli francuskich inspektorów pracy to przede wszystkim :

 • wyszukiwanie firm które nie realizują obowiązkowej notyfikacji delegowania ;
 • nierespektowania francuskich przepisów prawa pracy w zakresie czasu pracy,
 • nierespektowanie minimalnego wynagrodzenia zgodnie z francuskim przepisami pracy,
 • respektowanie wypłaty wynagrodzenia za  godziny nadliczbowe
 • Wykazanie czy dany przedsiębiorca nie prowadzi na terenie Francji działalności przeważającej i zbieżnej z działalnością eksportową. Należy pamiętać, że francuska administracja nie stosuje sztywnego procentowego progu obrotów na terenie kraju przyjmującego. Francuscy inspektorzy opierają się na własnych wskaźnikach, które to określają. (zdarzały się przypadki, gdy Inspektor pracy powoływał się na ,,nadmierną ilość” deklaracji o delegowaniu).
 • Francuska Inspekcja Pracy może również zainicjować kontrole krzyżowe z polską Państwową Inspekcją Pracy w siedzibie firmy delegującej na terenie Polski

W ostatnim czasie francuska inspekcja pracy pracy regularnie rozszerza problematykę kontroli z  przestrzeganie warunków zatrudnienia na kwestię wykonywania dominującej działalności gospodarczej na terenie kraju przyjmującego. Celem jest wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji i stosowanie delegowania w miejsce zatrudniania na terytorium Francji.  Tamtejsze sądy wbrew  zasadom orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzekają negatywnie na rzecz przedsiębiorstw delegujących pracowników.  Bardzo często wydawane są wyroki o ,, nadużycia w delegowaniu”. W przypadkach ciężkiego naruszenia przepisów w tej kwestii, Inspektor przesyła protokoły kontroli do Prokuratory francuskiej, który może wszcząć postępowanie karne przeciwko takiemu przedsiębiorcy.

Jakie są najczęstsze wyniki kontroli prowadzonych przez francuską inspekcję pracy ?

Jeśli Inspekcja Pracy doszuka się poważnych naruszeń popełnionych przez polskiego pracodawcę delegującego na terytorium Francji, odnoszące się przede wszystkim do

 • odpoczynku dobowego oraz tygodniowego
 • maksymalnego dziennego czasu pracy
 • całkowitego lub częściowego braku zapłaty wynagrodzenia minimalnego ustawowego lub wynikającego z układu zbiorowego,
 • stwierdzi naruszenie przez pracodawcę lub jego reprezentanta obowiązku przedłożenia dokumentów pracowniczych,
 • Stwierdzi, że przedstawione dokumenty  zawierającej celowo informacje nieprawdziwe,

W takich przypadkach Inspektor przesyła do pracodawcy wezwanie, z którym wzywa go niezwłocznego przywrócenia stanu zgodnego z prawem w określonym terminie. (art.L.1263-3 francuskiego Kodeksu pracy).

Jeśli pracodawca w wyznaczonym terminie nie ureguluje uchybienia, właściwy organ administracyjny dla danego terytorium we Francji (prefekt regionu, będący odpowiednikiem wojewody) może, po otrzymaniu raportu Inspekcji Pracy, na mocy uzasadnionej decyzji; zawiesić wykonywanie przez polskiego pracodawcę świadczenia usługi transgranicznej na okres nieprzekraczający jednego miesiąca. Decyzja zostaje wycofana w momencie przywrócenia stanu zgodnego z prawem przez pracodawcę (art. L1263-4 francuskiego Kodeksu Pracy).

Francuska inspekcja pracy nie ma obowiązku sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli

Jak już wspomniano wcześniej, francuski inspektor pracy nie ma obowiązku sporządzenia protokołu z przeprowadzonej kontroli. Dlatego możliwe jest, że po kontroli pracodawca nie otrzyma żadnej decyzji ze strony inspekcji pracy. To jednak może być dobra informacja, oznaczająca, że nie znaleziono uchybienia w transgranicznym świadczeniu usług. W przypadku stwierdzenia naruszenia, Inspektor najpewniej prześle swoje uwagi i może wymierzyć karę grzywny. Do ustalenia wysokości grzywny, inspekcja pracy bierze pod uwagę okoliczności i skalę naruszenia prawa, zachowanie sprawcy wykroczenia oraz skalę prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.  Kary za najczęściej pojawiające się uchybienia to:

 • nieprzekazanie obligatoryjnej deklaracji o delegowaniu pracowników, bądź też przesłanie deklaracji niekompletnej oraz
 • brak wyznaczonego przez pracodawcę reprezentanta  pracodawcy we Francji jest zagrożone karą grzywny w wysokości 2.000 Euro od każdego delegowanego pracownika.

Ulega ona podniesieniu do kwoty 4.000 Euro od każdego pracownika w przypadku wykrycia ponownie takiego samego uchybienia w ciągu roku od daty wyznaczenia pierwszej grzywny. Maksymalna  łączna kwota grzywny nie może przekroczyć 500,000 Euro.

Nowelizacja francuskiego kodeksu pracy zwana EL KHOMRI

Dnia 8 sierpnia 2016 pojawiła się nowa, ostatnia nowelizacja przepisów francuskiego kodeksu pracy zwana EL KHOMRI (od nazwiska francuskiej Minister Pracy) która, nakłada na pracodawców delegujących nowe sankcje za nieprawidłowe delegowanie pracowników. Ta sama sankcja zawiesza świadczenie właściwej usługi transgranicznej przez okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.  Grozi to w przypadku nieotrzymania przez Inspekcję Pracy deklaracji o delegowaniu w terminie czterdziestu ośmiu godzin od rozpoczęcia delegowania pracownika. (artykuł L1263-4-1 francuskiego kodeksu pracy).

Jeśli pracodawca mimo decyzji o zawieszeniu możliwości transgranicznego delegowania pracowników będzie dalej delegował pracowników podlega karze grzywny. Prefekt regionu wymierza karę, na podstawie raportu inspekcji pracy.  Kara może opiewać na kwotę 10.000 Euro od pracownika delegowanego który został objęty naruszeniem (art.L1263-6 francuskiego Kodeksu Pracy).

Postępowanie w przypadku wypadku przy pracy. W sytuacji, gdy:

 1. oddelegowany pracownik ulegnie wypadkowi na terytorium Francji
 2. nie podlega on francuskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych

wtedy przedsiębiorstwo, do którego oddelegowany jest pracownik lub pracodawca,  zobowiązany jest powiadomić inspektora pracy miejsca, w którym nastąpił wypadek i złożenia „Deklaracji Wypadku przy Pracy”.

Opieka zdrowotna podczas delegacji ? Jakie są zasady delegowania w zakresie opieki zdrowotnej ?

Polski pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć pracowników delegowanych z Polski w polskim Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przed delegowaniem, polski pracodawca ma obowiązek złożenia do ZUS-u wniosku o wydanie formularza A1. Dokument ten potwierdza podleganie polskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego i pozwala na uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Usługi medyczne są refundowane przez polski Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Wynagradzanie pracownika delegowanego do Francji

Co najważniejsze obowiązujące podczas delegacji stawki ustalane są zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagrodzeń wynikającymi z francuskich przepisów prawnych. Pracodawcy delegujący pracowników zobowiązani są do wynagradzania pracownika delegowanego według stawek francuskich. Oznacza to, że

 • wynagrodzenie podstawowe nie może być niższe niż SMIC,
 • godziny nadliczbowe muszą być płatne wg stawek – 25% więcej za pierwsze 8 godzin pracy, a 50% więcej za następne godziny).

W przypadku okresu delegowania do pracy we Francji dłuższego niż 1 miesiąc pracownicy powinni otrzymywać:

 • wynagrodzenie w trybie miesięcznym;
 • odcinek wypłaty lub inny równoważny dokument, przetłumaczony na język francuski i zawierający poniższe dane:
 1. wysokość pensji brutto i netto w walucie euro,
 2. liczbę przepracowanych godzin (ustawowych i nadliczbowych),
 3. świadczenia w naturze,
 4. premie,
 5. przynależność do kasy urlopów płatnych i przestoju urlopów z tytułu czas przestoju spowodowany warunkami atmosferycznymi,
 6. odwołanie do układu zbiorowego.

Jakie wydatki są związane z delegacją pracowników ?

Na zakończenie, pracodawca powinien zwrócić pracownikowi dodatkowe wydatki poniesione w związku z delegowaniem (koszty podróży, zakwaterowania itp.). Do pracowników delegowanych nie mają zastosowania przepisy francuskiego prawa pracy dotyczące zawarcia i rozwiązania stosunku pracy. Dotyczy to również reprezentacji personelu, szkolenia zawodowego i zabezpieczeń społecznych. W tych kwestiach zastosowanie ma prawo polskie.

Co należy zrobić w przypadków pobytu pracowników delegowanych dłuższej niż 90 dni ?

W przypadku, gdy termin prac z udziałem osób delegowanych jest planowany na okres przekraczający trzy miesiące (90 dni), pracownik zobowiązany jest zaraz po przyjeździe na teren Francji zwrócić się do odpowiedniej Prefektury z wnioskiem o wydanie karty pobytu (CE – salarie de prestataire de service communautaire). W ten sposób ubiega się o zatrudnienie na terenie Francji, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami o zatrudnianiu cudzoziemców. Co ważne w takim przypadku przepisy wynikające z delegacji pracownika tracą ważność.

Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, iż delegowanie pracowników jest możliwe i opłacalne dla polskich przedsiębiorstw. Jeżeli pracodawcy będą postępować zgodnie z literą prawa zarówno polskiego jak i francuskiego nie muszą się obawiać sankcji prawnych. Polscy przedsiębiorcy mogą w pełni wykorzystywać swoją kadrę pracowniczą w realizowaniu korzystnych dla siebie zleceń na terenie Francji.

Agencja pracy WORKSOL od lat zajmuje się rekrutowaniem, legalizowaniem pobytu, zatrudnianiem oraz delegowaniem obywateli państw trzecich do państw członkowskich UE. Dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco śledzić dynamicznie postępujące zmiany wynikające z dyrektyw międzynarodowych. Jeśli chcesz mieć pewność, że posiadasz wiedzę dotycząca aktualnego stanu prawnego, uzyskać informacje i skorzystać z naszej pomocy – Zapraszamy.


Szanowni Państwo. Powyżej pokrótce przedstawiono polskim pracodawcą zagadnienia delegowania obywatelu państw trzecich m.in. Ukrainy oraz innych cudzoziemców do pracy we Francji. Jeśli pragniecie Państwo powierzyć załatwienie wszelkich formalności profesjonalnej firmie zajmującej się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców, to zapraszamy do kontaktu. Sprawy załatwiamy możliwie jak najszybciej oraz w atrakcyjnej cenie.

Natalia Poprawa – [email protected]

Michał Solecki – [email protected]

autorzy artykułu: ,,Delegowanie obywateli państw trzecich do Francji

inne interesujące tematy

Masz pytanie?