Delegowanie cudzoziemców do Belgii

Delegowanie cudzoziemców do Belgii

Delegowanie cudzoziemców do Belgii jest bardzo opłacalne dla polskich pracodawców. Belgia to bez wątpienia państwo znajdujące się w czołówce najlepiej rozwiniętych krajów Europejskich. Z powodu ogromnego popytu na usługi budowlane idące w parze z wysokimi zarobkami, coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na delegowanie swoich pracowników do Belgii. Takie rozwiązanie upraszcza zatrudnienie pracowników spoza EOG, pracownik nie musi emigrować do innego kraju, a jedynie decyduje się na czasowe delegowanie. Belgijscy zleceniodawcy bardzo cenią polskie firmy budowlane z uwagi na ich terminowość i rzetelność.

Delegowanie cudzoziemców do Belgii

Delegowanie cudzoziemców do Belgii może być bardzo opłacalne z racji bardzo dużej ilości zleceń budowlanych na tamtejszym rynku pracy

 

Delegowanie cudzoziemców do Belgii od czego zacząć?

 

Jeżeli chcemy uniknąć kłopotów warto zapoznać się z formalnościami jakie należy dopełnić przed oddelegowaniem swojego pracownika. Mimo, iż pracownik delegowany jest z Polski, a więc z obszaru EOG  nie jest jego obywatelem w odniesieniu do takich pracowników przewiduje się pewne ustępstwa. Warunkiem, jest spełnienie przez pracownika następujących warunków łącznie:

 • Pracownik posiada w państwie (EOG), w którym zamieszkuje, prawo lub zezwolenie na zamieszkanie ponad trzy miesiące;
 • Posiada dokument potwierdzający zezwolenie na zatrudnienie ważne na czas pracy wykonywanej w Belgii;
 • Posiada stałą umowy o pracę;
 • Jest posiadaczem paszportu lub dokumentu pobytowego na okres odpowiadający minimum okresowi pracy wykonywanej w Belgii.

Pracodawcy wysyłający pracowników do Belgii powinni przede wszystkim wypełnić deklarację zwaną deklaracją Limosa. Należy o tym pamiętać przy delegowaniu cudzoziemców do Belgii.

Każda osoba niepodlegająca belgijskiemu ubezpieczeniu społecznemu, która przyjeżdża do Belgii na czas określony, musi posiadać dowód deklaracji Limosa-1. Niewypełnienie tej deklaracji naraża cię na sankcje karne lub wysokie kary administracyjne.

 

Co to jest deklaracja Limosa?

 

Obowiązek złożenia deklaracji Limosa obowiązuje od 1 kwietnia 2007 r. To notyfikacja wprowadzona przez państwo belgijskie w celu usprawnienia procedury zatrudnienia delegowanych pracowników. Szczególną uwagę poświęcono ich prawom i warunkom pracy.

Wypełnienie deklaracji Limosa usprawnia obowiązki administracyjne w Belgii, w tym:

 • sporządzanie i aktualizowanie warunków zatrudnienia i dokumentów dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin,
 • odcinek wpłaty,
 • rekord pracownika, oraz
 • rejestr pracownika.

Deklaracja z Limosy jest pierwszym krokiem w kierunku legalnej pracy w Belgii zgodnie z uregulowaniami europejskimi. Jest to prawny obowiązek. Nieprzestrzeganie tego obowiązku może skutkować sankcjami karnymi lub administracyjnymi. Karą podlegają zarówno pracodawcy oraz ich przedstawiciele jak i niezależni pracownicy delegowani.

Dlaczego warto uzyskać deklarację Limosa ?

 

Jako pracodawca, po złożeniu obowiązkowej deklaracji Limosa nie musisz przygotowywać niektórych belgijskich dokumentów zatrudnienia dla odpowiedniego urzędu dotyczących:

 • warunków zatrudnienia;
 • rejestru pracowników;
 • zasad mających zastosowanie do kontroli pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.
 • sporządzać osobistego konta pracownika ani odcinka wypłaty (za okres płatności). W ten sposób unika się podwójnego obciążenia administracyjnego w stosunku do pracowników.

Wypełniając deklarację Limosa, poprawiasz swoją pozycję na rynku belgijskim. Klienci i zleceniodawcy będą mieć dla ciebie większy szacunek a co za tym idzie staniesz się wiarygodnym partnerem.

 

Konieczność wskazania osoby łącznikowej

 

Firma wyznacza osobę fizyczną, która w razie potrzeby będzie dostarczała belgijskiej inspekcji pracy informacji dotyczących zatrudnienia pracowników delegowanych oraz prowadzonych prac. Osobę kontaktową wskazuje się w deklaracji Limosa. Zadania osoby łącznikowej wynikają z ustawy z dnia 5 marca 2002 r. o warunkach pracy i zatrudnieniu pracowników delegowanych w Belgii oraz zgodności z nimi (zgodnie z dyretywą 2014/67/UE).

 

Kontrole ze strony belgijskich inspektorów pracy w przypadku delegowanie cudzoziemców do Belgii

 

Niezwykle często zdarza się, że belgijski inspektor w celu weryfikacji, czy firma nie prowadzi podwójnej dokumentacji zwraca się do Głównego Inspektora Pracy o zorganizowanie doraźnej kontroli krzyżowej. Przykłady przestępstw lub wykroczeń:

 • Brak deklaracji Limosa
 • Zaangażowanie osób, które fałszywie prowadzą działalność na własny rachunek (fałszowanie i oszustwo społeczne: poziom 4)
 • Nieprawidłowości w wynagradzaniu pracowników (poziom 2 lub 4 w przypadku dumpingu socjalnego)
 • Nierespektowanie czasu pracy zgodnie z regulacjami belgijskimi (poziom 3)
 • Utrudnianie przeprowadzenia kontroli (poziom 4)
 • Wynagradzanie pracowników niezgodnie z wytycznymi układów zbiorowych
 • Nieposiadanie ubezpieczenia od wypadków w pracy
 • Brak deklaracji w ONSS

 

Sankcje jakie mogą dotknąć przedsiębiorcę delegującego nie legalnie pracowników-cudzoziemców

 

Wyróżniamy sankcje następujących poziomów:

 1. Sankcje poziomu pierwszego o charakterze administracyjnym
 2. Sankcje karne poziomu drugiego : od 50 do 500 euro/Sankcja administracyjna: od 25 do 250 euro
 3. Sankcja karna poziomu trzeciego: od 100 do 1000 euro/Sankcja administracyjna: od 50 do 500 euro
 4. Sankcje karne poziomu czwartego: od 600 do 6000 euro i/lub od 6 miesięcy do 3 lat pozbawienia wolności / Sankcja administracyjna: od 300 do 3000 euro

Ważne! Kary będą pomnożone przez liczbę pracowników, których dotyczy naruszenie prawa. Sądy mogą także skonfiskować oraz sprzedać zajęty majątek (sprzęt budowlany, samochód itp.), a kwoty ze sprzedaży nie zawsze przeznaczane są na poczet grzywny.

 

Normy imperatywne w przypadku delegowania cudzoziemców do Belgii

 

Pracodawca, decydujący się na delegowanie pracowników do Belgii musi przestrzegać belgijskiego kodeksu pracy. Normy prawne regulują podstawowe prawa pracowników, takie jak te wynikające z ustawy delegującej z 5 marca 2002 r. np:

 • minimalne wynagrodzenie osoby oddelegowanej
 • czas pracy
 • bezpieczeństwo w pracy.
  Nieprzestrzeganie tych praw przez pracodawcę grozi  nałożeniem na niego sankcji.

 

Ubezpieczenie zdrowotne dla pracowników delegowanych na terytorium Belgii

 

Dzięki koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na obszarze EOG oraz Szwajcarii możliwe jest opłacanie składek w państwie, gdzie pracownik wykonuje pracę. Jeśli pracodawca spełnia konieczne przesłanki podlegania polskiemu systemowi zabezpieczenia społecznego, ma możliwość uzyskania zaświadczenia tzw. A1. Otrzymanie takiego dokumentu zwalnia z obowiązku opłacania składek w belgijskim ZUSie (Office National de la Sécurité Sociale, ONSS).

 

Delegowanie cudzoziemców do Belgii

Każdy pracownik delegowany, powinien posiadać przy sobie europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego

Uzyskanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

 

Pracownicy, którzy ubezpieczeni są w Polsce, mają prawo korzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych na terenie Belgii. Aby, każdy z pracowników miał pewności, że w przypadku takiej konieczności otrzyma bezpłatną pomoc medyczną pracodawca powinien zadbać o to by każdy z nich posiadał potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

 

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania ?

 

Firma, która decyduje się na delegowanie cudzoziemców do Belgii powinna zapoznać się z prawem podatkowym, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami europejskimi wynagrodzenie pracownika delegowanego może być opodatkowane jedynie w Polsce, ale nie w każdej sytuacji. O tym, w jakim kraju dana osoba powinna odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych od uzyskanych dochodów, decyduje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Nie bez znaczenia pozostają też dwustronne umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania. W art. 3 ustawy o PIT ustalono, że „osoby fizyczne jeżeli mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Osoby fizyczne zamieszkujące na terenie RP mające nieograniczony obowiązek podatkowy uznawani są za rezydentów podatkowych. Podatnika uznaje się za rezydenta podatkowego polski jeśli:

 • na terytorium Polski znajduje się jego centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych);
 • przebywa dłużej niż 183 dni w roku podatkowym na terytorium RP.

 

Inne dodatkowe wymagane dokumenty w przypadku niektórych profesji

 

Niektórzy zleceniodawcy wymagają od firm delegujących dodatkowych dokumentów  które nie należą do grupy podstawowych dokumentów. Przykładem tego jest Construbadge czyli inaczej identyfikator pracownika budowlanego. Construbadge jest dokumentem identyfikujący pracowników na budowach w Belgii. Niektórzy z klientów zagranicznych wymagają te dokumenty od polskich przedsiębiorców. Po dokonaniu rejestracji otrzymuje się pismo z instytucji Fbz-fse Constructiv zawierające kod dostępu umożliwiający rejestrację w aplikacji FSE [Fonds de securite d’existence – Fundusz zabezpieczenia bytu celem wystawienia pracownikom dokumentów Construbadge.

 

Podstawa prawna delegowanie cudzoziemców, pracowników do Belgii

 

 • Dyrektywa 96/71 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. Dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67 / UE z dnia 15 maja 2014 r. W sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71 / WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług i zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024 / 2012 r. W sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”)
 • Ustawa belgijska z dnia 5 marca 2002 r. Dotycząca warunków pracy, wynagradzania i zatrudnienia delegujących pracowników w przypadku delegowania pracowników w Belgii i monitorowania ich
 • Wprowadzający w życie ustawę belgijską z dnia 5 marca 2002 r. Dekret królewski z dnia 1 kwietnia 2007 r

Delegowanie cudzoziemców do Belgii, nawet krótkotrwałe, powoduje po stronie pracodawcy obowiązek dopełnienia wszelkich formalności. Należy pamiętać, iż odesłanie zapewnia pracownikowi warunki pracy analogiczne do warunków pracowników kraju, do którego pracownika deleguje. Konieczne jest ustalenie właściwego miejsca opodatkowania i oskładkowania wynagrodzenia pracownika.

Belgijska inspekcja pracy w związku z wprowadzeniem Dyrektywy europejskiej nakazują władzom państw członkowskich weryfikację prawidłowego wdrożenia kluczowych warunków płacy i zatrudnienia, o których mowa w dyrektywie 96/71 / WE w sprawie delegowania pracowników. Ze względu na to coraz częściej żąda przedstawienia kompletu dokumentów w języku francuskim lub niderlandzkim, braki lub nieprawidłowości mogą prowadzić do oskarżenia sądowego lub wysokich grzywien administracyjnych.

 

Kto może nam pomóc w przypadku procedury delegowania cudzoziemców do Belgii ?

 

Szanowny kliencie zapraszamy do skorzystania z fachowej pomocy naszej firmy w dziedzinie delegowania cudzoziemców do Belgii. Specjalizujemy się we wspieraniu firm z różnych sektorów, w tym budowlanego w realizacji kontraktów. Oferujemy wsparcie techniczno-administracyjne m.in. tłumaczenie niezbędnej dokumentacji. Kompletujemy niezbędne dokumenty tak aby zachować świadomość sytuacji przedsiębiorstwa każdego dnia oraz zadbać o poprawność formalną podejmowanych działań. Delegowanie cudzoziemców do Belgii może być łatwym procesem w przypadku skorzystania z usług naszej firmy.

 

Autor artykułu: ,,Delegowanie cudzoziemców do Belgii

Natalia Poprawa – [email protected]

Michał Solecki – [email protected]

Masz pytanie?