Jak rozliczyć cudzoziemca za 2018 rok bez numeru PESEL ?
#rozliczenie podatkowe cudzoziemców

Jak rozliczyć cudzoziemca za 2018 rok bez numeru PESEL ?

16 stycznia 2019

Tysiące pracodawców zatrudniających cudzoziemców ma problem jak rozliczyć cudzoziemca za 2018 rok bez numeru PESEL. Dlatego specjalnie dla Państwa uzyskaliśmy odpowiedź jak postępować w takim przypadku. Pomógł nam w tym Zespół Pomocy Technicznej Portalu Podatkowego i JPK (15). Również Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi.

W informacji PIT-11 za 2018 r., w przypadku braku identyfikatorów podatkowych (Pesel, NIP), w polu NIP pracownika, należy wpisać 9999999999.

System e-deklaracje Ministerstwa Finansów przyjmie wypełnioną w ten sposób informację. Uwzględniając jednak powołaną poniżej ustawę o ewidencji ludności, należy taki sposób wypełnienia informacji PIT-11 traktować jako wyjątek a nie regułę.

 

Podstawa prawna

 

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.), w rejestrze PESEL gromadzone są dane m.in. cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W art. 41 ww. ustawy wskazano, że cudzoziemiec – w tym niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej lub członek rodziny takiego cudzoziemca, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego wskazując termin tego zameldowania (najpóźniej odpowiednio – 30 albo 4 dnia) liczony od dnia przybycia do tego miejsca.

Z kolei, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o ewidencji ludności, rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonuje organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca. Pociąga to za sobą nadanie numeru PESEL.

Szczegóły wskazano w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Płatnicy i inkasenci są obowiązani żądać od podatników podania identyfikatora podatkowego i podawać go organom podatkowym. Odbywa się to na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.

Dlatego, w kontekście powyższych przepisów, płatnicy zatrudniający obcokrajowców zobowiązani są do podawania podczas wysyłki informacji o przychodach (PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R) numeru PESEL osoby, dla której informacja została wystawiona.

Podsumowując, mam nadzieje, że problem jak rozliczyć cudzoziemca za 2018 rok bez numeru PESEL został dla Państwa rozwiązany.

 

Z poważaniem,

Zespół Pomocy Technicznej Portalu Podatkowego i JPK (15)

Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych

w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi

 

Poniżej znajdziecie wideo, w którym Michał Solecki opowiada jak rozliczyć cudzoziemca.

Referencje Worksol

Masz pytanie?