Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 

Jest to podstawowy dokument legalizujący pracę cudzoziemca w polskich przedsiębiorstwach. 90% pracodawców zaczyna zatrudniać obcokrajowców składając właśnie wspomniane oświadczenie do Urzędu Pracy. W 2017 roku wydano ponad 1,5 mln oświadczeń w całej Polsce. Z nowym rokiem wprowadzono wiele zmian w procedurze uzyskiwania tego pozwolenia na pracę. Pracodawco, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi to najważniejszy dokument przy zatrudnianiu cudzoziemców.

 

Od 01.01.2018 weszły w życie nowe zasady dotyczące zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, czyli tzw. procedury uproszczonej lub procedury oświadczeniowej.

Procedura ta pozwala cudzoziemcom z 6 państw – Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy – wykonywać pracę w Polsce w okresie do 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowiKto, gdzie i jak rejestruje oświadczenie?

 

Oświadczenie składa pracodawca w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę (dotyczy podmiotów posiadających wpis w rejestrze KRS) lub miejsce pobytu stałego (dotyczy osób fizycznych, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą, posiadających wpis do ewidencji działalności CEIDG).

Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl. Do złożenia oświadczenia drogą elektroniczną niezbędne jest jednak posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP.

Jeżeli urząd dopuszcza możliwość przesłania oświadczenia za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl bez podpisu elektronicznego. Lub bez e-PUAP, oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami należy wygenerować, wydrukować i podpisać odręcznie w dwóch egzemplarzach. Oraz złożyć w formie papierowej w powiatowym urzędzie pracy.
W przeciwnym wypadku oświadczenie należy pobrać ze strony urzędu pracy. Wydrukować w dwóch egzemplarzach, wypełnić czytelnie, najlepiej pismem drukowanym. Oraz podpisać odręcznie i złożyć w formie papierowej w powiatowym urzędzie pracy.

Składając oświadczenie do rejestracji pracodawca musi przedstawić:

 • dowód dokonania wpłaty w wysokości 30 zł
 • oświadczenie o niekaralności
 • ważny dokument tożsamości
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca. Jeżeli oświadczenie jest rejestrowane dla cudzoziemca, który będzie dopiero składał wniosek o wydanie wizy – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – procedura rejestracji

 

Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie do ewidencji lub odmawia wpisu w drodze decyzji administracyjnej.

Wpisanie do ewidencji następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia. Chyba że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające – wówczas wpisanie następuje do 30 dni. Decyzja odmowna zostaje wydana jeżeli:

 • pracodawca dopuścił się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów Kodeksu Karnego
 • z okoliczności wynika, że oświadczenie jest składane dla pozoru. Lub będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana w oświadczeniu
 • pracodawca nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności. Lub powierzaniem pracy w szczególności, m.in.: nie posiada środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzi działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalega z odprowadzaniem składek m.in. na ubezpieczenie społeczne, zalega z uiszczeniem podatków

Obowiązki pracodawcy w związku z powierzaniem pracy na podstawie oświadczenia

 • pracodawca ma obowiązek przekazać oryginał zarejestrowanego oświadczenia cudzoziemcowi
 • pracodawca ma obowiązek poinformować pisemnie powiatowy urząd pracy o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy). Lub niepodjęciu (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu) pracy przez cudzoziemca
 • pracodawca ma obowiązek zawarcia umowy pisemnej z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu. W umowie podmiot jest zobowiązany uwzględnić warunki zawarte w oświadczeniu
 • pracodawca ma obowiązek zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni. Gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom, np. umowa o pracę, zlecenia

Za niedopełnienie powyższych obowiązków grożą kary!!!

 

Obliczanie okresów wykonywania pracy na podstawie oświadczenia

 

Okres wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może przekraczać 180 dni. W ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby pracodawców powierzających mu pracę na podstawie oświadczenia.

Jeżeli pracodawca nie poinformuje powiatowego urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu przez cudzoziemca pracy, stosuje się zasadę domniemania. Oznacza to, że wykonywanie pracy jest liczone od dnia wskazanego w oświadczeniu. Chyba że z okoliczności wynika, że było inaczej np. cudzoziemiec wjechał na terytorium RP później i jest to poświadczone pieczęcią w paszporcie.

W przypadku, gdy cudzoziemiec zakończy pracę przed terminem wskazanym w oświadczeniu należałoby poinformować o tym fakcie powiatowy urząd pracy. Taką informację może złożyć zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec.

 

Autor tekstu: ,,Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi”

Daria Wesoła

Masz pytanie?