Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obszar ten tworzą kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia), który zamierza nabyć w Polsce prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca png

 

Cudzoziemiec to:

 • osoba fizyczna, nieposiadająca polskiego obywatelstwa,
 • osoba prawna, która posiada siedzibę za granicą,
 • spółka osób wymienionych powyżej, która nie posiada osobowości prawnej, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,
 • osoba prawna i spółka handlowa, nieposiadająca osobowości prawnej mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione powyżej.

 

Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych jest wymagane przy zakupie przez cudzoziemca:

 • nieruchomości gruntowej:

a) zabudowanej (domem, bądź zabudową segmentową) – zwyczajnie nazywaną domem,

b) niezabudowanej.

 

Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych nie jest wymagane przy zakupie przez cudzoziemca:

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego – zwyczajowo nazywany mieszkaniem,
 • garażu – samodzielny lokal użytkowy o przeznaczeniu niemieszkalnym,

bądź, kiedy:

 • cudzoziemiec mieszka w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • również cudzoziemiec jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski, mieszka co najmniej 2 lata w Polsce (od udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE), a nabywana nieruchomość będzie wspólną własnością małżonków,
 • cudzoziemiec jest obywatelem lub przedsiębiorcą państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz państw Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Uzyskanie zezwolenia możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez wystąpienie z pisemnym wnioskiem o wydanie zezwolenia. Wniosek powinien zawierać informację, które można odnaleźć w:

 • ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.),
 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 729).

 

Cudzoziemiec może nabyć nieruchomość, której powierzchnia na potrzeby życiowe nie przekracza 0,5 ha.

W przypadku nabycia nieruchomości przez przedsiębiorcę, należy potwierdzić, że zakup ten wiąże się bezpośrednio z realnymi potrzebami, które wynikają z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, bądź rolnej.

PROMESA, czyli przyrzeczenie wydania zezwolenia. Określa warunki, które należy spełnić w procesie ubiegania się o wydanie zezwolenia. W przypadku dopełnienia wszystkich wymogów, Minister Spraw Wewnętrznych nie może odmówić udzielenia zezwolenia. Wniosek należy złożyć ze wszystkimi dokumentami, które potwierdzają prawo do nabycia nieruchomości (takie same dokumenty, jak w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia). Wniosek należy złożyć przed zakupem nieruchomości. Promesa jest ważna przez rok, od dnia jej wydania.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – oryginał,
 • dokument potwierdzający tożsamość – uwierzytelniona kopia,
 • odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • również odpis z zagranicznego rejestru o wpisie do rejestru przedsiębiorców – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • odpis z księgi wieczystej – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • wypis z rejestru gruntów – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmian oznaczenia nieruchomości – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • decyzja o warunkach zabudowy – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • dokumenty potwierdzające więzi cudzoziemca z RP – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej – oryginał.

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem, w którym złożony został wniosek.

 

Opłaty skarbowe:

 • zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – 1 570 zł
 • promesa – 98 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpatrzy sprawę w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Oczywiście wydane zezwolenie jest ważne dwa lata od dnia jego wydania. Zezwolenie pozwala na zakup wskazanej nieruchomości na powszechnie obowiązujących zasadach.

 

Nabycie nieruchomości bez zezwolenia, kiedy jest ono wymagane, jest nieważne.

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i chciałbyś nabyć nieruchomość gruntową zabudowaną, jak i niezabudowaną, służymy pomocą w przygotowaniu dokumentacji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zapraszamy do współpracy.

 

Autor artykułu „Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca”

Karolina Wróbel-Hadryś –

 

Raport „Kryteria wyboru ofert pracy przez pracowników z Ukrainy”

Czekasz na kartę pobytu zbyt długo? Oddaj wojewodę do sądu

 

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w latach 2017-2018 (w liczbach)

Cudzoziemcy w Polsce w liczbach – 2018 rok

Imigracja cudzoziemców do Polski nadal się rozwija i nabiera tempa. Polska gospodarka, która pilnie potrzebuje nowych rąk do pracy, jest atrakcyjna dla cudzoziemców z całego świata. Ostatni rok przyniósł wiele zmian w tej dziedzinie.

 

Przyzwyczailiśmy się do tego, że wśród cudzoziemców pracujących w Polsce dominują obywatele Ukrainy, stanowiący około 90 % pracujących obcokrajowców w naszym kraju. Napływ pracowników znad Dniepru nie jest już tak dynamiczny jak w latach 2014-2017 tym bardziej, że potrzeby polskich pracodawców na pracowników znacznie wzrosły w ostatnich latach. Stąd coraz częściej możemy zobaczyć pracowników z Azji na budowach i w zakładach produkcyjnych. Ten trend odzwierciedla się w statystykach wydanych zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy.


Zezwolenie na pobyt czasowy – Cudzoziemcy w Polsce w liczbach

 

1. Do końca sierpnia 2018 roku w całym kraju cudzoziemcy złożyli ponad 195 tys. wniosków (cały 2017 rok – 159 tys. wniosków) o prawo pobytu czasowego, z tego najwięcej wg kolejności:

 

 • Ukraina – 132 695 – co stanowi  67,6 % wszystkich złożonych wniosków
 • Białoruś – 13 272 – co stanowi 6,8 % wszystkich złożonych wniosków
 • Indie – 7 462 – co stanowi 3,8 % wszystkich złożonych wniosków
 • Wietnam – 7 177 – co stanowi 3,6 % wszystkich złożonych wniosków
 • Rosja – 4 786 – co stanowi 2,5 % wszystkich złożonych wniosków
 • Gruzja – 1 906 – co stanowi 1 % wszystkich złożonych wniosków
 • Nepal – 1 161 – co stanowi 0,6 % wszystkich złożonych wniosków
 • Bangladesz – 1047 – co stanowi 0,5 % wszystkich złożonych wniosków
 • inne kraje – 26 400 co stanowi 13,6 % wszystkich złożonych wniosków

 

ilość wydanych zezwoleń na pobyt czasowy w 2018 roku

 

2. Najwięcej wniosków złożono w województwie Mazowieckim, ponad 65 tys. co stanowi 33% wszystkich złożonych wniosków pobytowych w kraju. Na kolejnych miejscach znalazły się:

 

 • 1. Województwo Wielkopolskie – 19 032 co stanowi  9.7 % wniosków złożonych w całym kraju.
 • 2. Województwo Małopolskie – 18 816 wnioski – 9,6% wniosków złożonych w całym kraju.
 • 3. Województwo Dolnośląskie – 13 802 wnioski – 7 % wniosków złożonych w całym kraju.
 • 4. Województwo Ślaskie – 12 924 wnioski – 6,6 % wniosków złożonych w całym kraju.

 

3. Dominującym rodzajem pozwolenia, o który ubiegali się cudzoziemcy jest w tym roku zezwolenie na pobyt czasowy – w całym kraju złożono prawie 195 tys. wniosków co stanowi 54 % wszystkich prowadzonych tego typu spraw. Łącznie urzędy wojewódzkie wydały 365 tys. decyzji w sprawie cudzoziemców,  wg. kolejności:

 

 • zarejestrowanie pobytu obywatela UE – 71 989 –  czyli  19,7 % wszystkich prowadzonych spraw
 • stały pobyt – 66 651 wniosków (ze względu na polskie pochodzenie) czyli 18 % wszystkich prowadzonych spraw
 • pobyt rezydenta długoterminowego UE – 12 780 – czyli 3,5 % wszystkich prowadzonych spraw
 • pobyt stały obywatela UE – 8 151 –  czyli 2,2 % wszystkich prowadzonych spraw

 

4. Wśród ubiegających się o pobyt w Polsce dominują osoby młode do 39 roku życia, które stanowią aż 74,8 % wszystkich aplikujących. Są to głównie mężczyźni – 62 %


Zezwolenie na pracę (każdego typu)

 

Odmienna sytuacja panuje wśród osób ubiegających się o zezwolenie na pracę. Są to najczęściej cudzoziemcy przebywający poza granicami kraju, którym nie przysługuje prawo pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub tacy, którzy nie chcą/nie mogą aplikować o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

 

Zezwolenia na pracę coraz popularniejsze z racji zapotrzebowania na Azjatów

 

W tej kategorii rodzaju zezwoleń na pracę nastąpiły bardzo duże zmiany z racji popularności nowych kierunków rekrutacyjnych polskich przedsiębiorstw. Popularność pracowników z Azji w 2018 roku wyraźnie odbiła się w statystykach urzędów wojewódzkich. Liczba zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom przekroczyła 148 tys. w pierwszej połowie 2018 roku, z tego najwięcej wydano obywatelom takich krajów jak:

 

 • Ukraina – 110 tys. zezwoleń, co stanowi ponad 74 % wszystkich wydanych zezwoleń
 • Nepal – 9,2 tys. zezwoleń, co stanowi ponad 6,2 % wszystkich wydanych zezwoleń (największa dynamika wzrostu względem lat ubiegłych)
 • Białoruś – 8,2 tys. zezwoleń, co stanowi ponad 5,5 % wszystkich wydanych zezwoleń
 • Indie – 3,7 tys. zezwoleń, co stanowi ponad 2,5 % wszystkich wydanych zezwoleń
 • Bangladesz – 2,8 tys zezwoleń, co stanowi ponad 1,8 % wszystkich wydanych zezwoleń
 • inne kraje – 14,1 tys. zezwoleń, co stanowi ponad 9,5 % wszystkich wydanych zezwoleń

 

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w latach 2017-2018

 

Niestety, ale za liczbą wydanych zezwoleń na pracę dla Azjatów nie idzie wzrost liczby wydanych wiz dla obywateli tych krajów z racji braku przygotowania polskiej placówki dyplomatycznej w Indiach do obsługi tak dużej ilości aplikujących cudzoziemców. Więcej o tym problemie pisaliśmy tutaj

Nepalczycy jeszcze długo nie nadejdą w wystarczającej ilości

Sama ilość wydanych zezwoleń na pracę nie oznacza, że tyle osób przyjechała lub przyjedzie do pracy do Polski. Jeśli chodzi o Ukrainę to przelicznik wydanych zezwoleń na pracę, a przyjazd pracownika do pracy może wynieść 80-90 %. Natomiast dla obywateli Nepalu, Bangladeszu, Indii wynosi jedynie 5-10 % . Przyczyną takiej dysproporcji jest w największym stopniu niewydolność systemu konsularnego. Statystyki są zatem zakłamane, a tytuły gazet ,,Nepalczycy nadchodzą” są nieprawdziwe z racji bardzo małej ilości wydawanych wiz dla Azjatów.

Dowodem tego jest również to, że wśród Nepalczyków, Hindusów, Bengalczyków (patrz wyżej) nie znajdziemy tak wielu aplikujących o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Dlaczego ? Bo w Polsce ich nie ma, a tylko legalnie przybywający cudzoziemiec może złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Gdyby zachować podobne proporcje wydawanych zezwoleń na pracę typu A do złożonych wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy, tak jak jest w przypadku obywateli Ukrainy, to tych drugich powinno być 10 razy więcej. To pokazuje skalę problemu rekrutacji pracowników z Azji.

 

Rynek pracy ciągle nienasycony cudzoziemcami

 

Podsumowując, ilość wydawanych zezwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy dynamicznie wzrasta. Nie jest to jednak liczba zadowalająca przedsiębiorców, którzy są gotowi zatrudnić znacznie więcej osób do pracy. Remedium na brak zasobów kadrowych mieli być pracownicy z Azji, co jednak w obecnej chwili jest opcją niewystarczającą. Nasuwa się zatem oczywiste pytanie – gdzie i jak szukać siły roboczej, która, biorąc pod uwagę dynamiczność rozwoju polskiej gospodarki, jest dla pracodawców na wagę złota.

 

Artykuł opracowano na podstawie danych z:

Migracje.gov.pl 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Urząd ds. Cudzoziemców

Autor artykułu: ,,Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców w latach 2017-2018 (w liczbach)”

Michał Solecki

 

Naciśnij, żeby przeczytać referencji od naszych stałych klientów. 

Cudzoziemcy w Polsce (w liczbach) 2017 rok

Cudzoziemcy w Polsce w liczbach – 2017 rok. Na stronie internetowej https://migracje.gov.pl można uzyskać bardzo ciekawe informację na temat imigracji cudzoziemców do Polski


1. Przez pierwsze trzy miesiące 2017 roku w całym kraju cudzoziemcy złożyli ponad 53 tys. wniosków o prawo pobytu czasowego i długoterminowego, z tego najwięcej wg kolejności:

 • Ukraina – 33 800 – 64 %
 • Białoruś – 2 776 – 5,2 %
 • Rosja – 2394 – 4,5 %
 • Indie – 1914 – 3,6 %
 • inne kraje – 22,7 %

2. Najwięcej wniosków złożono w województwie Mazowieckim, ponad 17 tys. co stanowi 33% wszystkich złożonych wniosków pobytowych w kraju. Na kolejnych miejscach znalazły się:

 • Dolnośląskie – 5224 wnioski – 9,8 % wniosków złożonych w całym kraju
 • Wielkopolskie – 4750 co stanowi  8,9 % wniosków złożonych w całym kraju (z tego poprzez Agencję Pracy WORKSOL złożono ponad 200 wniosków co stanowi ponad 4 % udziału w województwie)
 • Małopolskie – 4711 wnioski – 8,9 % wniosków złożonych w całym kraju

3. Dominującym rodzajem pozwolenia, o który ubiegali się cudzoziemcy jest w tym roku to zezwolenie na pobyt czasowy – złożono w całym kraju prawie 44 tys. wniosków co stanowi 83 % wszystkich prowadzonych tego typu spraw. Następnie wg. kolejności:

 • pobyt stały – 6930 wniosków (ze względu na polskie pochodzenie) czyli 13 % wszystkich prowadzonych spraw
 • ochrona międzynarodowa – 1845 wniosków – czyli  3,5 % wszystkich prowadzonych spraw
 • pobyt rezydenta długoterminowego – 842 – czyli 1,5 % wszystkich prowadzonych spraw

4. Wśród ubiegających się o pobyt w Polsce dominują osoby młode do 39 roku życia, które stanowią aż 83,2 % wszystkich aplikujących. Są to głównie mężczyźni – 62 %

Zasób danych dostępny na stronie https://migracje.gov.pl jest ogromny. Dzięki temu, że strona działa jak interaktywna aplikacja można dowolnie filtrować dane i uzyskiwać interesujące nas wyniki. Zachęcamy do skorzystania.

Z poważaniem:

Michał Solecki