Czekasz na kartę pobytu zbyt długo ? oddaj wojewodę do sądu

Tysiące cudzoziemców w całej Polsce czeka za wydaniem decyzji zbyt długo aniżeli obligują do tego urząd przepisy kodeksu administracyjnego. Do tej pory cudzoziemcy myśleli, że nie mogą nic w tej sprawie zrobić. Jest jednak wyjście z sytuacji polegające na zaskarżeniu wojewody do sądu administracyjnego. Dzięki takim działaniom możemy przyśpieszyć wydanie decyzji, a także otrzymać odszkodowanie wysokości od 2 000 do 10 000 zł.

 

Kto może pomóc cudzoziemcowi w tej sprawie ?

 

Sprawę może poprowadzić każdy adwokat lub radca prawny. W naszej firmie zespół specjalistów ds. legalizacji pobytu pracy cudzoziemców oraz radca prawny Agnieszka Krupińska, opracowali procedurę obligującą urząd wojewódzki do szybkiego wydania decyzji. Jeżeli Wojewoda, a także Szef urzędu ds. Cudzoziemców nie wydają decyzji w wiążących ich terminach wynikających z KPA, składany jest wniosek do sądu administracyjnego.

Siedziba szefa urzędu ds. cudzoziemców

 

Kto może uczestniczyć w opisanej procedurze ?

 

Przede wszystkim z procedury powinni skorzystać cudzoziemcy, którzy dopiero co złożyli wniosek, a z praktyki wiedzą, że czas oczekiwania za wydaniem decyzji w danym urzędzie wojewódzkim jest dłuższy niż 8 miesięcy. Na drogę roszczeń wobec wojewody powinni występować również cudzoziemcy którzy czekają już dłuższy czas za wydaniem decyzji 6-12 miesięcy a z praktyki wiedzą, że sprawa potrwa jeszcze co najmniej 6 miesięcy.

 

Kto nie powinien decydować się na konfrontację z wojewodą ?

 

Jeśli cudzoziemcowi zależy na czasie a wie, że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy otrzyma on decyzję to nie powinien skarżyć wojewody, gdyż to przedłuży czas oczekiwania na załatwienie sprawy. Również osoby, które już otrzymały decyzję a sprawę załatwiano bardzo długo nie powinny iść tą drogą. W takim przypadku można złożyć pozew cywilny przeciwko Wojewodzie, który wydał decyzję.

 

Ile czasu zajmuje postępowanie przed Sądem Administracyjnym ?

 

Czas postępowania w przypadku zastosowania opisanej procedury wynosi około 4-8 miesięcy. Związane jest to terminami wynikającymi Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz czasu postępowanie sądowego. Sąd administracyjny powinien wydać wyrok w terminie od 3 do 6 miesięcy

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, właściwy dla cudzoziemców składających wnioski przed Wojewodą Dolnośląskim

 

Cudzoziemcowi przysługuje odszkodowanie za przedłużające się postępowanie o wydanie karty pobytu

 

Sąd Administracyjny może zasądzić na rzecz cudzoziemca odszkodowanie w wysokości do czterokrotności średniej krajowej brutto. Aktualnie na 2019 rok jest to około 5100 zł. Najczęściej zasądzane odszkodowania wypłacane przez Skarb Państwa wynoszą od 2 000 zł do 15 000 zł. Odszkodowanie pełni funkcję rekompensaty dla cudzoziemca za przewlekłość postępowania.

Wyroki wojewódzki sądów administracyjnych w znaczącej większości są dla cudzoziemców pozytywne. Dla przykładu wyroki wojewódzkiego sądu administracyjnego we Wrocławiu z 2019 w sprawie przewlekłości lub bezczynności Wojewody w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

1. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 24.12.2019 (sąd wydał wyrok w czasie 3 miesięcy) 

w przedmiocie wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

I. stwierdza, że Wojewoda D. dopuścił się bezczynności;

II. stwierdza, że bezczynność Wojewody D. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

III. zobowiązuje Wojewodę D. do załatwienia sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz skarżącej sumę pieniężną w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych; V. zasądza od Wojewody D. na rzecz skarżącej kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

2. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 28.12.2019 (sąd wydał wyrok w czasie 3 miesięcy) 

w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

I. stwierdza, że Wojewoda D. przewlekle prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku strony skarżącej;

II. zobowiązuje organ do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych;

V. zasądza od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej kwotę […] (słownie: […]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

3. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 30.01.2019 (sąd wydał wyrok w czasie poniżej 2 miesięcy) 

w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

I. stwierdza, że Wojewoda D. przewlekle prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku strony skarżącej;

II. zobowiązuje organ do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych;

V. zasądza od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej kwotę 597 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

 

Wyroki sądów w ostatnim czasie w całości orzekają pozytywnie na rzecz cudzoziemców. Co ważne wyrokiem sądu, wojewoda zobowiązany jest do wydania decyzji w terminie 14-30 dni od dnia otrzymania odpisu wyroku oraz zasądzane są kwoty odszkodowania od 2 tys. do 5 tys. złotych. Na większe sumy mogą liczyć cudzoziemcy którzy czkają ponad 18 miesięcy za wydaniem decyzji i w tym czasie nie mogli wykonywać pracy, nie mogli korzystać z programu 500+, nie mogli odwiedzać swoich bliskich w ojczyźnie. Tego typu okoliczności wskazane w skardze zawsze zwiększają wysokość otrzymanego odszkodowania.

Czy złożona skarga na wojewodę może mi zaszkodzić w przyszłości ?

 

Nie. Cudzoziemiec musie widzieć, że tego typu wniosek nie jest skierowany indywidualnie przeciwko komuś. Skarżymy tak naprawdę wojewodę oraz niewydolny system legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Nikt do Was nie będzie miał pretensji, a skorzystanie z przysługujących Wam praw jest jak najbardziej słuszne i właściwe.

 

Wszystkich cudzoziemców, którzy niesprawiedliwie zbyt długo czekają za wydaniem decyzji zachęcamy do walczenia o swoje prawa. Dla zainteresowanych, nasi specjaliści służą pomocą w przygotowaniu ponagleń oraz wniosków do Sądu Administracyjnego.

 

autor artykułu ,,Czekasz za kartą pobytu zbyt długo ? Oddaj wojewodę do Sądu Administracyjnego”

Michał Solecki

Nowe zasady uzyskania zezwoleń na pobyt w Polsce dla cudzoziemców

Nowe zasady uzyskania zezwoleń na pobyt w Polsce dla cudzoziemców

Ostatni poniedziałek był gorący dla wszystkich osób zajmujących się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, gdyż często konieczne było przepisywanie przygotowanych wniosków na nowe formularze. Wszystkie urzędy wojewódzkie w Polsce wprowadziły nowe wzory wniosków o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, zmieniając również niektóre zasady ich udzielania.

Nowe wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy

Od 12.02.2018 r zostały wprowadzone istotne zmiany dotyczące składania wniosków na zezwolenie na pobyt czasowy. Rozporządzenie wprowadziło NOWE WZORY WNIOSKÓW, które można znaleźć na stronach internetowych Urzędów Wojewódzkich. Niestosowanie nowych formularzy skutkuje tym, że będzie to traktowane jako brak formalny. Oznacza to, że postępowanie nie zostanie wszczęte, a cudzoziemiec nie będzie mógł otrzymać pieczątki potwierdzającej złożenie wniosku i zostanie wezwany do usunięcia ww. braku w określonym terminie. Przedłuży to znacząco termin uzyskania decyzji, co już jest uporczywym problemem nękającym cudzoziemców i spędzającym im sen z powiek, bowiem czas oczekiwania wynosi średnio od 3 miesięcy do nawet 2 lat!

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nowy formularz zawiera dodatkowo nowy główny cel pobytu jakim jest przedłużenie wykonywania prac sezonowych. W związku z tym, że wnioskodawcy, którzy mają zamiar przedłużyć zezwolenie, mogą znajdować się poza terytorium Polski, wniosek może złożyć członek rodziny cudzoziemca wskazując przy tym miejsce zamierzonego pobytu wnioskodawcy.

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywego oświadczeń przez pracodawców

Zmiany zostały wprowadzone również dla osób, które składają wniosek ze względu na wykonywanie pracy. Obowiązkowy załącznik nr 1, który wypełniają pracodawcy rozwinięty został o oświadczenie o niekaralności za przestępstwa i wykroczenia i będzie składany przez podmioty powierzające pracę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ustawa wprowadza także regulacje dotyczące udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na wykonywanie pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz pobytu cudzoziemców w Polsce w celu korzystania z mobilności, które należy składać również na osobnych , NOWYCH formularzach.

Wnioski będę bardziej sprecyzowane i pojawią się nowe ułatwienia

W przypadku jednolitych zezwoleń na pobyt i pracę w szczególności doprecyzowano ,że:

  • stroną postępowania jest TYLKO cudzoziemiec;
  • NIE BĘDZIE obowiązku składania umowy z pracodawcą w trakcie postępowania;
  • informacja starosty NIE BĘDZIE już wymogiem formalnym przy składaniu wniosków i będzie można uzupełnić ten dokument w trakcie postępowania.

W odniesieniu do ostatniego punku wprowadzono również dodatkowe zwolnienia od obowiązku posiadania ww. informacji , jeśli cudzoziemiec w ciągu 3 lat od złożenia wniosku ukończył uczelnię na terenie RP , EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej lub odbywa studia doktoranckie na terenie Polski, lub jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku miał 3-letni nieprzerwany i legalny pobyt w naszym kraju.

Członek rodziny cudzoziemca będzie mógł sam złożyć wniosek

Istotne zmiany zauważymy również we wnioskach składanych ze względu na połączenie z rodziną -od tej pory członek rodziny będzie mógł samodzielnie złożyć taki wniosek i załączyć do niego wyłącznie pisemną zgodę cudzoziemca, do którego przybywa.

Znajomość języka polskiego dla ubiegających się o zezwolenie na pobyt rezydenta UE

Bez echa nie pozostały również wnioski na zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Tu wymogiem koniecznym stała się znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie B1 lub świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni w Polsce z wykładowym językiem polskim, lub świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni za granicą z wykładowym językiem polskim.

Powyższe zmiany, jak każde inne wprowadzone przez nasz ustawodawcę, mają zawsze na celu poprawienie pracy systemu. O tym czy proponowane zmiany przyśpieszą czy też ułatwią proces uzyskiwania pozwoleń na pobyt i pracę, czas pokaże… W naszej ocenie, głównym problem przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców pozostaje czas załatwienia sprawy oraz brak merytorycznego wsparcie ze strony urzędu przy prowadzonym postępowaniu. Zmiany dotyczą przede wszystkim pracowników z Ukrainy, którzy stanowią 90 % wszystkich cudzoziemców w Polsce i to oni stanowczo dominują wśród osób składających wnioski w urzędach wojewódzkich

Agencja Pracy WORKSOL jako firma doradzająca cudzoziemcom i pracodawcą przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, złożyła już kilkanaście wniosków w oparciu o zmiany w przepisach. Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszymi specjalistami, zapraszamy do kontaktu

Autorzy tekstu:

Anna Martirosyan- Romaniak

Michał Solecki

Zatrudnienie cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę

Pracodawca ma zamiar zatrudnić pracownika z Ukrainy z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę. Co zrobić w takim przypadku aby legalnie zatrudniać pracownika? Zatrudnienie cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę jest w ogóle możliwe ?

 

Do pracodawcy przychodzi cudzoziemiec, który chce podjąć u niego pracę. Posiada odpowiednie kwalifikacje i pracodawca faktycznie chce go zatrudnić. Jest jednak małe „ALE”. Cudzoziemiec przebywa w Polsce nie na podstawie wizy, a na podstawie karty pobytu. Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Cudzoziemiec powinien nam pokazać decyzję do karty pobytu

 

W pierwszej kolejności powinieneś zweryfikować na jakiej podstawie została cudzoziemcowi wydana karta pobytu, tzn. poprosić cudzoziemca o okazanie decyzji, którą cudzoziemiec otrzymuje jeszcze przed wydaniem karty pobytu. Jeżeli karta pobytu była wydana na podstawie: zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz innego pracodawcy lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, to cudzoziemiec powinien pracować jedynie na stanowisku oraz na rzecz pracodawcy wskazanego w decyzji.

Czy nowy pracodawca nie może zatem zatrudnić cudzoziemca? Może. Musi jednak zarejestrować dla cudzoziemca w urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy ratunkiem w takiej sytuacji

 

Na podstawie zarejestrowanego oświadczenia oraz aktualnej karty pobytu, cudzoziemiec będzie mógł pracować. Należy jednak pamiętać o tym, że na podstawie takiego oświadczenia cudzoziemiec może wykonywać pracę jedynie przez 180 dni w ciągu 12 miesięcy. Dlatego należy zweryfikować czy wciągu ostatnich 12 miesięcy cudzoziemiec nie wykorzystał już przysługujących mu 180 dni pracy na podstawie oświadczenia.

 

Obowiązek powiadomienia urzędu wojewódzkiego ciąży na pracowniku

 

Co więcej jeżeli cudzoziemiec rezygnuje z pracy u pracodawcy wskazanego w decyzji, powinien dopełnić obowiązku powiadomienia wojewody w ciągu ostatnich 15 dni roboczych o utracie pracy u poprzedniego pracodawcy i złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy.

 

Zatrudnienie cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę w przypadku osób uprzywilejowanych

Jeżeli karta pobytu była wydana na podstawie zezwolenia na pobyt:

  • dla studenta studiów stacjonarnych, zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych,
  • dla członka rodziny obywatela polskiego,
  • w celu połączenia się z rodziną,
  • dla ofiary handlu ludźmi lub zezwolenia dla rezydenta długoterminowego innego kraju UE,

to cudzoziemiec ma prawo do podjęcia w Polsce pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 

Autor artykułu: ,,Zatrudnienie cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę”

Daria Wesoła

Czy to już koniec z wielogodzinnymi kolejkami w Urzędach Wojewódzkich?

Obcokrajowcy, którzy chcą przedłużyć swój pobyt w Polsce coraz częściej decydują się na składanie wniosków o wydanie karty czasowego pobytu. Obecnie polski rynek pracy wciąż oferuje wiele wolnych miejsc pracy, co przekłada się na masowy przypływ ludzi do Polski, a w szczególności pracowników zza naszej wschodniej granicy.

 

Dzięki uproszczonej procedurze zatrudnienia obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii i Mołdawii pracodawcy mogą powierzyć pracę tym obywatelom bez ubiegania się o zezwolenia na pracę przez 180 dni w ciągu 12 miesięcy. Ale co dalej? Najczęściej wybieraną formą przedłużenia pobytu jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na czasowy pobyt i pracę. Należy go złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. I tu pojawia się problem. Niekiedy dochodzi do sytuacji , że cudzoziemcy koczują pod urzędami przez 2-3 dni. Spowodowane jest to ogromnymi kolejkami oraz ograniczoną liczbą tzw. „numerków”, które są obsługiwane w ciągu jednego dnia.

 

Czy to już koniec z wielogodzinnymi kolejkami w Urzędach Wojewódzkich? Czy odwieczny problem został rozwiązany?

Urzędy Wojewódzkie wprowadziły elektroniczną lub telefoniczną rezerwację na konkretny dzień i godzinę. Ma to w dużym stopniu ułatwić proces składania wniosków, ograniczając tym samym tłumy przedzierających się między sobą ludzi pod budynkami instytucji. Mogło by się wydawać, że jest to właściwe rozwiązanie problemu. Jednak krótka praktyka wskazuje, że system taki również nie jest doskonały i daje wiele do życzenia, choćby ze względów takich, że najbliższe terminy, na które można się zarejestrować przypadają na miesiąc lub dłużej od dnia rejestracji. Umówienie się drogą telefoniczną graniczy praktycznie z cudem. Zamiast osoby po drugiej stronie, słychać głuchy dźwięk sygnału oznaczającego „zajęte”. Co więc można zrobić, gdy do końca wizy pozostaje krótki okres czasu?

Można skompletować wniosek i wysłać go pocztą i czekać na wezwanie z Urzędu Wojewódzkiego. W tym wypadku radzimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż będzie to bardzo przydatne i niezbędne.

Z poważaniem:
Anna Martirosyan-Romaniak
spec. ds. zatrudnienia cudzoziemców