Czekasz na kartę pobytu zbyt długo ? oddaj wojewodę do sądu

Tysiące cudzoziemców w całej Polsce czeka za wydaniem decyzji zbyt długo aniżeli obligują do tego urząd przepisy kodeksu administracyjnego. Do tej pory cudzoziemcy myśleli, że nie mogą nic w tej sprawie zrobić. Jest jednak wyjście z sytuacji polegające na zaskarżeniu wojewody do sądu administracyjnego. Dzięki takim działaniom możemy przyśpieszyć wydanie decyzji, a także otrzymać odszkodowanie wysokości od 2 000 do 10 000 zł.

 

Kto może pomóc cudzoziemcowi w tej sprawie ?

 

Sprawę może poprowadzić każdy adwokat lub radca prawny. W naszej firmie zespół specjalistów ds. legalizacji pobytu pracy cudzoziemców oraz radca prawny Agnieszka Krupińska, opracowali procedurę obligującą urząd wojewódzki do szybkiego wydania decyzji. Jeżeli Wojewoda, a także Szef urzędu ds. Cudzoziemców nie wydają decyzji w wiążących ich terminach wynikających z KPA, składany jest wniosek do sądu administracyjnego.

Siedziba szefa urzędu ds. cudzoziemców

 

Kto może uczestniczyć w opisanej procedurze ?

 

Przede wszystkim z procedury powinni skorzystać cudzoziemcy, którzy dopiero co złożyli wniosek, a z praktyki wiedzą, że czas oczekiwania za wydaniem decyzji w danym urzędzie wojewódzkim jest dłuższy niż 8 miesięcy. Na drogę roszczeń wobec wojewody powinni występować również cudzoziemcy którzy czekają już dłuższy czas za wydaniem decyzji 6-12 miesięcy a z praktyki wiedzą, że sprawa potrwa jeszcze co najmniej 6 miesięcy.

 

Kto nie powinien decydować się na konfrontację z wojewodą ?

 

Jeśli cudzoziemcowi zależy na czasie a wie, że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy otrzyma on decyzję to nie powinien skarżyć wojewody, gdyż to przedłuży czas oczekiwania na załatwienie sprawy. Również osoby, które już otrzymały decyzję a sprawę załatwiano bardzo długo nie powinny iść tą drogą. W takim przypadku można złożyć pozew cywilny przeciwko Wojewodzie, który wydał decyzję.

 

Ile czasu zajmuje postępowanie przed Sądem Administracyjnym ?

 

Czas postępowania w przypadku zastosowania opisanej procedury wynosi około 4-8 miesięcy. Związane jest to terminami wynikającymi Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz czasu postępowanie sądowego. Sąd administracyjny powinien wydać wyrok w terminie od 3 do 6 miesięcy

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, właściwy dla cudzoziemców składających wnioski przed Wojewodą Dolnośląskim

 

Cudzoziemcowi przysługuje odszkodowanie za przedłużające się postępowanie o wydanie karty pobytu

 

Sąd Administracyjny może zasądzić na rzecz cudzoziemca odszkodowanie w wysokości do czterokrotności średniej krajowej brutto. Aktualnie na 2019 rok jest to około 5100 zł. Najczęściej zasądzane odszkodowania wypłacane przez Skarb Państwa wynoszą od 2 000 zł do 15 000 zł. Odszkodowanie pełni funkcję rekompensaty dla cudzoziemca za przewlekłość postępowania.

Wyroki wojewódzki sądów administracyjnych w znaczącej większości są dla cudzoziemców pozytywne. Dla przykładu wyroki wojewódzkiego sądu administracyjnego we Wrocławiu z 2019 w sprawie przewlekłości lub bezczynności Wojewody w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

1. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 24.12.2019 (sąd wydał wyrok w czasie 3 miesięcy) 

w przedmiocie wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

I. stwierdza, że Wojewoda D. dopuścił się bezczynności;

II. stwierdza, że bezczynność Wojewody D. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

III. zobowiązuje Wojewodę D. do załatwienia sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz skarżącej sumę pieniężną w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych; V. zasądza od Wojewody D. na rzecz skarżącej kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

2. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 28.12.2019 (sąd wydał wyrok w czasie 3 miesięcy) 

w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

I. stwierdza, że Wojewoda D. przewlekle prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku strony skarżącej;

II. zobowiązuje organ do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych;

V. zasądza od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej kwotę […] (słownie: […]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

3. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 30.01.2019 (sąd wydał wyrok w czasie poniżej 2 miesięcy) 

w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

I. stwierdza, że Wojewoda D. przewlekle prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku strony skarżącej;

II. zobowiązuje organ do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych;

V. zasądza od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej kwotę 597 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

 

Wyroki sądów w ostatnim czasie w całości orzekają pozytywnie na rzecz cudzoziemców. Co ważne wyrokiem sądu, wojewoda zobowiązany jest do wydania decyzji w terminie 14-30 dni od dnia otrzymania odpisu wyroku oraz zasądzane są kwoty odszkodowania od 2 tys. do 5 tys. złotych. Na większe sumy mogą liczyć cudzoziemcy którzy czkają ponad 18 miesięcy za wydaniem decyzji i w tym czasie nie mogli wykonywać pracy, nie mogli korzystać z programu 500+, nie mogli odwiedzać swoich bliskich w ojczyźnie. Tego typu okoliczności wskazane w skardze zawsze zwiększają wysokość otrzymanego odszkodowania.

Czy złożona skarga na wojewodę może mi zaszkodzić w przyszłości ?

 

Nie. Cudzoziemiec musie widzieć, że tego typu wniosek nie jest skierowany indywidualnie przeciwko komuś. Skarżymy tak naprawdę wojewodę oraz niewydolny system legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Nikt do Was nie będzie miał pretensji, a skorzystanie z przysługujących Wam praw jest jak najbardziej słuszne i właściwe.

 

Wszystkich cudzoziemców, którzy niesprawiedliwie zbyt długo czekają za wydaniem decyzji zachęcamy do walczenia o swoje prawa. Dla zainteresowanych, nasi specjaliści służą pomocą w przygotowaniu ponagleń oraz wniosków do Sądu Administracyjnego.

 

autor artykułu ,,Czekasz za kartą pobytu zbyt długo ? Oddaj wojewodę do Sądu Administracyjnego”

Michał Solecki

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym? Wielu  pracodawców ma problem z zatrudnieniem cudzoziemców (głównie pracowników z Ukrainy) przyjeżdżających do Polski w ramach ruchu bezwizowego. Statystycznie co trzeci Ukrainiec szuka pracy przebywając na terenie Polski w ramach ruch bezwizowego. Jak należy zatem postępować aby legalnie zatrudnić taką osobę ? Czy warto w ogóle zatrudniać takie osoby? Dlaczego tak dużo obywateli Ukrainy wybiera taki sposób na przyjazd do Polski ? Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Coraz więcej cudzoziemców z takich państw jak Ukraina, Gruzja czy Mołdawia migruje do Polski na podstawie ruchu bezwizowego. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla obcokrajowców, którzy chcą odwiedzić swoje rodziny, przyjechać w celach turystycznych lub w celu podjęcia pracy. Mimo, że praca może być zalegalizowana na podstawie zezwolenia na pracę lub dzięki tzw. uproszczonej procedurze zatrudniania, (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy), to często staje się to problematyczną kwestią dla polskich pracodawców, którzy nie potrafią poradzić sobie z legalizacją pracy w takim przypadku.

 

logo-paszportu-biometrycznego      Od czerwca 2017 roku bez wiz do Unii Europejskiej

 

Od 11 czerwca 2017 r. został wprowadzony ruch bezwizowy na terenie państw Shengen dla obywateli Ukrainy, Gruzji, Mołdawii. Oznacza to , że każda osoba posiadająca paszport biometryczny może wjechać na terytorium Polski i innych państw członkowskich bez konieczności posiadania wizy. Okres legalnego pobytu na tej podstawie to 90 dni w ciągu 180 dni. Mimo tego, że głównym celem pobytu na podstawie ruchu bezwizowego jest turystyka, nie wyklucza on również możliwość podjęcia pracy. Obywatele Ukrainy mogą podjąć legalnie pracę na podstawie uproszczonej procedury zatrudnienia jaką jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Maksymalny okres zatrudnienia w tym wypadku to właśnie 90 dni pobytowych. Pracodawcy muszą zwrócić szczególną uwagę na pieczątki wjazdowe i to na ich podstawie obliczyć okres czasu na jaki mogą zatrudnić cudzoziemca.

 

Czas rejestracji oświadczenia wydłuża znacząco czas na podjęcie pracy przez cudzoziemca

 

W związku ze zmianami w przepisach, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. rejestracja oświadczenia w Powiatowych Urzędach Pracy, stała się o wiele bardziej skomplikowana. O ile tzw. stare oświadczenia o ZAMIARZE powierzenia pracy wydawane były w maksymalnie 14 dni, to w przypadku tych nowych pracodawcy muszą czekać nawet do 30 dni. Urzędy Pracy nie są również odpowiednio przeszkolone w tym zakresie i często wprowadzają w błąd przedsiębiorców, którzy próbują zatrudnić cudzoziemców.

Wydłużone terminy wydawania oświadczeń mają szczególnie niekorzystny wpływ dla osób w ruchu bezwizowym. Dla lepszego wyjaśnienia posłużę się konkretnym przykładem. PUP w Poznaniu wydaje oświadczenia nie wcześniej niż po 28-30 dniach od złożenia.

Co to oznacza? Cudzoziemiec przybywający do Polski np. w dniu 1 lutego (zakładając, że już przyjeżdża do konkretnego pracodawcy) pracę podejmuje dopiero na początku marca. Zgodnie z pieczątką wjazdową można rejestrować dla niego oświadczenie maksymalnie do 30 kwietnia, czyli zostaje mu niespełna dwa miesiące pracy. A przecież sam okres próbny we firmach zazwyczaj trwa 3 miesiące… Pracodawcy muszą liczyć się z tym, że dopiero co po wdrożeniu pracownika w firmie, będą musieli go zwolnić, gdyż skończy mu się możliwość legalnej pracy. Stąd coraz częściej polscy przedsiębiorcy nie chcą zatrudniać osób, które nie posiadają wiz roboczych. W dużo gorszej sytuacji są cudzoziemcy, którzy dopiero po przyjeździe zaczynają szukać pracy tracąc cenne dni w ruchu bezwizowym, co wiąże się z jeszcze krótszym zatrudnieniem.

 

Niezwłoczne złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę

 

Wyjściem z tej sytuacji jest bezzwłoczne złożenie wniosków na zezwolenia na pracę czy karty pobytu. Nie rozwiązuje to jednak problemu do końca. Wnioski, o których wspominamy składa się do Urzędów Wojewódzkich, których praca jest od co najmniej dwóch lat sparaliżowana. Powszechnym jest, że na decyzje w swoich sprawach cudzoziemcy czekają od 3 miesięcy do nawet 2 lat!

 

Czy warto zatem zatrudniać osoby na paszporcie biometrycznym?

 

Tak, jeśli jest to pracownik o wysokich kwalifikacjach, na którym nam zależy. Z naszych doświadczeń wynika, że należy działać według następującej kolejności:

  1. Zarejestrować najszybciej jak to możliwe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wyrobienia wizy (maksymalny okres to 180 dni). Wtedy nasz przyszły pracownik będzie mógł wrócić z półroczną wizą i podjąć legalnie pracę. Lub ja dalej kontynuować
  2. Po trzech miesiącach i jednym dniu pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Trzeba złożyć wniosek na jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec otrzymuje stempel w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku. Na jego podstawie może ZARÓWNO LEGALNIE przebywać jak i, zgodnie z nowymi przepisami, pracować aż do momentu uzyskania karty czasowego pobytu, mimo upływu ważności wizy.

 

Kiedy odsyłać pracownika do swojego kraju w celu wyrobienia wizy roboczej ?

Jeżeli konieczne jest dla pracodawcy, aby pracownik przepracował jakiś czas na podstawie ruchu bezwizowego (paszporcie biometrycznym), to sugerujemy, aby okres wykonywania pracy w tym przypadku nie był dłuższy niż 8-10 tygodni. Ma to na celu pozostawienie cudzoziemcowi możliwości wyrobienia wizy roboczej na podstawie oświadczenia na okres powyżej 3 miesięcy (patrz pkt. 2).

Legalne zatrudnienie cudzoziemców to skomplikowany proces. Do każdego przypadku należy podejść indywidualnie i opracować strategię, która umożliwi wykonywanie pracy cudzoziemcowi w sposób ciągły, bezproblemowy i legalny. Dlatego warto, aby legalizacją pracy zajmował się specjalista, który posiada doświadczenie i wiedzę w aktualnych przepisach. Wszystkie osoby, które oczekują fachowej konsultacji w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców zapraszamy do kontaktu z Agencją Pracy WORKSOL

Autorzy tekstu: Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?  – Ruch bezwizowy

Anna Martirosyan-Romaniak
Michał Solecki

 

Nowe zasady uzyskania zezwoleń na pobyt w Polsce dla cudzoziemców

Nowe zasady uzyskania zezwoleń na pobyt w Polsce dla cudzoziemców

Ostatni poniedziałek był gorący dla wszystkich osób zajmujących się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, gdyż często konieczne było przepisywanie przygotowanych wniosków na nowe formularze. Wszystkie urzędy wojewódzkie w Polsce wprowadziły nowe wzory wniosków o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, zmieniając również niektóre zasady ich udzielania.

Nowe wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy

Od 12.02.2018 r zostały wprowadzone istotne zmiany dotyczące składania wniosków na zezwolenie na pobyt czasowy. Rozporządzenie wprowadziło NOWE WZORY WNIOSKÓW, które można znaleźć na stronach internetowych Urzędów Wojewódzkich. Niestosowanie nowych formularzy skutkuje tym, że będzie to traktowane jako brak formalny. Oznacza to, że postępowanie nie zostanie wszczęte, a cudzoziemiec nie będzie mógł otrzymać pieczątki potwierdzającej złożenie wniosku i zostanie wezwany do usunięcia ww. braku w określonym terminie. Przedłuży to znacząco termin uzyskania decyzji, co już jest uporczywym problemem nękającym cudzoziemców i spędzającym im sen z powiek, bowiem czas oczekiwania wynosi średnio od 3 miesięcy do nawet 2 lat!

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nowy formularz zawiera dodatkowo nowy główny cel pobytu jakim jest przedłużenie wykonywania prac sezonowych. W związku z tym, że wnioskodawcy, którzy mają zamiar przedłużyć zezwolenie, mogą znajdować się poza terytorium Polski, wniosek może złożyć członek rodziny cudzoziemca wskazując przy tym miejsce zamierzonego pobytu wnioskodawcy.

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywego oświadczeń przez pracodawców

Zmiany zostały wprowadzone również dla osób, które składają wniosek ze względu na wykonywanie pracy. Obowiązkowy załącznik nr 1, który wypełniają pracodawcy rozwinięty został o oświadczenie o niekaralności za przestępstwa i wykroczenia i będzie składany przez podmioty powierzające pracę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ustawa wprowadza także regulacje dotyczące udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na wykonywanie pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz pobytu cudzoziemców w Polsce w celu korzystania z mobilności, które należy składać również na osobnych , NOWYCH formularzach.

Wnioski będę bardziej sprecyzowane i pojawią się nowe ułatwienia

W przypadku jednolitych zezwoleń na pobyt i pracę w szczególności doprecyzowano ,że:

  • stroną postępowania jest TYLKO cudzoziemiec;
  • NIE BĘDZIE obowiązku składania umowy z pracodawcą w trakcie postępowania;
  • informacja starosty NIE BĘDZIE już wymogiem formalnym przy składaniu wniosków i będzie można uzupełnić ten dokument w trakcie postępowania.

W odniesieniu do ostatniego punku wprowadzono również dodatkowe zwolnienia od obowiązku posiadania ww. informacji , jeśli cudzoziemiec w ciągu 3 lat od złożenia wniosku ukończył uczelnię na terenie RP , EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej lub odbywa studia doktoranckie na terenie Polski, lub jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku miał 3-letni nieprzerwany i legalny pobyt w naszym kraju.

Członek rodziny cudzoziemca będzie mógł sam złożyć wniosek

Istotne zmiany zauważymy również we wnioskach składanych ze względu na połączenie z rodziną -od tej pory członek rodziny będzie mógł samodzielnie złożyć taki wniosek i załączyć do niego wyłącznie pisemną zgodę cudzoziemca, do którego przybywa.

Znajomość języka polskiego dla ubiegających się o zezwolenie na pobyt rezydenta UE

Bez echa nie pozostały również wnioski na zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Tu wymogiem koniecznym stała się znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie B1 lub świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni w Polsce z wykładowym językiem polskim, lub świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni za granicą z wykładowym językiem polskim.

Powyższe zmiany, jak każde inne wprowadzone przez nasz ustawodawcę, mają zawsze na celu poprawienie pracy systemu. O tym czy proponowane zmiany przyśpieszą czy też ułatwią proces uzyskiwania pozwoleń na pobyt i pracę, czas pokaże… W naszej ocenie, głównym problem przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców pozostaje czas załatwienia sprawy oraz brak merytorycznego wsparcie ze strony urzędu przy prowadzonym postępowaniu. Zmiany dotyczą przede wszystkim pracowników z Ukrainy, którzy stanowią 90 % wszystkich cudzoziemców w Polsce i to oni stanowczo dominują wśród osób składających wnioski w urzędach wojewódzkich

Agencja Pracy WORKSOL jako firma doradzająca cudzoziemcom i pracodawcą przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, złożyła już kilkanaście wniosków w oparciu o zmiany w przepisach. Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszymi specjalistami, zapraszamy do kontaktu

Autorzy tekstu:

Anna Martirosyan- Romaniak

Michał Solecki

Czy to już koniec z wielogodzinnymi kolejkami w Urzędach Wojewódzkich?

Obcokrajowcy, którzy chcą przedłużyć swój pobyt w Polsce coraz częściej decydują się na składanie wniosków o wydanie karty czasowego pobytu. Obecnie polski rynek pracy wciąż oferuje wiele wolnych miejsc pracy, co przekłada się na masowy przypływ ludzi do Polski, a w szczególności pracowników zza naszej wschodniej granicy.

 

Dzięki uproszczonej procedurze zatrudnienia obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii i Mołdawii pracodawcy mogą powierzyć pracę tym obywatelom bez ubiegania się o zezwolenia na pracę przez 180 dni w ciągu 12 miesięcy. Ale co dalej? Najczęściej wybieraną formą przedłużenia pobytu jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na czasowy pobyt i pracę. Należy go złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. I tu pojawia się problem. Niekiedy dochodzi do sytuacji , że cudzoziemcy koczują pod urzędami przez 2-3 dni. Spowodowane jest to ogromnymi kolejkami oraz ograniczoną liczbą tzw. „numerków”, które są obsługiwane w ciągu jednego dnia.

 

Czy to już koniec z wielogodzinnymi kolejkami w Urzędach Wojewódzkich? Czy odwieczny problem został rozwiązany?

Urzędy Wojewódzkie wprowadziły elektroniczną lub telefoniczną rezerwację na konkretny dzień i godzinę. Ma to w dużym stopniu ułatwić proces składania wniosków, ograniczając tym samym tłumy przedzierających się między sobą ludzi pod budynkami instytucji. Mogło by się wydawać, że jest to właściwe rozwiązanie problemu. Jednak krótka praktyka wskazuje, że system taki również nie jest doskonały i daje wiele do życzenia, choćby ze względów takich, że najbliższe terminy, na które można się zarejestrować przypadają na miesiąc lub dłużej od dnia rejestracji. Umówienie się drogą telefoniczną graniczy praktycznie z cudem. Zamiast osoby po drugiej stronie, słychać głuchy dźwięk sygnału oznaczającego „zajęte”. Co więc można zrobić, gdy do końca wizy pozostaje krótki okres czasu?

Można skompletować wniosek i wysłać go pocztą i czekać na wezwanie z Urzędu Wojewódzkiego. W tym wypadku radzimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż będzie to bardzo przydatne i niezbędne.

Z poważaniem:
Anna Martirosyan-Romaniak
spec. ds. zatrudnienia cudzoziemców