Czekasz na kartę pobytu zbyt długo? Oddaj wojewodę do sądu

Tysiące cudzoziemców w całej Polsce czeka za wydaniem decyzji zbyt długo aniżeli obligują do tego urząd przepisy kodeksu administracyjnego. Do tej pory cudzoziemcy myśleli, że nie mogą nic w tej sprawie zrobić. Jest jednak wyjście z sytuacji polegające na zaskarżeniu wojewody do sądu administracyjnego. Dzięki takim działaniom możemy przyśpieszyć wydanie decyzji, a także otrzymać odszkodowanie wysokości od 2 000 do 10 000 zł.

Continue reading Czekasz na kartę pobytu zbyt długo? Oddaj wojewodę do sądu

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym? Wielu  pracodawców ma problem z zatrudnieniem cudzoziemców (głównie pracowników z Ukrainy) przyjeżdżających do Polski w ramach ruchu bezwizowego. Statystycznie co trzeci Ukrainiec szuka pracy przebywając na terenie Polski w ramach ruch bezwizowego. Jak należy zatem postępować aby legalnie zatrudnić taką osobę ? Czy warto w ogóle zatrudniać takie osoby? Dlaczego tak dużo obywateli Ukrainy wybiera taki sposób na przyjazd do Polski ? Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Coraz więcej cudzoziemców z takich państw jak Ukraina, Gruzja czy Mołdawia migruje do Polski na podstawie ruchu bezwizowego. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla obcokrajowców, którzy chcą odwiedzić swoje rodziny, przyjechać w celach turystycznych lub w celu podjęcia pracy. Mimo, że praca może być zalegalizowana na podstawie zezwolenia na pracę lub dzięki tzw. uproszczonej procedurze zatrudniania, (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy), to często staje się to problematyczną kwestią dla polskich pracodawców, którzy nie potrafią poradzić sobie z legalizacją pracy w takim przypadku.

 

logo-paszportu-biometrycznego      Od czerwca 2017 roku bez wiz do Unii Europejskiej

 

Od 11 czerwca 2017 r. został wprowadzony ruch bezwizowy na terenie państw Shengen dla obywateli Ukrainy, Gruzji, Mołdawii. Oznacza to , że każda osoba posiadająca paszport biometryczny może wjechać na terytorium Polski i innych państw członkowskich bez konieczności posiadania wizy. Okres legalnego pobytu na tej podstawie to 90 dni w ciągu 180 dni. Mimo tego, że głównym celem pobytu na podstawie ruchu bezwizowego jest turystyka, nie wyklucza on również możliwość podjęcia pracy. Obywatele Ukrainy mogą podjąć legalnie pracę na podstawie uproszczonej procedury zatrudnienia jaką jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Maksymalny okres zatrudnienia w tym wypadku to właśnie 90 dni pobytowych. Pracodawcy muszą zwrócić szczególną uwagę na pieczątki wjazdowe i to na ich podstawie obliczyć okres czasu na jaki mogą zatrudnić cudzoziemca.

 

Czas rejestracji oświadczenia wydłuża znacząco czas na podjęcie pracy przez cudzoziemca

 

W związku ze zmianami w przepisach, które obowiązują od 1 stycznia 2018 r. rejestracja oświadczenia w Powiatowych Urzędach Pracy, stała się o wiele bardziej skomplikowana. O ile tzw. stare oświadczenia o ZAMIARZE powierzenia pracy wydawane były w maksymalnie 14 dni, to w przypadku tych nowych pracodawcy muszą czekać nawet do 30 dni. Urzędy Pracy nie są również odpowiednio przeszkolone w tym zakresie i często wprowadzają w błąd przedsiębiorców, którzy próbują zatrudnić cudzoziemców.

Wydłużone terminy wydawania oświadczeń mają szczególnie niekorzystny wpływ dla osób w ruchu bezwizowym. Dla lepszego wyjaśnienia posłużę się konkretnym przykładem. PUP w Poznaniu wydaje oświadczenia nie wcześniej niż po 28-30 dniach od złożenia.

Co to oznacza? Cudzoziemiec przybywający do Polski np. w dniu 1 lutego (zakładając, że już przyjeżdża do konkretnego pracodawcy) pracę podejmuje dopiero na początku marca. Zgodnie z pieczątką wjazdową można rejestrować dla niego oświadczenie maksymalnie do 30 kwietnia, czyli zostaje mu niespełna dwa miesiące pracy. A przecież sam okres próbny we firmach zazwyczaj trwa 3 miesiące… Pracodawcy muszą liczyć się z tym, że dopiero co po wdrożeniu pracownika w firmie, będą musieli go zwolnić, gdyż skończy mu się możliwość legalnej pracy. Stąd coraz częściej polscy przedsiębiorcy nie chcą zatrudniać osób, które nie posiadają wiz roboczych. W dużo gorszej sytuacji są cudzoziemcy, którzy dopiero po przyjeździe zaczynają szukać pracy tracąc cenne dni w ruchu bezwizowym, co wiąże się z jeszcze krótszym zatrudnieniem.

 

Niezwłoczne złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę

 

Wyjściem z tej sytuacji jest bezzwłoczne złożenie wniosków na zezwolenia na pracę czy karty pobytu. Nie rozwiązuje to jednak problemu do końca. Wnioski, o których wspominamy składa się do Urzędów Wojewódzkich, których praca jest od co najmniej dwóch lat sparaliżowana. Powszechnym jest, że na decyzje w swoich sprawach cudzoziemcy czekają od 3 miesięcy do nawet 2 lat!

 

Czy warto zatem zatrudniać osoby na paszporcie biometrycznym?

 

Tak, jeśli jest to pracownik o wysokich kwalifikacjach, na którym nam zależy. Z naszych doświadczeń wynika, że należy działać według następującej kolejności:

  1. Zarejestrować najszybciej jak to możliwe oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wyrobienia wizy (maksymalny okres to 180 dni). Wtedy nasz przyszły pracownik będzie mógł wrócić z półroczną wizą i podjąć legalnie pracę. Lub ja dalej kontynuować
  2. Po trzech miesiącach i jednym dniu pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy. Trzeba złożyć wniosek na jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Cudzoziemiec otrzymuje stempel w paszporcie potwierdzający złożenie wniosku. Na jego podstawie może ZARÓWNO LEGALNIE przebywać jak i, zgodnie z nowymi przepisami, pracować aż do momentu uzyskania karty czasowego pobytu, mimo upływu ważności wizy.

 

Kiedy odsyłać pracownika do swojego kraju w celu wyrobienia wizy roboczej ?

Jeżeli konieczne jest dla pracodawcy, aby pracownik przepracował jakiś czas na podstawie ruchu bezwizowego (paszporcie biometrycznym), to sugerujemy, aby okres wykonywania pracy w tym przypadku nie był dłuższy niż 8-10 tygodni. Ma to na celu pozostawienie cudzoziemcowi możliwości wyrobienia wizy roboczej na podstawie oświadczenia na okres powyżej 3 miesięcy (patrz pkt. 2).

Legalne zatrudnienie cudzoziemców to skomplikowany proces. Do każdego przypadku należy podejść indywidualnie i opracować strategię, która umożliwi wykonywanie pracy cudzoziemcowi w sposób ciągły, bezproblemowy i legalny. Dlatego warto, aby legalizacją pracy zajmował się specjalista, który posiada doświadczenie i wiedzę w aktualnych przepisach. Wszystkie osoby, które oczekują fachowej konsultacji w dziedzinie zatrudniania cudzoziemców zapraszamy do kontaktu z Agencją Pracy WORKSOL

Autorzy tekstu: Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?  – Ruch bezwizowy

Anna Martirosyan-Romaniak
Michał Solecki

 

Nowe zasady uzyskania zezwoleń na pobyt w Polsce dla cudzoziemców

Nowe zasady uzyskania zezwoleń na pobyt w Polsce dla cudzoziemców

Ostatni poniedziałek był gorący dla wszystkich osób zajmujących się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, gdyż często konieczne było przepisywanie przygotowanych wniosków na nowe formularze. Wszystkie urzędy wojewódzkie w Polsce wprowadziły nowe wzory wniosków o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, zmieniając również niektóre zasady ich udzielania.

Nowe wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy

Od 12.02.2018 r zostały wprowadzone istotne zmiany dotyczące składania wniosków na zezwolenie na pobyt czasowy. Rozporządzenie wprowadziło NOWE WZORY WNIOSKÓW, które można znaleźć na stronach internetowych Urzędów Wojewódzkich. Niestosowanie nowych formularzy skutkuje tym, że będzie to traktowane jako brak formalny. Oznacza to, że postępowanie nie zostanie wszczęte, a cudzoziemiec nie będzie mógł otrzymać pieczątki potwierdzającej złożenie wniosku i zostanie wezwany do usunięcia ww. braku w określonym terminie. Przedłuży to znacząco termin uzyskania decyzji, co już jest uporczywym problemem nękającym cudzoziemców i spędzającym im sen z powiek, bowiem czas oczekiwania wynosi średnio od 3 miesięcy do nawet 2 lat!

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nowy formularz zawiera dodatkowo nowy główny cel pobytu jakim jest przedłużenie wykonywania prac sezonowych. W związku z tym, że wnioskodawcy, którzy mają zamiar przedłużyć zezwolenie, mogą znajdować się poza terytorium Polski, wniosek może złożyć członek rodziny cudzoziemca wskazując przy tym miejsce zamierzonego pobytu wnioskodawcy.

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywego oświadczeń przez pracodawców

Zmiany zostały wprowadzone również dla osób, które składają wniosek ze względu na wykonywanie pracy. Obowiązkowy załącznik nr 1, który wypełniają pracodawcy rozwinięty został o oświadczenie o niekaralności za przestępstwa i wykroczenia i będzie składany przez podmioty powierzające pracę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ustawa wprowadza także regulacje dotyczące udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na wykonywanie pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz pobytu cudzoziemców w Polsce w celu korzystania z mobilności, które należy składać również na osobnych , NOWYCH formularzach.

Wnioski będę bardziej sprecyzowane i pojawią się nowe ułatwienia

W przypadku jednolitych zezwoleń na pobyt i pracę w szczególności doprecyzowano ,że:

  • stroną postępowania jest TYLKO cudzoziemiec;
  • NIE BĘDZIE obowiązku składania umowy z pracodawcą w trakcie postępowania;
  • informacja starosty NIE BĘDZIE już wymogiem formalnym przy składaniu wniosków i będzie można uzupełnić ten dokument w trakcie postępowania.

W odniesieniu do ostatniego punku wprowadzono również dodatkowe zwolnienia od obowiązku posiadania ww. informacji , jeśli cudzoziemiec w ciągu 3 lat od złożenia wniosku ukończył uczelnię na terenie RP , EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej lub odbywa studia doktoranckie na terenie Polski, lub jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku miał 3-letni nieprzerwany i legalny pobyt w naszym kraju.

Członek rodziny cudzoziemca będzie mógł sam złożyć wniosek

Istotne zmiany zauważymy również we wnioskach składanych ze względu na połączenie z rodziną -od tej pory członek rodziny będzie mógł samodzielnie złożyć taki wniosek i załączyć do niego wyłącznie pisemną zgodę cudzoziemca, do którego przybywa.

Znajomość języka polskiego dla ubiegających się o zezwolenie na pobyt rezydenta UE

Bez echa nie pozostały również wnioski na zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Tu wymogiem koniecznym stała się znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie B1 lub świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni w Polsce z wykładowym językiem polskim, lub świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni za granicą z wykładowym językiem polskim.

Powyższe zmiany, jak każde inne wprowadzone przez nasz ustawodawcę, mają zawsze na celu poprawienie pracy systemu. O tym czy proponowane zmiany przyśpieszą czy też ułatwią proces uzyskiwania pozwoleń na pobyt i pracę, czas pokaże… W naszej ocenie, głównym problem przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców pozostaje czas załatwienia sprawy oraz brak merytorycznego wsparcie ze strony urzędu przy prowadzonym postępowaniu. Zmiany dotyczą przede wszystkim pracowników z Ukrainy, którzy stanowią 90 % wszystkich cudzoziemców w Polsce i to oni stanowczo dominują wśród osób składających wnioski w urzędach wojewódzkich

Agencja Pracy WORKSOL jako firma doradzająca cudzoziemcom i pracodawcą przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, złożyła już kilkanaście wniosków w oparciu o zmiany w przepisach. Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszymi specjalistami, zapraszamy do kontaktu

Autorzy tekstu:

Anna Martirosyan- Romaniak

Michał Solecki

Czy to już koniec z wielogodzinnymi kolejkami w Urzędach Wojewódzkich?

Obcokrajowcy, którzy chcą przedłużyć swój pobyt w Polsce coraz częściej decydują się na składanie wniosków o wydanie karty czasowego pobytu. Obecnie polski rynek pracy wciąż oferuje wiele wolnych miejsc pracy, co przekłada się na masowy przypływ ludzi do Polski, a w szczególności pracowników zza naszej wschodniej granicy.

 

Dzięki uproszczonej procedurze zatrudnienia obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Armenii i Mołdawii pracodawcy mogą powierzyć pracę tym obywatelom bez ubiegania się o zezwolenia na pracę przez 180 dni w ciągu 12 miesięcy. Ale co dalej? Najczęściej wybieraną formą przedłużenia pobytu jest złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na czasowy pobyt i pracę. Należy go złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. I tu pojawia się problem. Niekiedy dochodzi do sytuacji , że cudzoziemcy koczują pod urzędami przez 2-3 dni. Spowodowane jest to ogromnymi kolejkami oraz ograniczoną liczbą tzw. „numerków”, które są obsługiwane w ciągu jednego dnia.

 

Czy to już koniec z wielogodzinnymi kolejkami w Urzędach Wojewódzkich? Czy odwieczny problem został rozwiązany?

Urzędy Wojewódzkie wprowadziły elektroniczną lub telefoniczną rezerwację na konkretny dzień i godzinę. Ma to w dużym stopniu ułatwić proces składania wniosków, ograniczając tym samym tłumy przedzierających się między sobą ludzi pod budynkami instytucji. Mogło by się wydawać, że jest to właściwe rozwiązanie problemu. Jednak krótka praktyka wskazuje, że system taki również nie jest doskonały i daje wiele do życzenia, choćby ze względów takich, że najbliższe terminy, na które można się zarejestrować przypadają na miesiąc lub dłużej od dnia rejestracji. Umówienie się drogą telefoniczną graniczy praktycznie z cudem. Zamiast osoby po drugiej stronie, słychać głuchy dźwięk sygnału oznaczającego „zajęte”. Co więc można zrobić, gdy do końca wizy pozostaje krótki okres czasu?

Można skompletować wniosek i wysłać go pocztą i czekać na wezwanie z Urzędu Wojewódzkiego. W tym wypadku radzimy uzbroić się w cierpliwość, gdyż będzie to bardzo przydatne i niezbędne.

Z poważaniem:
Anna Martirosyan-Romaniak
spec. ds. zatrudnienia cudzoziemców