Praca tymczasowa a kodeks pracy

To, na jakiej podstawie może być zatrudniony pracownik tymczasowy, ściśle określają przepisy. Jaką w takim przypadku należy zawrzeć umowę? Co powinien zawierać taki dokument? Jaką pracę można powierzyć pracownikowi tymczasowemu, a których nie wolno mu wykonywać? Jakie prawa przysługują takiemu pracownikowi? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule – praca tymczasowa a kodeks pracy.

To agencja pracy zatrudnia pracownika tymczasowego, ale powierzone zadania wykonuje on na rzecz pracodawcy użytkownika. Takiego pracownika najczęściej zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Dużo rzadziej zawiera się z nim umowę cywilnoprawną.

Praca tymczasowa a kodeks pracy – co powinno znaleźć się w umowie

Umowa z pracownikiem tymczasowym powinna mieć formę pisemną. Jeśli nie doszło do zawarcia takiego typu dokumentu, pracownik musi otrzymać od agencji pracy potwierdzenie warunków umowy w formie pisemnej. Powinno się to stać nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.

Umowa między pracownikiem tymczasowym a agencją pracy tymczasowej powinna zawierać następujące elementy:

 • określenie stron umowy,
 • datę zawarcia umowy,
 • wskazanie pracodawcy użytkownika,
 • okres wykonywania pracy tymczasowej,
 • warunki zatrudnienia pracownika w okresie wykonywania pracy (rodzaj pracy, którą ma wykonywać pracownik tymczasowy, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej).

Należy pamiętać, że maksymalny czas wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekraczać łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Dopuszczalne rodzaje prac dla pracownika tymczasowego

 • Praca, jaką może wykonywać pracownik tymczasowy powinna mieć charakter sezonowy, okresowy lub doraźny.
 • Obowiązki, które są powierzane pracownikowi tymczasowemu nie mogą być możliwe do zrealizowania przez pracowników zatrudnionych u pracodawcy użytkownika.
 • Praca zlecona pracownikowi tymczasowemu powinna należeć do obowiązków nieobecnego pracownika.

Niedopuszczalne rodzaje prac dla pracownika tymczasowego

Przepis zawarty w art. 8 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych określa ograniczenia w wykonywaniu pracy tymczasowej. W związku z tym ustalono niedopuszczalne rodzaje prac dla pracownika tymczasowego.

 • Praca szczególnie niebezpieczna (w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy).
 • Obowiązki pracownika, który akurat uczestniczy w strajku.
 • Praca tego samego rodzaju, jaka była wykonywana przez pracownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik.
 • Zajęcie, które wymaga uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Praca tymczasowa a kodeks pracy – prawa pracownika tymczasowego

 • Urlop wypoczynkowy

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy. Wymiar tego urlopu to dwa dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Tego rodzaju urlop pracownik uzyskuje w dni, które byłyby dla niego dniami pracy.

Jeśli pracownik tymczasowy nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, wtedy agencja pracy tymczasowej musi wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.

 • Ciąża

Przepis zawarty w Kodeksie pracy mówi o obowiązku przedłużenia umowy do dnia porodu. Jeśli pracownica tymczasowa jest zatrudniona na co najmniej 2-miesieczną umowę o pracę, wtedy jest objęta tym zapisem.

Do wspomnianego wyżej 2-miesięcznego okresu wlicza się również okres lub okresy skierowania do wykonywania pracy tymczasowej, przypadające w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy poprzedzających zawarcie umowy o pracę.

 • Rozwiązanie umowy tymczasowej

Sporządzając umowę o pracę, strony mają możliwość ujęcia klauzuli dotyczącej wcześniejszego rozwiązania umowy przez każdą ze stron. Może to nastąpić:

– za trzydniowym wypowiedzeniem, w przypadku umowy o pracę zawartej na okres nieprzekraczający 2 tygodni,

– za jednotygodniowym wypowiedzeniem, w przypadku umowy o pracę zawartej na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa – podstawowe różnice

Coraz bardziej popularny outsourcing pracowniczy często mylony jest z pracą tymczasową. Należy jednak pamiętać, że PIP oraz ZUS dość mocno poddają kontroli tworzone przez przedsiębiorców umowy, aby wychwycić, czy w danym przypadku występuje faktyczny czy pozorny outsourcing pracowniczy. Z tego artykułu dowiesz się czym jest outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa.

1. Podstawa prawna

Outsourcing pracowniczy nie posiada regulacji w przepisach, zaś umowa outsourcingowa jest tzw. umową nienazwaną. Realizacja outsourcingu przebiega zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. W tym celu zazwyczaj wykorzystuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Pracę tymczasową reguluje prawo. W tym przypadku funkcjonuje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa ta reguluje stosunki między podmiotami gospodarczymi.

W przypadku outsourcingu powierza się wykonywanie usług podmiotowi zewnętrznemu, natomiast w przypadku pracy tymczasowej należy uzgodnić warunki pracy pracowników tymczasowych u pracodawcy – użytkownika (zgodnie z art. 9 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

2. Outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa – podmioty

Outsourcing pracowniczy określa podmioty jako zleceniodawcę i zleceniobiorcę, zaś w przypadku pracy tymczasowej jako agencję pracy tymczasowej i pracodawcę – użytkownika.

3. Zlecanie zadań

Przedsiębiorca, który zdecydował się na outsourcing, zlecanie zadań przekazuje zewnętrznemu usługodawcy. Zleceniodawca nie kontroluje wykonywania zadań, ale może jedynie określić swoje oczekiwania dotyczące efektów działania usługodawcy. Może on okresowo kontrolować działania usługodawcy. Jednak takie kontrole nie mogą przeobrazić się w stały nadzór nad outsourcerem i jego pracownikami.

4. Outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa – kierownictwo

Formalnym i faktycznym pracodawcą pracowników wykonujących pracę na rzecz zleceniodawcy jest firma outsourcingowa. To właśnie ta firma zatrudnia pracowników i sprawuje nad nimi nadzór.

Jeśli zaś chodzi o pracę tymczasową, to pracownicy tymczasowi podlegają kierownictwu pracodawcy – użytkownika. To on organizuje zadania takim pracownikom oraz nadzoruje ich wykonywanie.

należy zauważyć, że kierownictwo jest kryterium, które jest najdokładniej badane podczas kontroli PIP czy ZUS.

5. Rodzaj wykonywanej pracy

Umowa outsourcingu przewiduje, że pracownicy firmy zewnętrznej mogą wykonywać każdy rodzaj pracy. Zupełnie inaczej jest w przypadku pracy tymczasowej. Ograniczenia te określa art. 8 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Takiemu pracownikowi nie można zlecić pracy:

 • szczególnie niebezpiecznej,
 • na stanowisku, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy – użytkownika, w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku legalnym,
 • tego samego rodzaju, co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy – użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik,
 • wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia.

6. Ograniczenie czasowe

Czas zatrudniania pracowników zgodnie z zasadami outsourcingu nie ma żadnego ograniczenia.

W przypadku pracy tymczasowej art. 20 ustawy o zatrudnianiu  pracowników tymczasowych określa taki limit czasowy. Zgodnie z przepisami, dany pracownik tymczasowy może wykonywać pracę tymczasową na rzecz jednego pracodawcy –  użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Zatem pracownik tymczasowy może wykonywać pracę na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez 1,5 roku w ciągu 3 lat.

7. Wynagrodzenie za pracę

Firma outsourcingowa ma dowolność w określaniu wynagrodzenia pracowników. Musi jedynie uwzględnić minimalne wynagrodzenie za pracę czy minimalną stawkę godzinową.

W przypadku pracownika tymczasowego – jego wynagrodzenie musi odpowiadać wynagrodzeniu pracowników u pracodawcy – użytkownika.

8. Outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa – konsekwencje łamania zasad

W przypadku kontroli PIP może dojść do wniosku, że zawartą już umowę o pracę czy umowę cywilnoprawną trzeba przekwalifikować na taką samą umowę, ale wykonywaną w trybie pracy tymczasowej. Takie działanie może spowodować finansowe konsekwencje zarówno dla outsourcera, jak i zleceniodawcy.

Jeśli zaś dana umowa jest podpisana z cudzoziemcą, a PIP dojdzie do wniosku, że outsourcing był wadliwy, może mieć to negatywne skutki w związku z dalszym pobytem cudzoziemca w Polsce.

Jeśli zaś podczas kontroli wyjdzie na jaw, że podmiot zamiast usług outsourcingu świadczy usługi pracy tymczasowej i nie ma wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, to może to skutkować nałożeniem na niego kary grzywny do 100 000 zł.

Praca tymczasowa – wady i zalety

W Internecie często można spotkać ogłoszenia, w których pojawia praca tymczasowa. Jest to jednak forma zatrudnienia, która z pewnością nie będzie odpowiednia dla każdego. Czy warto zdecydować się na tego rodzaju rozwiązanie?

Praca tymczasowa, choć jest dość specyficzną formą zatrudnienia, posiada sporo zalet. Należy jednak wciąć pod uwagę fakt, że ma również swoje wady. Zanim zdecydujemy się na podjęcie pracy tymczasowej, musimy wziąć pod uwagę oba te aspekty.

Praca tymczasowa – zalety

Zdecydowanym plusem pracy tymczasowej jest to, że do jej podjęcia nie trzeba mieć ukończonych specjalnych kursów, ani posiadać żadnych uprawnień. W tej kwestii nie ma także żadnych ograniczeń wiekowych. Tego rodzaju pracę może podjąć w zasadzie każdy.

Kolejnym pozytywem, jaki posiada praca tymczasowa, jest elastyczny grafik. Pracownik, który wykonuje tego rodzaju pracę, może sam ustalić sobie w jakie dni i o jakich godzinach będzie wykonywał powierzone mu zadania. Jest to istotne, ponieważ w takim przypadku łatwo można pogodzić pracę z innymi obowiązkami.

Pracownik tymczasowy posiada te same prawa, co pracownik etatowy. Chodzi konkretnie o kwestie zarobków, warunków socjalnych, przepisów BHP czy urlopu.

Następna rzecz, która przemawia za podjęciem pracy tymczasowej, jest możliwość wypróbowania różnych zajęć. Ten podpunkt szczególnie dotyczy osób młodych, które jeszcze nie widzą, co chcą robić w życiu. W taki sposób mogą znaleźć swoje powołanie.

Kolejnym, równie istotnym aspektem jest to, że pracownik tymczasowy nierzadko może otrzymać większe wynagrodzenie za tą samą pracę od pracownika pracującego na stałe. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej wtedy, gdy pracodawca pilnie potrzebuje dodatkowego pracownika.

Wady pracy tymczasowej

Jedną z wad pracy tymczasowej jest brak stabilizacji zawodowej. Umowy zawierane na tego typu współprace są bowiem krótkotrwałe.

Dużym minusem pracy tymczasowej jest brak pakietu świadczeń socjalnych. Nie musi być tak w przypadku każdej tego typu umowy, jednak zdarza się to dość często.

Brak przywileju dwóch wolnych dni za każdy przepracowany miesiąc jest kolejny, negatywnym aspektem pracy tymczasowej. Nie przysługują one pracownikowi, ponieważ agencje pracy tymczasowej rzadko podpisują umowy na miesiąc.

Praca tymczasowa jest często pracą, która powierzana jest pracownikom tymczasowym ze względu na to, że żaden z pracowników zatrudnionych na stałe nie chce jej wykonywać lub nie ma na to czasu.

Bardzo istotnym minusem pracy tymczasowej jest to, że pracownikowi tymczasowemu pomniejsza się wynagrodzenie o prowizję dla agencji pracy tymczasowej. Taki pracownik nie ma również prawa do otrzymania tzw. „trzynastki”. Nie przysługują mu także żadne premie.

Podsumowując, praca tymczasowa jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które szukają szybkiego zarobku lub nie posiadają jeszcze doświadczenia. Nie nada się jednak dla tych, którzy szukają stabilizacji i bezpieczeństwa na gruncie zawodowym.

Praca tymczasowa – na czym polega?

Praca tymczasowa jest dość specyficzną formą zatrudnienia, która ma charakter okresowy. Tego rodzaju umowę podpisują trzy podmioty – pracownik oraz jego dwóch pracodawców. Czym dokładnie jest praca tymczasowa i na czym ona polega, wyjaśnimy w poniższym artykule.

Na czym polega praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to wykonywanie zadań na rzecz danego pracodawcy przez okres nie dłuższy niż czas wskazany w ustawie. Zadania te muszą charakteryzować się następującymi rzeczami:

 • muszą mieć charakter sezonowy, okresowy, doraźny,
 • ich terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub nie należy do ich obowiązków.

Nie istnieje dokument zwany umową o pracę tymczasową. Trzy podmioty, które postanawiają podjąć ze sobą współpracę, podpisują albo umowę o pracę na czas określony, albo umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy. Te trzy podmioty to: agencja pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik oraz pracownik tymczasowy.

Zadaniem agencji pracy tymczasowej jest podpisanie umowy z danym pracownikiem, a następnie skierowanie go do określonej pracy. Pracodawca użytkownik, podpisując umowę z agencją pracy tymczasowej, przejmuje obowiązki pracodawcy. Przejmuje je tylko w takim zakresie, jaki wynika z przepisów oraz z zawartej z agencją umowy. Jeśli chodzi o aspekt prawny, to pracodawca użytkownik nie jest pracodawcą dla pracownika tymczasowego.

Kto może podjąć pracę tymczasową?

Zazwyczaj agencje pracy tymczasowej swoje oferty kierują do określonych grup osób. A mianowicie są to:

 • osoby niepełnoletnie, które z racji swojego wieku mają niewielkie szanse na stałe zatrudnienie na etacie,
 • studenci studiów dziennych lub zaocznych, którzy są dyspozycyjni jedynie w określone dni tygodnia lub w specyficznych godzinach,
 • osoby, które przekroczyły 50 rok życia i którym trudno jest znaleźć stałą pracę odpowiadającą ich kwalifikacjom,
 • osoby, które straciły pracę i szybko potrzebują znaleźć nową,
 • ludzie, którzy chcieliby wyjechać w celach zarobkowych za granicę.

Praca tymczasowa – jak długo może trwać?

Maksymalny czas, na jaki może zostać zawarta umowa o pracę tymczasową, jest ściśle określony w ustawie. Łączny okres wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekroczyć 12 miesięcy przypadających w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Jeżeli zaś pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Po okresie wykonywania pracy tymczasowej, na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Praca tymczasowa a outsourcing

Prawdopodobnie wielu z Państwa otrzymując oferty współpracy od agencji pracy lub firm outsourcingowych nie wie tak naprawdę, na czym polegają różnice w oferowanych przez nich usługach. Warto jednak poświecić więcej czasu nad zapoznaniem się z tematem, gdyż konsekwencje niewłaściwego wyboru mogą mieć bardzo znaczący wpływ na Państwa firmę.

Continue reading Praca tymczasowa a outsourcing