Czekasz na kartę pobytu zbyt długo ? oddaj wojewodę do sądu

Tysiące cudzoziemców w całej Polsce czeka za wydaniem decyzji zbyt długo aniżeli obligują do tego urząd przepisy kodeksu administracyjnego. Do tej pory cudzoziemcy myśleli, że nie mogą nic w tej sprawie zrobić. Jest jednak wyjście z sytuacji polegające na zaskarżeniu wojewody do sądu administracyjnego. Dzięki takim działaniom możemy przyśpieszyć wydanie decyzji, a także otrzymać odszkodowanie wysokości od 2 000 do 10 000 zł.

 

Kto może pomóc cudzoziemcowi w tej sprawie ?

 

Sprawę może poprowadzić każdy adwokat lub radca prawny. W naszej firmie zespół specjalistów ds. legalizacji pobytu pracy cudzoziemców oraz radca prawny Agnieszka Krupińska, opracowali procedurę obligującą urząd wojewódzki do szybkiego wydania decyzji. Jeżeli Wojewoda, a także Szef urzędu ds. Cudzoziemców nie wydają decyzji w wiążących ich terminach wynikających z KPA, składany jest wniosek do sądu administracyjnego.

Siedziba szefa urzędu ds. cudzoziemców

 

Kto może uczestniczyć w opisanej procedurze ?

 

Przede wszystkim z procedury powinni skorzystać cudzoziemcy, którzy dopiero co złożyli wniosek, a z praktyki wiedzą, że czas oczekiwania za wydaniem decyzji w danym urzędzie wojewódzkim jest dłuższy niż 8 miesięcy. Na drogę roszczeń wobec wojewody powinni występować również cudzoziemcy którzy czekają już dłuższy czas za wydaniem decyzji 6-12 miesięcy a z praktyki wiedzą, że sprawa potrwa jeszcze co najmniej 6 miesięcy.

 

Kto nie powinien decydować się na konfrontację z wojewodą ?

 

Jeśli cudzoziemcowi zależy na czasie a wie, że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy otrzyma on decyzję to nie powinien skarżyć wojewody, gdyż to przedłuży czas oczekiwania na załatwienie sprawy. Również osoby, które już otrzymały decyzję a sprawę załatwiano bardzo długo nie powinny iść tą drogą. W takim przypadku można złożyć pozew cywilny przeciwko Wojewodzie, który wydał decyzję.

 

Ile czasu zajmuje postępowanie przed Sądem Administracyjnym ?

 

Czas postępowania w przypadku zastosowania opisanej procedury wynosi około 4-8 miesięcy. Związane jest to terminami wynikającymi Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz czasu postępowanie sądowego. Sąd administracyjny powinien wydać wyrok w terminie od 3 do 6 miesięcy

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, właściwy dla cudzoziemców składających wnioski przed Wojewodą Dolnośląskim

 

Cudzoziemcowi przysługuje odszkodowanie za przedłużające się postępowanie o wydanie karty pobytu

 

Sąd Administracyjny może zasądzić na rzecz cudzoziemca odszkodowanie w wysokości do czterokrotności średniej krajowej brutto. Aktualnie na 2019 rok jest to około 5100 zł. Najczęściej zasądzane odszkodowania wypłacane przez Skarb Państwa wynoszą od 2 000 zł do 15 000 zł. Odszkodowanie pełni funkcję rekompensaty dla cudzoziemca za przewlekłość postępowania.

Wyroki wojewódzki sądów administracyjnych w znaczącej większości są dla cudzoziemców pozytywne. Dla przykładu wyroki wojewódzkiego sądu administracyjnego we Wrocławiu z 2019 w sprawie przewlekłości lub bezczynności Wojewody w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

1. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 24.12.2019 (sąd wydał wyrok w czasie 3 miesięcy) 

w przedmiocie wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

I. stwierdza, że Wojewoda D. dopuścił się bezczynności;

II. stwierdza, że bezczynność Wojewody D. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

III. zobowiązuje Wojewodę D. do załatwienia sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz skarżącej sumę pieniężną w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych; V. zasądza od Wojewody D. na rzecz skarżącej kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

2. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 28.12.2019 (sąd wydał wyrok w czasie 3 miesięcy) 

w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

I. stwierdza, że Wojewoda D. przewlekle prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku strony skarżącej;

II. zobowiązuje organ do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych;

V. zasądza od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej kwotę […] (słownie: […]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

3. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 30.01.2019 (sąd wydał wyrok w czasie poniżej 2 miesięcy) 

w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

I. stwierdza, że Wojewoda D. przewlekle prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku strony skarżącej;

II. zobowiązuje organ do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych;

V. zasądza od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej kwotę 597 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

 

Wyroki sądów w ostatnim czasie w całości orzekają pozytywnie na rzecz cudzoziemców. Co ważne wyrokiem sądu, wojewoda zobowiązany jest do wydania decyzji w terminie 14-30 dni od dnia otrzymania odpisu wyroku oraz zasądzane są kwoty odszkodowania od 2 tys. do 5 tys. złotych. Na większe sumy mogą liczyć cudzoziemcy którzy czkają ponad 18 miesięcy za wydaniem decyzji i w tym czasie nie mogli wykonywać pracy, nie mogli korzystać z programu 500+, nie mogli odwiedzać swoich bliskich w ojczyźnie. Tego typu okoliczności wskazane w skardze zawsze zwiększają wysokość otrzymanego odszkodowania.

Czy złożona skarga na wojewodę może mi zaszkodzić w przyszłości ?

 

Nie. Cudzoziemiec musie widzieć, że tego typu wniosek nie jest skierowany indywidualnie przeciwko komuś. Skarżymy tak naprawdę wojewodę oraz niewydolny system legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Nikt do Was nie będzie miał pretensji, a skorzystanie z przysługujących Wam praw jest jak najbardziej słuszne i właściwe.

 

Wszystkich cudzoziemców, którzy niesprawiedliwie zbyt długo czekają za wydaniem decyzji zachęcamy do walczenia o swoje prawa. Dla zainteresowanych, nasi specjaliści służą pomocą w przygotowaniu ponagleń oraz wniosków do Sądu Administracyjnego.

 

autor artykułu ,,Czekasz za kartą pobytu zbyt długo ? Oddaj wojewodę do Sądu Administracyjnego”

Michał Solecki

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia cudzoziemców do stałego pobytu w Polsce. Wnioskować o niego mogą osoby, które posiadają nieprzerwalny pobyt w naszym kraju od co najmniej 5 lat. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które pracowały w Polsce i chcą osiedlić się tu na stałe, a nie posiadają pochodzenie polskiego.

Podstawa prawna – ustawa z  dnia 12 grudnia 2013  r. o  cudzoziemcach – art. 211– wraz z  aktami wykonawczymi

 

Na jaki okres czasu można uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego wydawane jest na czas nieoznaczony. Karta pobytu ma ważność 5 lat. Oznacza to, że po upływie tego okresu należy wymienić wyłącznie kartę pobytu, a nie wnioskować o kolejną decyzję.

 

Do czego uprawnia pobyt rezydenta długoterminowego?

 

Na podstawie decyzji na pobyt rezydenta długoterminowego cudzoziemiec ma prawo mieszkać i pracować w Polsce bez żadnych dodatkowych zezwoleń. Może również podróżować w strefie Schengen w celach turystycznych przez okres 90 dni w ciągu 180 dni. NIE MOŻE natomiast podejmować pracy bez odpowiedniego zezwolenia w innym kraju niż Polska. Karta pobytu w  okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz  uprawnia go, wraz z  dokumentem podróży, do  wielokrotnego przekraczania granicy bez  konieczności uzyskania wizy.

 

Gdzie i w jaki sposób należy złożyć wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego?

 

Wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego (tak samo jak pobyt czasowy czy stały), należy składać w Urzędzie Wojewódzkim (lub jego delegaturze ) odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Jeżeli zostanie złożony wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

Uwaga: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia.

 

Kto może się ubiegać o Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE ?

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego może składać cudzoziemiec, który:

1. Przebywa bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwalnie na terytorium Polski tzn.:

 • Przerwa nie  była dłuższa niż 6 miesięcy wszystkie przerwy nie  przekroczyły łącznie 10 miesięcy
  w przypadku pobytu na  terytorium RP;
 • Przerwa nie  była dłuższa niż 12 miesięcy i  wszystkie przerwy nie  przekroczyły łącznie 18 miesięcy w  przypadku pobytu na  terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej cudzoziemca posiadającego zezwolenie na  pobyt czasowy w  celu wykonywania pracy w  zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Okresu pobytu wymaganego w  celu uzyskania tego zezwolenia nie  przerywają okresy nieobecności na  terytorium Polski spowodowane:

 • wykonywaniem przez  cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez  niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na  podstawie umowy zawartej z  pracodawcą, którego  siedziba znajduje się na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

lub

 • towarzyszeniem cudzoziemcowi, o  którym  mowa w  pkt 1, przez  jego małżonka lub małoletnie dziecko,

lub

 • szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i  trwała nie  dłużej niż 6 miesięcy,

lub

 • wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w  celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w  zajęciach, przewidzianych w  toku studiów w  polskiej uczelni

oraz

2. Posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu

oraz

3. Posiada ubezpieczenie zdrowotne  w  rozumieniu ustawy z  dnia 27 sierpnia 2004  r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez  ubezpieczyciela kosztów leczenia na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga na  ważne wyjątki:

W  przypadku mobilnych posiadaczy tzw. Niebieskiej Karty UE:

Do wymaganego 5-letniego okresu pobytu na  terytorium Polski zalicza się łączny okres legalnego pobytu na  terytorium Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i  nieprzerwanie na  tym terytorium co najmniej przez  5 lat na  podstawie wydanego przez  państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu pobytowego z  adnotacją “Niebieska Karta UE”, w  tym na  terytorium Polski – co najmniej przez  2 lata bezpośrednio przed  złożeniem wniosku o  udzielenie zezwolenia na  pobyt rezydenta długoterminowego UE na  podstawie zezwolenia na  pobyt czasowy w  celu wykonywania pracy w  zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

W  przypadku cudzoziemców, którzy  przebywają w  celu odbycia studiów albo  kontynuują swój legalny pobyt w  Polsce po  odbyciu tych studiów:

Cudzoziemcy, którzy  przebywają w  Polsce w  celu odbycia studiów nie  mogą ubiegać się o  udzielenie zezwolenia na  pobyt rezydenta długoterminowego UE. O  zezwolenie to  nie  mogą ubiegać się również cudzoziemcy przebywający w  Polsce w  związku zamiarem podjęcia lub kontynuowania nauki.

Do 5-letniego okresu pobytu, warunkującego uzyskanie ww. zezwolenia zalicza się połowę okresu pobytu na  podstawie wizy wydanej w  celu odbycia studiów lub na  podstawie zezwolenia na  pobyt czasowy w  celu kształcenia się na  studiach.

 

Opłata za udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

 

Do każdego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego należy załączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 640 zł. Opłata musi być wykonana na konto wskazane przez właściwy urząd wojewódzki. Po uzyskaniu decyzji na pobyt rezydenta długoterminowego cudzoziemcy wnoszą również opłatę w wysokości 50 zł za wydanie karty pobytu.

 

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku  na pobyt rezydenta długoterminowego to:

 • Wypełniony zgodnie z  pouczeniem formularz wniosku  o udzielenie zezwolenia na  pobyt rezydenta długoterminowego;
 • Cztery aktualne fotografie;
 • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do  wglądu), w  szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy  cudzoziemiec nie  posiada ważnego dokumentu podróży i  nie  ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • Tytuł prawny do  zajmowanego lokalu mieszkalnego, w  którym  cudzoziemiec będzie przebywał (za  tytuł prawny nie  uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że  użyczającym jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.);
 • Dokumenty potwierdzające  co najmniej 5 – letni legalny pobyt w  Polsce  (mobilni posiadacze tzw. Niebieskiej Karty UE – 5-letni nieprzerwany pobyt na  terytorium państw członkowskich UE na  podstawie tego zezwolenia udzielonego im przez  inne państwo UE, w  tym 2 lata nieprzerwanego pobytu w  Polsce przed  złożeniem wniosku na  podstawie zezwolenia na  pobyt czasowy w  celu wykonywania pracy w  zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji);
 • Dokumenty potwierdzające, że  pobyt na  terytorium Polski był  nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w  pobycie;
 • Dokumenty w  celu poświadczenia  źródła stabilnego i  regularnego dochodu  wystarczającego na  pokrycie kosztów utrzymania siebie i  członków rodziny pozostających na  utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej – w  wysokości wyższej niż 634 zł netto miesięcznie, dla osoby w  rodzinie – w  wysokości wyższej niż 514 zł netto miesięcznie) przez  ostatnie 3 lata przed  złożeniem wniosku (w  przypadku mobilnych posiadaczy tzw. Niebieskiej Karty UE – przez  2 lata przed  złożeniem wniosku )np.   zeznania PIT o  wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za  ww. okres, umowa o  pracę, umowa zlecenie, opiewające na  ten okres;
 • Dokument potwierdzający posiadanie  ubezpieczenia zdrowotnego  w  rozumieniu ustawy z  dnia 27 sierpnia 2004  r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez  ubezpieczyciela kosztów leczenia na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego tj. certyfikat na poziomie B1 lub świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni w Polsce z wykładowym językiem polskim, lub świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni za granicą z wykładowym językiem polskim.

 

Cudzoziemiec nie może rozpocząć procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ani otrzymać tego zezwolenia, jeśli przebywa w Polsce:

 

 • bez dokumentów uprawniających go do pobytu lub
 • na podstawie wizy Schengen upoważniającej go tylko do wjazdu i pobytu w Polsce, która była wydana ze względów humanitarnych;
 • w celu odbycia studiów lub szkolenia zawodowego,
 • z zamiarem podjęcia lub kontynuacji nauki w Polsce,
 • w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu w Polsce;
 • na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
 • jest pracownikiem delegowanym w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne (usługa transgraniczna oznacza, że usługodawca posiadający przedsiębiorstwo założone w jednym państwie członkowskim, może tymczasowo świadczyć usługę w innym kraju UE),
 • jest w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub obowiązuje go zakaz opuszczania kraju,
 • odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany,
 • został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu,
 • ma obowiązek opuścić Polskę;
 • przebywa poza granicami Polski;
 • nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.

 

Odmowa lub cofnięcie decyzji w sprawie udzielenia pobyt na rezydenta długoterminowego

 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może zostać odebrane, czyli cofnięte. Dzieje się tak w następujących przypadkach:

 • uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nastąpiło w sposób niezgodny z prawem;
 • obcokrajowiec stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • cudzoziemiec opuścił Polskę na okres przekraczający 6 lat,
 • obcokrajowiec opuścił terytorium Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie:
  a). 12 miesięcy,
  b). 24 miesięcy, jeżeli posiadał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, który takie zezwolenie posiadał,
 • cudzoziemiec uzyskał na terytorium innego państwa UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • obcokrajowiec został pozbawiony statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej na podstawie przepisów prawa, jeżeli zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE zostało udzielone w związku z pobytem w Polsce na podstawie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 • Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w  terminie 30 dni od  dnia, w  którym  decyzja o  odmowie udzielenia mu zezwolenia na  pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o  cofnięciu posiadanego przez  zezwolenia stała się ostateczna, a  w  przypadku wydania decyzji przez  organ wyższego stopnia, od  dnia, w  którym  decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona, chyba że  uprawniony jest on do  pobytu na  terytorium Polski na  innej podstawie.

 

Szanowny kliencie jeśli nie masz czasu na załatwienie tak wielu formalności związanych ze sprawą uzyskania karty pobytu czasowego – zezwolenia na pobyt czasowy, powierz to nam. My zrobimy to szybko a przede wszystkim skutecznie bez zbędnego angażowania Twoich sił.

Możemy się pochwalić rekomendacją tysiącami cudzoziemców z terenu całego kraju, dla których uzyskaliśmy wymagane dokumenty. Robimy to szybko, tanio i skutecznie!

 

Autor artykułu: ,,Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE”

Anna Martirosyan – Romaniak –  spec. ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców

Źródła:

Nowe zasady uzyskania zezwoleń na pobyt w Polsce dla cudzoziemców

Nowe zasady uzyskania zezwoleń na pobyt w Polsce dla cudzoziemców

Ostatni poniedziałek był gorący dla wszystkich osób zajmujących się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, gdyż często konieczne było przepisywanie przygotowanych wniosków na nowe formularze. Wszystkie urzędy wojewódzkie w Polsce wprowadziły nowe wzory wniosków o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy, zmieniając również niektóre zasady ich udzielania.

Nowe wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy

Od 12.02.2018 r zostały wprowadzone istotne zmiany dotyczące składania wniosków na zezwolenie na pobyt czasowy. Rozporządzenie wprowadziło NOWE WZORY WNIOSKÓW, które można znaleźć na stronach internetowych Urzędów Wojewódzkich. Niestosowanie nowych formularzy skutkuje tym, że będzie to traktowane jako brak formalny. Oznacza to, że postępowanie nie zostanie wszczęte, a cudzoziemiec nie będzie mógł otrzymać pieczątki potwierdzającej złożenie wniosku i zostanie wezwany do usunięcia ww. braku w określonym terminie. Przedłuży to znacząco termin uzyskania decyzji, co już jest uporczywym problemem nękającym cudzoziemców i spędzającym im sen z powiek, bowiem czas oczekiwania wynosi średnio od 3 miesięcy do nawet 2 lat!

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nowy formularz zawiera dodatkowo nowy główny cel pobytu jakim jest przedłużenie wykonywania prac sezonowych. W związku z tym, że wnioskodawcy, którzy mają zamiar przedłużyć zezwolenie, mogą znajdować się poza terytorium Polski, wniosek może złożyć członek rodziny cudzoziemca wskazując przy tym miejsce zamierzonego pobytu wnioskodawcy.

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywego oświadczeń przez pracodawców

Zmiany zostały wprowadzone również dla osób, które składają wniosek ze względu na wykonywanie pracy. Obowiązkowy załącznik nr 1, który wypełniają pracodawcy rozwinięty został o oświadczenie o niekaralności za przestępstwa i wykroczenia i będzie składany przez podmioty powierzające pracę pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ustawa wprowadza także regulacje dotyczące udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na wykonywanie pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz pobytu cudzoziemców w Polsce w celu korzystania z mobilności, które należy składać również na osobnych , NOWYCH formularzach.

Wnioski będę bardziej sprecyzowane i pojawią się nowe ułatwienia

W przypadku jednolitych zezwoleń na pobyt i pracę w szczególności doprecyzowano ,że:

 • stroną postępowania jest TYLKO cudzoziemiec;
 • NIE BĘDZIE obowiązku składania umowy z pracodawcą w trakcie postępowania;
 • informacja starosty NIE BĘDZIE już wymogiem formalnym przy składaniu wniosków i będzie można uzupełnić ten dokument w trakcie postępowania.

W odniesieniu do ostatniego punku wprowadzono również dodatkowe zwolnienia od obowiązku posiadania ww. informacji , jeśli cudzoziemiec w ciągu 3 lat od złożenia wniosku ukończył uczelnię na terenie RP , EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej lub odbywa studia doktoranckie na terenie Polski, lub jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku miał 3-letni nieprzerwany i legalny pobyt w naszym kraju.

Członek rodziny cudzoziemca będzie mógł sam złożyć wniosek

Istotne zmiany zauważymy również we wnioskach składanych ze względu na połączenie z rodziną -od tej pory członek rodziny będzie mógł samodzielnie złożyć taki wniosek i załączyć do niego wyłącznie pisemną zgodę cudzoziemca, do którego przybywa.

Znajomość języka polskiego dla ubiegających się o zezwolenie na pobyt rezydenta UE

Bez echa nie pozostały również wnioski na zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Tu wymogiem koniecznym stała się znajomość języka polskiego potwierdzona certyfikatem na poziomie B1 lub świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni w Polsce z wykładowym językiem polskim, lub świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni za granicą z wykładowym językiem polskim.

Powyższe zmiany, jak każde inne wprowadzone przez nasz ustawodawcę, mają zawsze na celu poprawienie pracy systemu. O tym czy proponowane zmiany przyśpieszą czy też ułatwią proces uzyskiwania pozwoleń na pobyt i pracę, czas pokaże… W naszej ocenie, głównym problem przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców pozostaje czas załatwienia sprawy oraz brak merytorycznego wsparcie ze strony urzędu przy prowadzonym postępowaniu. Zmiany dotyczą przede wszystkim pracowników z Ukrainy, którzy stanowią 90 % wszystkich cudzoziemców w Polsce i to oni stanowczo dominują wśród osób składających wnioski w urzędach wojewódzkich

Agencja Pracy WORKSOL jako firma doradzająca cudzoziemcom i pracodawcą przy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, złożyła już kilkanaście wniosków w oparciu o zmiany w przepisach. Wszystkich zainteresowanych współpracą z naszymi specjalistami, zapraszamy do kontaktu

Autorzy tekstu:

Anna Martirosyan- Romaniak

Michał Solecki