Wymiana prawa jazdy na polskie przez cudzoziemca

Prawa jazdy europejskie

Wymiana prawa jazdy przez cudzoziemca  

na polskie prawo jazdy (EW-03)

[su_spacer size=”40″]

Wymagane dokumenty:

Wniosek: Wzór wniosku

Załączniki: 

 • Wyraźną , aktualną i kolorową fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
 • Obustronna kserokopia zagranicznego prawa jazdy.
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
 • Oryginał tłumaczenia prawa jazdy sporządzonego lub poświadczonego przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. (nie wymaga się tłumaczenia na język polski prawa jazdy wydanego zgodnie ze wzorem określonym w przepisach unijnych w sprawie prawa jazdy).
 • Karta pobytu, wiza pobytowa lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terenie RP, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

Do wglądu przy składaniu dokumentów: 

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu

Do odbioru prawa jazdy należy przedstawić:

 • Oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenia o zameldowaniu.
 • Dotychczasowe prawo jazdy w celu oddania do Urzędu.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe

Uwaga: w przypadku prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym należy złoży wniosek o nadanie profilu kandydata na kierowcę , a warunkiem wymiany prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty skompletowania przez urząd dokumentów kierowcy.

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie lub odmowa wydania wtórnika prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

Opłaty

100,50 zł – w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł i opłata ewidencyjna 0,50 zł 

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Kępińskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje

Może ubiegać się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą osoba, która zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe, albo gdy nie jest związana z miejscem zawodowo, że przebywa na terytorium RP z zamiarem stałego pobytu albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje  co najmniej od 6 miesięcy.

Na terytorium RP odpowiednim pojazdem może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

 • państwo członkowskie Unii Europejskiej – w okresie ważności prawa jazdy,

 • państwo będące strona konwencji o ruchu drogowym lub państwo trzecie, którego wzór zgodny jest ze wzorem określonym w konwencji – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu jednak nie dłużej niż przez okres ważności prawa jazdy.

Polskie prawo jazdy można otrzymać po oddaniu zagranicznego ważnego prawa jazdy. Jeżeli prawo jazdy nie jest zgodne ze wzorem określonym w konwencji, dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego dokumentu jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą zawiera ograniczenie terminu ważności, ograniczenie ze względu na stan zdrowia lub inne – ograniczenie to uwzględnia się w wydanym prawie jazdy. 

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą jest dokumentem terminowym, który wkrótce utraci ważność, w celu wymiany prawa jazdy należy dołączyć orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

Dodatkowe informacje dotyczące spraw związanych z wymianą prawa jazdy można uzyskać po numerem telefonu (0-62) 7828-943.

Uwaga: Na stronie internetowej www.kierowca.pwpw.pl można sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru.

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 05 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj.Dz. U z 2015r. poz.155 z póź. zm)

 • rozporządzenie Ministra  Transportu ,Budownictwa i Gospodarki  Morskiej   z 31 lipca 2012r, w sprawie wydawania dokumentów stanowiących uprawnienia do kierowania pojazdami (DZ. U. z 2012r.poz 1005 z póź. zm)

 • rozporządzenie Ministra  Transportu ,Budownictwa i Gospodarki  z 11 stycznia 2013r,w sprawie wysokości opłat  za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami  (Dz.U. z 2013r, poz. 83)

 • rozporządzenie Ministra  Transportu ,Budownictwa i Gospodarki  z dnia 02 sierpnia 2012r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz 973)

źródło informacji: http://bip.powiatkepno.pl/zalatwianie_spraw/ew_03.html