Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

23 marca 2018

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

zezwolenie na pobyt rezydenta UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia cudzoziemców do stałego pobytu w Polsce. Wnioskować o niego mogą osoby, które posiadają nieprzerwalny pobyt w naszym kraju od co najmniej 5 lat. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które pracowały w Polsce i chcą osiedlić się tu na stałe, a nie posiadają pochodzenie polskiego.

Podstawa prawna – ustawa z  dnia 12 grudnia 2013  r. o  cudzoziemcach – art. 211– wraz z  aktami wykonawczymi

 

Na jaki okres czasu można uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego wydawane jest na czas nieoznaczony. Karta pobytu ma ważność 5 lat. Oznacza to, że po upływie tego okresu należy wymienić wyłącznie kartę pobytu, a nie wnioskować o kolejną decyzję.

 

Do czego uprawnia pobyt rezydenta długoterminowego?

 

Na podstawie decyzji na pobyt rezydenta długoterminowego cudzoziemiec ma prawo mieszkać i pracować w Polsce bez żadnych dodatkowych zezwoleń. Może również podróżować w strefie Schengen w celach turystycznych przez okres 90 dni w ciągu 180 dni. NIE MOŻE natomiast podejmować pracy bez odpowiedniego zezwolenia w innym kraju niż Polska. Karta pobytu w  okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz  uprawnia go, wraz z  dokumentem podróży, do  wielokrotnego przekraczania granicy bez  konieczności uzyskania wizy.

 

Gdzie i w jaki sposób należy złożyć wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego?

 

Wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego (tak samo jak pobyt czasowy czy stały), należy składać w Urzędzie Wojewódzkim (lub jego delegaturze ) odpowiednim ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Jeżeli zostanie złożony wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny.

Uwaga: Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia.

 

Kto może się ubiegać o Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE ?

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego może składać cudzoziemiec, który:

1. Przebywa bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwalnie na terytorium Polski tzn.:

 • Przerwa nie  była dłuższa niż 6 miesięcy wszystkie przerwy nie  przekroczyły łącznie 10 miesięcy
  w przypadku pobytu na  terytorium RP;
 • Przerwa nie  była dłuższa niż 12 miesięcy i  wszystkie przerwy nie  przekroczyły łącznie 18 miesięcy w  przypadku pobytu na  terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej cudzoziemca posiadającego zezwolenie na  pobyt czasowy w  celu wykonywania pracy w  zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Okresu pobytu wymaganego w  celu uzyskania tego zezwolenia nie  przerywają okresy nieobecności na  terytorium Polski spowodowane:

 • wykonywaniem przez  cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez  niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na  podstawie umowy zawartej z  pracodawcą, którego  siedziba znajduje się na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

lub

 • towarzyszeniem cudzoziemcowi, o  którym  mowa w  pkt 1, przez  jego małżonka lub małoletnie dziecko,

lub

 • szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i  trwała nie  dłużej niż 6 miesięcy,

lub

 • wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w  celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w  zajęciach, przewidzianych w  toku studiów w  polskiej uczelni

oraz

2. Posiada stabilne i regularne źródło dochodu wystarczające na utrzymanie siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu

oraz

3. Posiada ubezpieczenie zdrowotne  w  rozumieniu ustawy z  dnia 27 sierpnia 2004  r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez  ubezpieczyciela kosztów leczenia na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga na  ważne wyjątki:

W  przypadku mobilnych posiadaczy tzw. Niebieskiej Karty UE:

Do wymaganego 5-letniego okresu pobytu na  terytorium Polski zalicza się łączny okres legalnego pobytu na  terytorium Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec przebywał legalnie i  nieprzerwanie na  tym terytorium co najmniej przez  5 lat na  podstawie wydanego przez  państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu pobytowego z  adnotacją “Niebieska Karta UE”, w  tym na  terytorium Polski – co najmniej przez  2 lata bezpośrednio przed  złożeniem wniosku o  udzielenie zezwolenia na  pobyt rezydenta długoterminowego UE na  podstawie zezwolenia na  pobyt czasowy w  celu wykonywania pracy w  zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

W  przypadku cudzoziemców, którzy  przebywają w  celu odbycia studiów albo  kontynuują swój legalny pobyt w  Polsce po  odbyciu tych studiów:

Cudzoziemcy, którzy  przebywają w  Polsce w  celu odbycia studiów nie  mogą ubiegać się o  udzielenie zezwolenia na  pobyt rezydenta długoterminowego UE. O  zezwolenie to  nie  mogą ubiegać się również cudzoziemcy przebywający w  Polsce w  związku zamiarem podjęcia lub kontynuowania nauki.

Do 5-letniego okresu pobytu, warunkującego uzyskanie ww. zezwolenia zalicza się połowę okresu pobytu na  podstawie wizy wydanej w  celu odbycia studiów lub na  podstawie zezwolenia na  pobyt czasowy w  celu kształcenia się na  studiach.

 

Opłata za udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

 

Do każdego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego należy załączyć dowód opłaty skarbowej w wysokości 640 zł. Opłata musi być wykonana na konto wskazane przez właściwy urząd wojewódzki. Po uzyskaniu decyzji na pobyt rezydenta długoterminowego cudzoziemcy wnoszą również opłatę w wysokości 50 zł za wydanie karty pobytu.

 

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku  na pobyt rezydenta długoterminowego to:

 • Wypełniony zgodnie z  pouczeniem formularz wniosku  o udzielenie zezwolenia na  pobyt rezydenta długoterminowego;
 • Cztery aktualne fotografie;
 • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do  wglądu), w  szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy  cudzoziemiec nie  posiada ważnego dokumentu podróży i  nie  ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość;
 • Tytuł prawny do  zajmowanego lokalu mieszkalnego, w  którym  cudzoziemiec będzie przebywał (za  tytuł prawny nie  uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba że  użyczającym jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca.);
 • Dokumenty potwierdzające  co najmniej 5 – letni legalny pobyt w  Polsce  (mobilni posiadacze tzw. Niebieskiej Karty UE – 5-letni nieprzerwany pobyt na  terytorium państw członkowskich UE na  podstawie tego zezwolenia udzielonego im przez  inne państwo UE, w  tym 2 lata nieprzerwanego pobytu w  Polsce przed  złożeniem wniosku na  podstawie zezwolenia na  pobyt czasowy w  celu wykonywania pracy w  zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji);
 • Dokumenty potwierdzające, że  pobyt na  terytorium Polski był  nieprzerwany lub dokumenty stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w  pobycie;
 • Dokumenty w  celu poświadczenia  źródła stabilnego i  regularnego dochodu  wystarczającego na  pokrycie kosztów utrzymania siebie i  członków rodziny pozostających na  utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej – w  wysokości wyższej niż 634 zł netto miesięcznie, dla osoby w  rodzinie – w  wysokości wyższej niż 514 zł netto miesięcznie) przez  ostatnie 3 lata przed  złożeniem wniosku (w  przypadku mobilnych posiadaczy tzw. Niebieskiej Karty UE – przez  2 lata przed  złożeniem wniosku )np.   zeznania PIT o  wysokości osiągniętego dochodu cudzoziemca za  ww. okres, umowa o  pracę, umowa zlecenie, opiewające na  ten okres;
 • Dokument potwierdzający posiadanie  ubezpieczenia zdrowotnego  w  rozumieniu ustawy z  dnia 27 sierpnia 2004  r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez  ubezpieczyciela kosztów leczenia na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego tj. certyfikat na poziomie B1 lub świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni w Polsce z wykładowym językiem polskim, lub świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni za granicą z wykładowym językiem polskim.

 

Cudzoziemiec nie może rozpocząć procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ani otrzymać tego zezwolenia, jeśli przebywa w Polsce:

 

 • bez dokumentów uprawniających go do pobytu lub
 • na podstawie wizy Schengen upoważniającej go tylko do wjazdu i pobytu w Polsce, która była wydana ze względów humanitarnych;
 • w celu odbycia studiów lub szkolenia zawodowego,
 • w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuacji nauki w Polsce,
 • w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej,
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu w Polsce;
 • na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
 • jest pracownikiem delegowanym w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne (usługa transgraniczna oznacza, że usługodawca posiadający przedsiębiorstwo założone w jednym państwie członkowskim, może tymczasowo świadczyć usługę w innym kraju UE),
 • jest w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub obowiązuje go zakaz opuszczania kraju,
 • odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany,
 • został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu,
 • ma obowiązek opuścić Polskę;
 • przebywa poza granicami Polski;
 • nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.

 

Odmowa lub cofnięcie decyzji w sprawie udzielenia pobyt na rezydenta długoterminowego

 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może zostać odebrane, czyli cofnięte. Dzieje się tak w następujących przypadkach:

 • uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nastąpiło w sposób niezgodny z prawem;
 • cudzoziemiec stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • cudzoziemiec opuścił Polskę na okres przekraczający 6 lat,
 • cudzoziemiec opuścił terytorium Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie:
  a). 12 miesięcy,
  b). 24 miesięcy, jeżeli posiadał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, który takie zezwolenie posiadał,
 • cudzoziemiec uzyskał na terytorium innego państwa UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • cudzoziemiec został pozbawiony statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej na podstawie przepisów prawa, jeżeli zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE zostało udzielone w związku z pobytem w Polsce na podstawie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
 • Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w  terminie 30 dni od  dnia, w  którym  decyzja o  odmowie udzielenia mu zezwolenia na  pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o  cofnięciu posiadanego przez  zezwolenia stała się ostateczna, a  w  przypadku wydania decyzji przez  organ wyższego stopnia, od  dnia, w  którym  decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona, chyba że  uprawniony jest on do  pobytu na  terytorium Polski na  innej podstawie.

 

Szanowny kliencie jeśli nie masz czasu na załatwienie tak wielu formalności związanych ze sprawą uzyskania karty pobytu czasowego – zezwolenia na pobyt czasowy, powierz to nam. My zrobimy to szybko a przede wszystkim skutecznie bez zbędnego angażowania Twoich sił.

Możemy się pochwalić rekomendacją tysiącami cudzoziemców z terenu całego kraju, dla których uzyskaliśmy wymagane dokumenty. Robimy to szybko, tanio i skutecznie!

 

Autor artykułu: ,,Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE”

Anna Martirosyan – Romaniak –  spec. ds. legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców

Źródła:

Poszukujesz pracy?

W naszej bazie mamy wiele atrakcyjnych ofert pracy z Polski i zagranicy. W każdym miesiącu podpisujemy dziesiątki umów rekrutacyjny z polskimi firmami

Aktualne oferty pracy znajdują się tutaj

icon_firstPrzeglądaj oferty pracy

Szukasz pracowników?

Mamy setki kandydatów gotowych do pracy w najbliższym czasie. Nasza Agencja dostarcza ponad 100 pracowników miesięcznie do polskich pracodawców. Realizujemy zlecenia rekrutacyjne dotyczące specjalistów jak i pracowników niewykwalifikowanych

icon_twoDodaj ofertę pracy

Masz pytania ?

telZamów rozmowę personKontakt bezpośredni