Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę – co roku uzyskujemy kilkadziesiąt zezwoleń na pracę lub ich przedłużeń w różnych województwach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Szanowny kliencie powierz to nam, jeśli nie masz do tego głowy. Wyręczymy Cię z tych kwestii i nie poniesiesz zbyt wielkich kosztów.

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na podjęcie w Polsce pracy.

Będziemy potrzebować:

 1. Oryginał umowy o pracę
 2. Druki IMIR potwierdzające, że pracodawca odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne
 3. Kopie paszportu i wizy(jeśli jest)
 4. Dowód osobisty wnioskodawcy (Twojego pracodawcy)
 5. Dokumenty firmowe (KRS lub wydruk z Centralnej Ewidencji prowadzonej przez Ministra Gospodarki)
 6. Opinia Urzędu Pracy o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (opcjonalnie)
 7. Pieczątka firmowa

dodatkowe informacje:

Cudzoziemcy, przebywający w Polsce na podstawie:

1. wizy, wydanej w celu:

 • turystycznym
 • udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu
 • korzystania z ochrony czasowej
 • przyjazdu ze względu humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe

2. zezwolenia na pobyt krótkoterminowy udzielonego cudzoziemcowi, którzy przebywa na terytorium Polski nielegalnie nie mogą pracować w Polsce nawet, jeżeli posiadają zezwolenie na pracę. Aby móc pracować w Polsce muszą oni ubiegać się o wizę z tytułu pracy.

W zezwoleniu wskazany jest podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. Praca jest zatem uważana za legalną tylko wówczas, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę, która została wskazana w zezwoleniu. Wszystko musi być dokładnie tak samo wykonywane jak jest w zezwoleniu, żadne odstępstwa nie są dopuszczalne.

Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec chce zmienić pracę (tj. pracodawcę lub/i stanowisko pracy lub/i branżę, w której jest zatrudniony), musi uzyskać nowe zezwolenie. Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy zezwolenie zachowuje ważność pomimo zmiany okoliczności, np. kiedy zmienia się tylko nazwa przedsiębiorcy powierzającego pracę, a reszta warunków nie ulega zmianie

Zezwolenie jest ważne przez okres, na który zostało wydane. Termin ważności zezwolenia jest umieszczony na dokumencie. Może być tak,że wizę otrzymamy na okres krótszy aniżeli długość zezwolenia. Wtedy konieczne będzie wyrobienie kolejnej wizy na podstawie tego samego dokumentu

Zezwolenie na pracę jest wymagane w wypadku podejmowania zatrudnienia na podstawie zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych 

Więcej informacji: źródło www.migrant.info

—————————————————————————————————————————————

Chcesz uzyskać zezwolenie na pracę? Zadzwoń lub napisz:

Artur Pelc, tel. 539 454 176, mail: rekrutacja@worksol.pl

Daria Wesoła, tel. 787 581 756, mail: dwesola@worksol.pl

Renata Jabłońska, tel. 889 807 505, mail: rjablonska@worksol.pl