Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec i innych krajów UE
Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec
#Delegowanie cudzoziemców do pracy w UE

Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec

16 sierpnia 2018

Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec i innych krajów UE jest możliwe. Nie jest to jednak łatwa droga. Ale jej przejście pozwoli pracodawcy legalnie realizować usługi na terytorium Niemiec i innych krajów UE. Wykorzystując do tego zatrudnionych w swojej firmie cudzoziemców. Warto załatwić wszelkie formalności w prawidłowy sposób tak, aby uniknąć ogromnych kar nakładanych przez inspekcje pracy innych krajów Unii Europejskiej.

Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec i innych krajów UE jest już możliwe

Każdorazowo, kiedy wysyłamy pracowników w delegację do innego kraju UE należy sprawdzić jakie są przepisy krajowe. Trzeba również sprawdzić, jakie warunki należy spełnić, aby móc takich pracowników oddelegować. Dyrektywa ogólna UE na podstawie tzw. reguły Vander Elst daje taką możliwość. Jednak kraje członkowskie często wprowadzają dodatkowe obostrzenia w celu ochrony swojego rynku pracy.

Każdy polski pracodawca zatrudniający cudzoziemców (obywateli państw trzecich względem UE) może oddelegować pracowników do pracy w Niemczech. Jednak wcześniej musi uzyskać wizę Vander Elst. Uzyskanie takiej wizy zwalania pracodawcę z obowiązku posiadania dla swoich pracowników-cudzoziemców innych pozwoleń na pracę na terytorium kraju, do którego oddelegowuje pracowników.

Swoboda świadczenia usług przez przedsiębiorstwa zarejestrowane w UE jest podstawową zasadą wolnego, otwartego rynku Unii Europejskiej. Wszelkie ograniczenia co do świadczenia usług przez obywateli UE są zakazane, jednak rząd Niemiec wprowadził ograniczenia wobec obywateli państw trzecich, jakimi są m.in. Ukraińcy, Białorusini, Mołdawianie, Nepalczycy, Bengalczycy itp

Uwaga:

Nie jest możliwe delegowanie pracowników tymczasowych przez agencję pracy na podstawie wizy Vander elst do wykonywania pracy tymczasowej. Konsulat niemiecki w Polsce odrzuci tak złożony wniosek.

Jakie warunki trzeba spełnić aby móc uzyskać wizę Vander Elst

Uregulowanie Vander Elst nie dotyczy umów między pracownikiem a delegującym go przedsiębiorstwem zawartych wyłącznie w celu podjęcia przez pracownika pracy w innym państwie UE. Warunkiem koniecznym jest, aby przed oraz po delegowaniu świadczył on pracę w państwie UE, z którego jest delegowany.  Kolejnym warunkiem jest, że świadczenie usług na podstawie umowy pomiędzy przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług działającym w państwie drugim UE odbywa się na wyłączną odpowiedzialność przedsiębiorstwa delegującego.
Wiza Vander Elst nie dotyczy delegowania pracowników w ramach tego samego przedsiębiorstwa tzn. przejściowego delegowania pracownika do filii danej firmy w Niemczech.

 Aby móc legalnie oddelegować cudzoziemców do pracy w Niemczech, cudzoziemiec oraz jego pracodawca musi spełnić następujące warunki:

 • Pracodawca musi zapewnić delegowanemu pracownikowi przynajmniej minimalne wynagrodzenie – aktualnie obowiązujące w kraju przyjmującym pracowników oddelegowanych, zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wynagradzania pracowników na określonym stanowisku w danym regionie.
 • Cudzoziemiec przed oddelegowaniem musi być zatrudniony u pracodawcy, posiadać prawo pobytu (najlepiej wizę długoterminowa z prawem pracy lub kartę pobytu), być ubezpieczonym i mieć odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne
 • Cudzoziemiec ma zawartą umowę o pracę z polskim pracodawcą
 • Polski pracodawca ma zawartą umowę o świadczenie usługi z niemieckim odbiorcą
 • Świadczenie pracy na terenie Niemiec nie jest jedynym celem zatrudnienia cudzoziemca. Nie może on być zatrudniony tylko w celu oddelegowania do pracy w Niemczech. Delegowanie musi mieć charakter okazjonalny. W przeciwnym przypadku cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę w Niemczech.

Uwaga:

Cudzoziemcy posiadający ,,zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE mogą być oddelegowani do pracy do Niemiec, na okres do 3 miesięcy w ciągu roku, bez posiadania wizy Vander Elst

Jak uzyskać wizę Vander Elst ? Gdzie należy się zgłosić ?

Wnioski wizowe przyjmuje tylko i wyłącznie Ambasada Niemiec w Warszawie, ponadto:

 • wniosek musi być kompletny i zawierać wszelkie wymagane załączniki
 • należy złożyć go w oryginale wraz z dwiema kopiami (w języku niemieckim)
 • wniosek składa cudzoziemiec osobiście
 • opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 75 euro i trzeba ją opłacić w polskich złotych wg. aktualnego przelicznika w siedzibie Ambasady
 • umowa zawarta pomiędzy polskim a niemieckim przedsiębiorstwem lub polskim przedsiębiorstwem a osobą fizyczną, w języku niemieckim oraz pismo przewodnie
 • zaświadczenie firmy  świadczącej usługi na terenie Niemiec (osobne dla każdego wnioskodawcy) zawierające informację dotyczącą: zgodnego z przepisami zatrudniania cudzoziemców na terenie RP – umowa o pracę, względnie sposobu rozliczenia wynagrodzenia, dowód ubezpieczenia społecznego wnioskodawcy (najlepiej od początku pracy cudzoziemca do momentu złożenia winsoku wizowego). Przewidywanego czasu rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi na terenie Niemiec, miejsca realizacji usługi oraz krótki opis wykonywanej usługi
 • dowód ubezpieczenia na wypadek choroby wydawany przez ZUS, czyli A1 oraz kartę EKUZ
 • ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia dodatkowych dokumentów
 • oraz inne niezbędne dokumenty

Uwaga!

W przypadku niekompletności wymaganych dokumentów lub błędnie sporządzonej deklaracji wniosek zostaje odrzucony, a wniesione opłaty przepadają. Nie ma możliwości dosyłania dokumentów, o których mowa wyżej, w przypadku pominięcia jakiegoś załącznika lub błędnie sporządzonego wniosku procedurę należy rozpoczynać od początku.

Fałszywe teorie związane z delegowaniem pracowników z Ukrainy do Niemiec

Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec i innych krajów UE obrosło w wiele mitów, o których kilka słów poniżej

 • nieprawdą jest, że wystarczy uzyskać zaświadczenie A1 aby legalnie oddelegować pracownika-cudzoziemca do Niemiec
 • Karta Polaka nie wystarczy do tego, aby oddelegować pracownika z Ukrainy lub innego cudzoziemca do Niemiec. Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność do narodu polskiego. Inne kraje UE nie uznają tego dokumentu.
 • nie wystarczy mieć kartę pobytu czasowego aby móc legalnie oddelegować pracowników-cudzoziemców do Niemiec
 • nie można delegować opiekunki do osób starszych na zasadach wizy Vander Elst

Pamiętaj że przy ubieganiu się o wizę Vander Elst należy pamiętać o tym, że wniosek musi być złożony kompletnie. Tylko wnioski złożone od początku do końca dobrze są rozpatrywane przez ambasadę. Nie będzie możliwości dosyłania dokumentów, o których mowa wyżej, w przypadku pominięcia jakiegoś załącznika. Niestety, ale taki wniosek pozostanie bez rozpatrzenia a opłata manipulacyjna przepadnie.

Nie wymaga się wizy Vander Elst w przypadku gdy…

Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec i innych krajów UE nie zawsze wymaga posiadania wizy Vander Elst. Jeśli polski przedsiębiorca wykonuje prace monterskie gotowego produktu wykonanego w Polce, przez okres nie dłuższy niż 2-3 dni. Jest to np. stolarz, który wykonał schody w Polsce i jedzie na montaż do klienta


Szanowni Państwo. Powyżej pokrótce przedstawiłem zagadnienie delegowani obywatelu Ukrainy oraz innych cudzoziemców do pracy w Niemczech. Jeśli chcecie Państwo powierzyć załatwienie wszelkich formalności firmie zajmującej się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców od wielu lat to zapraszamy do kontaktu. Sprawy załatwiamy możliwie jak najszybciej oraz w atrakcyjnej cenie.

Michał Solecki

autor artykułu: ,,Delegowanie obywateli Ukrainy do Niemiec i innych krajów UE”

Natalia Poprawa – npoprawa@worksol.pl

msolecki@worksol.pl

Masz pytanie?