Karta pobytu czasowego - zezwolenie na pobyt czasowy

Karta pobytu czasowego – zezwolenie na pobyt czasowy

Karta pobytu czasowego – zezwolenie na pobyt czasowy

Karta pobytu czasowego – zezwolenie na pobyt czasowy, jest najbardziej popularnym wnioskiem o przedłużenie pobytu w Polsce, składanym przez cudzoziemców. Podstaw pobytu czasowego może być wiele, najbardziej popularnym wśród nich jest oczywiście praca, która stanowi dominującą większość składanych wniosków. W niniejszym artykule opisane jest w sposób, naszym zdaniem, wyczerpujący skomplikowany temat uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy

Karta pobytu jest dokumentem wydawanym przez Wojewodę cudzoziemcowi, który uzyskał w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla swojego miejsca zamieszkania zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Polski. Karta pobytu jest dokumentem nie tylko potwierdzającym tożsamość cudzoziemca w trakcie jego pobytu na terytorium Polski, ale uprawnia go również do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Po uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i wydrukowaniu karty pobytu, kartę pobytu cudzoziemiec odbiera osobiście!

Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi nawet na 3 lata pobytu w Polsce

W zależności od rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec składa wniosek o jego udzielenie najczęściej osobiście, najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski do Wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu. Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych oraz przedłożyć oryginał ważnego dokumentu podróży (paszportu). Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres od 3 miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

Po złożeniu wniosku przebywasz legalnie jeśli spełniłeś dwa podstawowe warunki

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w terminie (tzn. najpóźniej w ostatni dzień legalnego pobytu na terytorium Polski) i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, Wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Stempel w paszporcie nie upoważnia do podróżowania po strefie Schengen

Uwaga !!! Umieszczenie stempla w paszporcie uprawnia cudzoziemca jedynie do pobytu na terenie Polski. Nie uprawnia go do przebywania czy podróżowania do państw strefy Schengen. Cudzoziemiec może oczywiście wyjechać do kraju swojego pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę, bądź skorzystać z możliwości wjazdu w ramach ruchu bezwizowego (obowiązkowo wymagane jest w tej sytuacji posiadanie paszportu biometrycznego).

Wydanie przez Wojewodę decyzji udzielającej cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy następuje nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Wynika to z konieczności analizy materiału dowodowego oraz uzyskania informacji na temat cudzoziemca od takich organów jak Straż Graniczna, Komenda Wojewódzka Policji (policja sprawdza cudzoziemca w miejscu jego zamieszkania) czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (czy pobyt cudzoziemca nie stanowi zagrożenia dla obronności i porządku publicznego).

Przygotuj się na bardzo długi czas oczekiwania na wydaniem decyzji

Urzędy wojewódzkie zapchane sprawami cudzoziemców
Karta pobytu czasowego – zezwolenie na pobyt czasowy – ogromne kolejki po złożenie wniosku na ternie całego kraju

W praktyce jednak uzyskanie takiego zezwolenia, w zależności od urzędu wojewódzkiego, może trwać od 3 do aż 18 miesięcy. Wynika to z dużej liczby prowadzonych jednocześnie przed Wojewodą postępowań w sprawach cudzoziemców.

W zależności od rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy różni się również lista dokumentów jakie należy złożyć. Dokumentami niezbędnym podczas wizyty w urzędzie wojewódzkim są:

 • wypełniony formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
 • cztery aktualne fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)

W zależności od rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy typowymi dokumentami potrzebnymi do rozpatrzenia wniosku są również:

 • informacja starosty właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (praca)
 • dokumenty potwierdzające źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości wyższej niż 634 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie – w wysokości wyższej niż 514 zł netto miesięcznie) – np. stosowna umowa (praca i pobyt z rodziną)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa (różne rodzaje zezwoleń)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania – np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania (różne rodzaje zezwoleń)
 • zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – PIT-37 (jeżeli cudzoziemiec wykonywał pracę w poprzednich latach) (praca)
 • zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów albo o przyjęciu na kurs przygotowawczy (studia)
 • dokumenty poświadczające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa pochodzenia oraz kosztów studiów (studia)
 • dokument potwierdzający podjęcie lub kontynuowanie nauki (nauka)
 • dyplom ukończenia polskiej uczelni (absolwent poszukujący pracy)
 • aktualny odpis aktu stanu cywilnego (pobyt z rodziną)
 • odpis aktu urodzenia dziecka (pobyt z rodziną)
 • dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej jak umowa spółki, bilans spółki wraz z aktualnym rachunkiem zysków i strat, dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym, poprzedzającym złożenie wniosku, dochodu nie niższego niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku lub dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych powyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków (działalność gospodarcza)
 • umowa o przyjęciu naukowca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Polski (naukowiec)
 • pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do poniesienia kosztów pobytu naukowca na terytorium Polski, a także kosztów wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (naukowiec)
 • dokumenty potwierdzające podjęcie współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo handlu ludźmi (ofiara handlu ludźmi)

Poniżej przedstawiono różne podstawy do uzyskania przez cudzoziemców najpopularniejszego statusu pobytowego w Polsce, czyli pobytu czasowego.

I. Praca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja dla cudzoziemców chcących wykonywać pracę w Polsce: Urząd ds. Cudzoziemców

wzór wniosku do pobrania

1. Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę

załącznik nr 1 do pobrania

Zezwolenie udzielane cudzoziemcom zamierzającym podjąć lub kontynuować pracę na terytorium Polski.

Zezwolenie udzielane również cudzoziemcom zamierzającym podjąć lub kontynuować pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z.o.o., której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada, a podmiot, którym zarządza lub będzie zarządzał, spełnia odpowiednie wymogi.

2. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Zezwolenie udzielane cudzoziemcom, których celem pobytu na terytorium Polski jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, tj. w zawodzie wymagającym od cudzoziemca ukończenia studiów wyższych albo posiadania przez niego co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, które są niezbędne do wykonywania tej pracy.

UWAGA !!! Wysokość minimalnego rocznego wynagrodzenia brutto wymaganego w celu udzielenia zezwolenia nie może być niższy niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zezwolenie udzielane cudzoziemcom, którzy są delegowani są do pracy na terytorium Polski przez pracodawcę zagranicznego.

II. Studia i nauka

1. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach

Zezwolenie udzielane cudzoziemcom, których celem pobytu w Polsce jest kształcenie się na stacjonarnych studiach wyższych albo stacjonarnych studiach doktoranckich oraz cudzoziemcom zamierzającym odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na takich studiach w języku polskim.

2. Zezwolenie na pobyt czasowy – nauka

Zezwolenie udzielane cudzoziemcom, których celem pobytu jest odbywanie nauki na terytorium Polski w innej formie, niż stacjonarne studia wyższe, stacjonarne studia doktoranckie albo kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na takich studiach w języku polskim.

III. Absolwent poszukujący pracy

Zezwolenie na pobyt czasowy – dla absolwenta polskiej uczelni poszukującego pracy

Zezwolenie udzielane cudzoziemcowi, który jest absolwentem polskiej uczelni i poszukuje w Polsce pracy.

IV. Pobyt z rodziną

1. Pobyt z polskim obywatelem

1.1 Zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela

UWAGA !!! Małoletniemu dziecku polskiego obywatela udziela się zezwolenia na pobyt stały.

Zezwolenie udzielane cudzoziemcowi, będącemu małżonkiem polskiego obywatela oraz małoletnim dzieciom małżonka polskiego obywatela, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny polskiego obywatela.

1.2 Zezwolenie na pobyt czasowy – krewni polskiego obywatela

Zezwolenie udzielane członkom rodziny polskiego obywatela, innym niż małżonek lub dziecko ze względu na zależność finansową od niego lub pozostawanie z nim w gospodarstwie domowym, w kraju, z którego przybył cudzoziemiec, lub – powodu poważnych względów zdrowotnych wymagających osobistej opieki ze strony tego obywatela.

1.3 Zezwolenie na pobyt czasowy – życie rodzinne z polskim obywatelem

Zezwolenie udzielane cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z zamieszkującym na terytorium Polski polskim obywatelem, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium.

2. Pobyt z obywatelem państwa trzeciego

2.1 Zezwolenie na pobyt czasowy – w celu połączenia się z rodziną

Zezwolenie udzielane przybywającym lub przebywającym na terytorium Polski w celu połączenia się z rodziną, członkom rodziny cudzoziemców, zamieszkujących w Polsce na podstawie jednego z następujących tytułów pobytowych:

 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały
 • na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy
 • w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej
 • co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją „naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych

2.2 Zezwolenie na pobyt czasowy – małoletnie dziecko cudzoziemca urodzone w okresie ważności wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie udzielane małoletniemu dziecku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Polski na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy.

2.3 Zezwolenie na pobyt czasowy – z uwagi na inne okoliczności

Zezwolenie udzielane cudzoziemcowi, który wykaże, że zachodzą inne, niż wymienione w ustawie o cudzoziemcach, okoliczności uzasadniające jego pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Najczęściej zezwolenie to jest wydawane członkom rodziny (małżonek, małoletnie dziecko) cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i jest w trakcie oczekiwania na wydanie decyzji lub uzyskał już zezwolenia na pobyt czasowy, ale nie przebywa na jego podstawie w Polsce dłużej niż 2 lata.

V. Działalność gospodarcza

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Zezwolenie udzielane cudzoziemcom, których celem pobytu jest prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Zezwolenie to udzielane jest również cudzoziemcom, których celem pobytu w Polsce jest pełnienie funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały cudzoziemiec posiada lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta.

UWAGA !!! W celu uzyskania tego zezwolenia podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą powinien generować określony dochód lub tworzyć miejsca pracy lub posiadać odpowiednie środki lub prowadzić działania pozwalające na spełnienie tych warunków w przyszłości.

VI. Naukowiec

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych

Zezwolenie udzielane naukowcowi, tj. cudzoziemcowi posiadającemu co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający w Polsce tytułowi zawodowemu magistra lub równorzędnemu, umożliwiający dostęp co najmniej do studiów doktoranckich, którego celem pobytu w Polsce jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VII. Ofiara handlu ludźmi

Zezwolenie na pobyt czasowy – ofiara handlu ludźmi

Zezwolenie udzielane cudzoziemcowi, będącemu ofiarą handlu ludźmi, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • podjął współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189 a §1 Kodeksu karnego
 • zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 189 a § 1 Kodeksu karnego

VIII. Pobyt z uwagi na wyjątkowe okoliczności, w tym pobyt nielegalny

1. Zezwolenie na pobyt czasowy – okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu

Zezwolenie udzielane cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce, jeżeli:

 • jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej
 • obecności cudzoziemca na terytorium Polski wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista
 • obecności cudzoziemca na terytorium Polski wymaga interes Polski

2. Zezwolenie na pobyt czasowy – z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego

Zezwolenie udzielane cudzoziemcowi, jeżeli jego pobyt na terytorium Polski jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie

3. Zezwolenie na pobyt czasowy – konieczność ochrony praw dziecka

Cudzoziemcowi, jeżeli jego wyjazd z terytorium Polski naruszałby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu, a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie.

Szanowny kliencie jeśli nie masz czasu do załatwienia tak wielu formalności związanych ze sprawą uzyskania karty pobytu czasowego – zezwolenia na pobyt czasowy, powierz to nam. My zrobimy to szybko a przede wszystkim skutecznie bez zbędnego angażowania Twoich sił.

Możemy się pochwalić rekomendacją tysiącami cudzoziemców z terenu całego kraju, dla których uzyskaliśmy wymagane dokumenty. Robimy to szybko, tanio i skutecznie!

Autor artykułu: ,,Karta pobytu czasowego – zezwolenie na pobyt czasowy

Daria Wesoła[email protected]

+48 787 581 756

Masz pytanie?