Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca
#cudzoziemcy w Polsce #Nabycie nieruchomości

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

26 listopada 2019

Cudzoziemiec spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obszar ten tworzą kraje Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia), który zamierza nabyć w Polsce prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, bez wątpienia zobowiązany jest do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca png

Kim jest cudzoziemiec?

Cudzoziemiec to:

 • osoba fizyczna, która nie posiada polskiego obywatelstwa,
 • osoba prawna, która posiada siedzibę za granicą,
 • spółka osób wymienionych powyżej, które nie posiadają osobowości prawnej, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych,
 • osoba prawna i spółka handlowa, nieposiadająca osobowości prawnej mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione powyżej.

Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych jest wymagane przy zakupie przez cudzoziemca:

 • nieruchomości gruntowej:

a) zabudowanej (domem, bądź zabudową segmentową) – zwyczajnie nazywaną domem,

b) niezabudowanej.

Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych nie jest wymagane przy zakupie przez cudzoziemca:

 • samodzielnego lokalu mieszkalnego – zwyczajowo nazywany mieszkaniem,
 • garażu – samodzielny lokal użytkowy o przeznaczeniu niemieszkalnym,

bądź, kiedy:

 • cudzoziemiec mieszka w Polsce co najmniej 5 lat od udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • również cudzoziemiec jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski, mieszka co najmniej 2 lata w Polsce (od udzielenia zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE), a nabywana nieruchomość będzie wspólną własnością małżonków,
 • cudzoziemiec jest obywatelem lub przedsiębiorcą państw – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz państw Konfederacji Szwajcarskiej.

Podsumowując, uzyskanie zezwolenia możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez wystąpienie z pisemnym wnioskiem o wydanie zezwolenia. Wniosek powinien zawierać informację, które można odnaleźć w:

 • ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 z późn. zm.),
 • ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.),
 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 729).

 

Cudzoziemiec może nabyć nieruchomość, której powierzchnia na potrzeby życiowe nie przekracza 0,5 ha

W przypadku nabycia nieruchomości przez przedsiębiorcę, należy potwierdzić, że zakup ten wiąże się bezpośrednio z realnymi potrzebami, które wynikają z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, bądź rolnej.

PROMESA, czyli przyrzeczenie wydania zezwolenia. Określa warunki, które należy spełnić w procesie ubiegania się o wydanie zezwolenia. W przypadku dopełnienia wszystkich wymogów, Minister Spraw Wewnętrznych nie może odmówić udzielenia zezwolenia. Wniosek należy złożyć ze wszystkimi dokumentami, które potwierdzają prawo do nabycia nieruchomości (takie same dokumenty, jak w przypadku ubiegania się o udzielenie zezwolenia). Wniosek należy złożyć przed zakupem nieruchomości. Promesa jest ważna przez rok, od dnia jej wydania.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – oryginał,
 • dokument potwierdzający tożsamość – uwierzytelniona kopia,
 • odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • również odpis z zagranicznego rejestru o wpisie do rejestru przedsiębiorców – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • odpis z księgi wieczystej – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • wypis z rejestru gruntów – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmian oznaczenia nieruchomości – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • decyzja o warunkach zabudowy – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • oświadczenie zbywcy wyrażające wolę zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • dokumenty potwierdzające więzi cudzoziemca z RP – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS – oryginał / uwierzytelniona kopia,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej – oryginał.

Dokumenty należy wystawić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem, w którym złożono wniosek.

Opłaty skarbowe:

 • zezwolenie na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca – 1 570 zł
 • promesa – 98 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji istotnie rozpatrzy sprawę w ciągu 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Oczywiście wydane zezwolenie jest ważne dwa lata od dnia jego wydania. Zezwolenie pozwala na zakup wskazanej nieruchomości na powszechnie obowiązujących zasadach.

Jeśli cudzoziemiec chce nabyć nieruchomości bez zezwolenia, kiedy jest ono wymagane, nabycie to będzie nieważne.

Podsumowując, jeżeli jesteś cudzoziemcem i chciałbyś nabyć nieruchomość gruntową zabudowaną, jak i niezabudowaną, służymy pomocą w przygotowaniu dokumentacji do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Zapraszamy do współpracy.

Autor artykułu „Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca”

Karolina Wróbel-Hadryś –

Raport „Kryteria wyboru ofert pracy przez pracowników z Ukrainy”

Czekasz na kartę pobytu zbyt długo? Oddaj wojewodę do sądu

Masz pytanie?