Czekasz na kartę pobytu zbyt długo? Oddaj wojewodę do sądu
#karta pobytu #Legalizacja pobytu cudzoziemców #zezwolenie na pobyt czasowy #zezwolenie na pobyt rezydenta UE #zezwolenie na pobyt stały

Czekasz na kartę pobytu zbyt długo? Oddaj wojewodę do sądu

27 czerwca 2019

Blisko kilka tysięcy cudzoziemców w całej Polsce czeka za wydaniem decyzji zbyt długo aniżeli obligują do tego urząd przepisy kodeksu administracyjnego. Do tej pory cudzoziemcy myśleli, że nie mogą nic w tej sprawie zrobić. Jest jednak wyjście z sytuacji polegające na zaskarżeniu wojewody do sądu administracyjnego. W rezultacie dzięki takim działaniom możemy przyśpieszyć wydanie decyzji, a także otrzymać odszkodowanie wysokości od 2 000 do 10 000 zł.

Kto może pomóc cudzoziemcowi w tej sprawie ?

Sprawę może poprowadzić prawdopodobnie każdy adwokat lub radca prawny. W naszej firmie zespół specjalistów ds. legalizacji pobytu pracy cudzoziemców oraz radca prawny Agnieszka Krupińska, opracowali procedurę obligującą urząd wojewódzki do szybkiego wydania decyzji. Jeżeli Wojewoda, a także Szef urzędu ds. Cudzoziemców nie wydają decyzji w wiążących ich terminach wynikających z KPA, składany jest wniosek do sądu administracyjnego.

Siedziba szefa urzędu ds. cudzoziemców

 

Kto może uczestniczyć w opisanej procedurze ?

Bez wątpienia z procedury powinni skorzystać cudzoziemcy, którzy dopiero co złożyli wniosek, a z praktyki wiedzą, że czas oczekiwania za wydaniem decyzji w danym urzędzie wojewódzkim jest dłuższy niż 8 miesięcy. Na drogę roszczeń wobec wojewody powinni występować również cudzoziemcy, którzy czekają już dłuższy czas za wydaniem decyzji 6-12 miesięcy, a z praktyki wiedzą, że sprawa prawdopodobnie potrwa jeszcze co najmniej 6 miesięcy.

 

Kto z pewnością nie powinien decydować się na konfrontację z wojewodą ?

Jeśli cudzoziemcowi zależy na czasie, a wie, że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy otrzyma on decyzję, nie powinien skarżyć wojewody. Z pewnością przedłuży to czas oczekiwania na załatwienie sprawy. Również osoby, które już otrzymały decyzję a sprawę załatwiano bardzo długo nie powinny iść tą drogą. W takim przypadku można złożyć pozew cywilny przeciwko Wojewodzie, który wydał decyzję.

 

Ile czasu zajmuje postępowanie przed Sądem Administracyjnym ?

Czas postępowania w przypadku zastosowania opisanej procedury wynosi około 4-8 miesięcy. Związane jest to terminami wynikającymi Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz czasu postępowanie sądowego. Dlatego sąd administracyjny powinien wydać wyrok w terminie od 3 do 6 miesięcy

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, właściwy dla cudzoziemców składających wnioski przed Wojewodą Dolnośląskim

 

Cudzoziemcowi z pewnością przysługuje odszkodowanie za przedłużające się postępowanie o wydanie karty pobytu

Sąd Administracyjny może zasądzić na rzecz cudzoziemca odszkodowanie w wysokości do czterokrotności średniej krajowej brutto. Aktualnie na 2019 rok jest to około 5100 zł. Najczęściej zasądzane odszkodowania wypłacane przez Skarb Państwa wynoszą od 2 000 zł do 15 000 zł. Odszkodowanie pełni funkcję rekompensaty dla cudzoziemca za przewlekłość postępowania.

Istotnie wyroki wojewódzki sądów administracyjnych w znaczącej większości są dla cudzoziemców z pewnością pozytywne. Dla przykładu wyroki wojewódzkiego sądu administracyjnego we Wrocławiu z 2019 w sprawie przewlekłości lub bezczynności Wojewody w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

1. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 24.12.2019 (sąd wydał wyrok w czasie 3 miesięcy) 

w przedmiocie wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

I. stwierdza, że Wojewoda D. dopuścił się bezczynności;

II. stwierdza, że bezczynność Wojewody D. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

III. zobowiązuje Wojewodę D. do załatwienia sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz skarżącej sumę pieniężną w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych; V. zasądza od Wojewody D. na rzecz skarżącej kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

2. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 28.12.2019 (sąd wydał wyrok w czasie 3 miesięcy) 

w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

I. stwierdza, że Wojewoda D. przewlekle prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku strony skarżącej;

II. zobowiązuje organ do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych;

V. zasądza od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej kwotę […] (słownie: […]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

3. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 30.01.2019 (sąd wydał wyrok w czasie poniżej 2 miesięcy) 

w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

I. stwierdza, że Wojewoda D. przewlekle prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku strony skarżącej;

II. zobowiązuje organ do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych;

V. zasądza od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej kwotę 597 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wyroki sądów w ostatnim czasie w całości orzekają pozytywnie na rzecz cudzoziemców. Co ważne wyrokiem sądu, wojewoda zobowiązany jest do wydania decyzji w terminie 14-30 dni od dnia otrzymania odpisu wyroku oraz zasądzane są kwoty odszkodowania od 2 tys. do 5 tys. złotych. Na większe sumy mogą liczyć cudzoziemcy którzy czkają ponad 18 miesięcy za wydaniem decyzji i w tym czasie nie mogli wykonywać pracy, istotnie nie mogli korzystać z programu 500+, nie mogli odwiedzać swoich bliskich w ojczyźnie. Dlatego tego typu okoliczności wskazane w skardze zawsze zwiększają wysokość otrzymanego odszkodowania.

Czy złożona skarga na wojewodę może mi zaszkodzić w przyszłości ?

Nie. Cudzoziemiec musie widzieć, że tego typu wniosek nie jest skierowany indywidualnie przeciwko komuś. Bez wątpienia skarżymy tak naprawdę wojewodę oraz niewydolny system legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Nikt do Was nie będzie miał pretensji, a skorzystanie z przysługujących Wam praw jest jak najbardziej słuszne i właściwe.

Na zakończenie, wszystkich cudzoziemców, którzy niesprawiedliwie zbyt długo czekają za wydaniem decyzji, zachęcamy do walczenia o swoje prawa. Dla zainteresowanych, nasi specjaliści służą pomocą w przygotowaniu ponagleń oraz wniosków do Sądu Administracyjnego.

 

autor artykułu ,,Czekasz za kartą pobytu zbyt długo ? Oddaj wojewodę do Sądu Administracyjnego”

Michał Solecki

Masz pytanie?