Czekasz na kartę pobytu zbyt długo? Oddaj wojewodę do sądu - Worksol

27 czerwca 2019

Czekasz na kartę pobytu zbyt długo? Oddaj wojewodę do sądu

karta pobytu

Legalizacja pobytu cudzoziemców

zezwolenie na pobyt czasowy

zezwolenie na pobyt rezydenta UE

zezwolenie na pobyt stały

Blisko kilka tysięcy cudzoziemców w całej Polsce czeka za wydaniem decyzji zbyt długo aniżeli obligują do tego urząd przepisy kodeksu administracyjnego. Do tej pory cudzoziemcy myśleli, że nie mogą nic w tej sprawie zrobić. Jest jednak wyjście z sytuacji polegające na zaskarżeniu wojewody do sądu administracyjnego. W rezultacie dzięki takim działaniom możemy przyśpieszyć wydanie decyzji, a także otrzymać odszkodowanie wysokości od 2 000 do 10 000 zł.

Kto może pomóc cudzoziemcowi w tej sprawie ?

Sprawę może poprowadzić prawdopodobnie każdy adwokat lub radca prawny. W naszej firmie zespół specjalistów ds. legalizacji pobytu pracy cudzoziemców oraz radca prawny Agnieszka Krupińska, opracowali procedurę obligującą urząd wojewódzki do szybkiego wydania decyzji. Jeżeli Wojewoda, a także Szef urzędu ds. Cudzoziemców nie wydają decyzji w wiążących ich terminach wynikających z KPA, składany jest wniosek do sądu administracyjnego.

Siedziba szefa urzędu ds. cudzoziemców

 

Kto może uczestniczyć w opisanej procedurze ?

Bez wątpienia z procedury powinni skorzystać cudzoziemcy, którzy dopiero co złożyli wniosek, a z praktyki wiedzą, że czas oczekiwania za wydaniem decyzji w danym urzędzie wojewódzkim jest dłuższy niż 8 miesięcy. Na drogę roszczeń wobec wojewody powinni występować również cudzoziemcy, którzy czekają już dłuższy czas za wydaniem decyzji 6-12 miesięcy, a z praktyki wiedzą, że sprawa prawdopodobnie potrwa jeszcze co najmniej 6 miesięcy.

 

Kto z pewnością nie powinien decydować się na konfrontację z wojewodą ?

Jeśli cudzoziemcowi zależy na czasie, a wie, że w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy otrzyma on decyzję, nie powinien skarżyć wojewody. Z pewnością przedłuży to czas oczekiwania na załatwienie sprawy. Również osoby, które już otrzymały decyzję a sprawę załatwiano bardzo długo nie powinny iść tą drogą. W takim przypadku można złożyć pozew cywilny przeciwko Wojewodzie, który wydał decyzję.

 

Ile czasu zajmuje postępowanie przed Sądem Administracyjnym ?

Czas postępowania w przypadku zastosowania opisanej procedury wynosi około 4-8 miesięcy. Związane jest to terminami wynikającymi Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz czasu postępowanie sądowego. Dlatego sąd administracyjny powinien wydać wyrok w terminie od 3 do 6 miesięcy

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, właściwy dla cudzoziemców składających wnioski przed Wojewodą Dolnośląskim

 

Cudzoziemcowi z pewnością przysługuje odszkodowanie za przedłużające się postępowanie o wydanie karty pobytu

Sąd Administracyjny może zasądzić na rzecz cudzoziemca odszkodowanie w wysokości do czterokrotności średniej krajowej brutto. Aktualnie na 2019 rok jest to około 5100 zł. Najczęściej zasądzane odszkodowania wypłacane przez Skarb Państwa wynoszą od 2 000 zł do 15 000 zł. Odszkodowanie pełni funkcję rekompensaty dla cudzoziemca za przewlekłość postępowania.

Istotnie wyroki wojewódzki sądów administracyjnych w znaczącej większości są dla cudzoziemców z pewnością pozytywne. Dla przykładu wyroki wojewódzkiego sądu administracyjnego we Wrocławiu z 2019 w sprawie przewlekłości lub bezczynności Wojewody w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

1. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 24.12.2019 (sąd wydał wyrok w czasie 3 miesięcy) 

w przedmiocie wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

I. stwierdza, że Wojewoda D. dopuścił się bezczynności;

II. stwierdza, że bezczynność Wojewody D. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

III. zobowiązuje Wojewodę D. do załatwienia sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz skarżącej sumę pieniężną w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych; V. zasądza od Wojewody D. na rzecz skarżącej kwotę 597 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

2. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 28.12.2019 (sąd wydał wyrok w czasie 3 miesięcy) 

w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

I. stwierdza, że Wojewoda D. przewlekle prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku strony skarżącej;

II. zobowiązuje organ do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych;

V. zasądza od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej kwotę […] (słownie: […]) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

3. Wyrok z dnia 21.03.2019 data wpływu wniosku 30.01.2019 (sąd wydał wyrok w czasie poniżej 2 miesięcy) 

w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

I. stwierdza, że Wojewoda D. przewlekle prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku strony skarżącej;

II. zobowiązuje organ do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;

III. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. ma miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

IV. przyznaje od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej sumę pieniężną w kwocie 3.000 (słownie: trzy tysiące) złotych;

V. zasądza od Wojewody D. na rzecz strony skarżącej kwotę 597 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wyroki sądów w ostatnim czasie w całości orzekają pozytywnie na rzecz cudzoziemców. Co ważne wyrokiem sądu, wojewoda zobowiązany jest do wydania decyzji w terminie 14-30 dni od dnia otrzymania odpisu wyroku oraz zasądzane są kwoty odszkodowania od 2 tys. do 5 tys. złotych. Na większe sumy mogą liczyć cudzoziemcy którzy czkają ponad 18 miesięcy za wydaniem decyzji i w tym czasie nie mogli wykonywać pracy, istotnie nie mogli korzystać z programu 500+, nie mogli odwiedzać swoich bliskich w ojczyźnie. Dlatego tego typu okoliczności wskazane w skardze zawsze zwiększają wysokość otrzymanego odszkodowania.

Czy złożona skarga na wojewodę może mi zaszkodzić w przyszłości ?

Nie. Cudzoziemiec musie widzieć, że tego typu wniosek nie jest skierowany indywidualnie przeciwko komuś. Bez wątpienia skarżymy tak naprawdę wojewodę oraz niewydolny system legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Nikt do Was nie będzie miał pretensji, a skorzystanie z przysługujących Wam praw jest jak najbardziej słuszne i właściwe.

Na zakończenie, wszystkich cudzoziemców, którzy niesprawiedliwie zbyt długo czekają za wydaniem decyzji, zachęcamy do walczenia o swoje prawa. Dla zainteresowanych, nasi specjaliści służą pomocą w przygotowaniu ponagleń oraz wniosków do Sądu Administracyjnego.

 

autor artykułu ,,Czekasz za kartą pobytu zbyt długo ? Oddaj wojewodę do Sądu Administracyjnego”

Michał Solecki

Poszukujesz pracy?

W naszej bazie mamy wiele atrakcyjnych ofert pracy z Polski i zagranicy. W każdym miesiącu podpisujemy dziesiątki umów rekrutacyjny z polskimi firmami

Aktualne oferty pracy znajdują się tutaj

icon_firstPrzeglądaj oferty pracy

Szukasz pracowników?

Mamy setki kandydatów gotowych do pracy w najbliższym czasie. Nasza Agencja dostarcza ponad 100 pracowników miesięcznie do polskich pracodawców. Realizujemy zlecenia rekrutacyjne dotyczące specjalistów jak i pracowników niewykwalifikowanych

icon_twoDodaj ofertę pracy

Masz pytania ?

telZamów rozmowę personKontakt bezpośredni