Urzędy wyłączyły postępowanie o zezwolenia na pracę z możliwości składania ponagleń

Urzędy wyłączyły postępowanie o zezwolenia na pracę z możliwości składania ponagleń

9 lipca 2021

Skandal! Wojewodowie składają broń – od tych słów zacznę swoją publikację.

Urzędy Wojewódzkie dopięły swego i dokonały zmiany w KPA w zakresie art. 37 i wyłączyły postępowanie o zezwolenia na pracę z możliwości składania ponagleń w tym zakresie. Mówi o tym Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny Dz.U. 2021 poz. 1162., która wchodzi w życie już 13 lipca 2021.

Państwo zamiast się reformować i dostosować do oczekiwań polskich przedsiębiorców i cudzoziemców, stacza się w dół i legalizuje bezczynność organów wydających decyzje po 3-4 miesiącach, a czasami i dłużej.

Od pracodawców i cudzoziemców wymaga się dotrzymania terminów. Inaczej grozi to np. nielegalnym powierzeniem wykonywania pracy, deportacją i grzywnami.

Organom administracji publicznej nic nie grozi. Nie ma równości wobec prawa… Cały system się wykoleja i z roku na rok jest gorzej.

Po nowelizacji ustawy będzie jeszcze gorzej.
————————————————————————
Art. 4. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:
„Art. 10a. Przepisów art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) nie stosuje się w sprawach:
1) dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, o których mowa w art. 8a;
2) wydania zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88a–88m;
3) wydania zezwolenia na pracę sezonową, o którym mowa w art. 88n–88y;
4) wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 88z–88za.”

Prezes zarządu w WORKSOL Group

Masz pytanie?