Zakaz wjazdu na terytorium Polski - Cofnięcie zakazu wjazdu
#deportacja #zobowiązanie do powrotu

Zakaz wjazdu na terytorium Polski – Cofnięcie zakazu wjazdu

3 września 2018

Cofnięcie zakaz wjazdu na terytorium Polski i innych Państw obszaru Schengen jest możliwe. Należ spełnić jednak kilka warunków

Czy można cofnąć decyzję o zakazie wjazdu na terytorium Polski?

Z zakazem wjazdu na terytorium Polski mamy do czynienia gdy komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej wydała decyzję zobowiązują cudzoziemca do powrotu. Najczęściej taka decyzja wydana jest wraz z orzeczeniem o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen.

Załóżmy, że z jakichś względów została nam wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w której został orzeczony zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen. Czy można w takiej sytuacji cofnąć decyzję o zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP ? Odpowiedź jest krótka: tak. A jak? Tego dowiecie się już z poniższych informacji.

Cofnięcie zakazu ponownego wjazdu na terytorium Polski – procedura

Zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i innych państw obszaru Schengen może, zgodnie z art. 320 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, cofnąć komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

Komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej cofnie decyzję o zakazie ponownego wjazdu pod warunkiem, że cudzoziemiec wykaże, iż wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu tzn. opuścił w terminie terytorium Polski.

Cofnięcie zakazu ponownego wjazdu musi odbyć się w drodze decyzji administracyjnej na pisemny wniosek cudzoziemca. W tym celu niezbędne jest ustanowienie na terytorium Polski pełnomocnika, który w imieniu cudzoziemca:

  • wystąpi z wnioskiem o cofnięcie zakazu ponownego wjazdu;
  • wniesie na zasadach ogólnych opłaty skarbowe w wysokości:

10 zł – opłata skarbowa od wniosku o cofnięcie zakazu wjazdu

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo;

  • oraz odbierze i przekaże cudzoziemcowi odpowiedź w tej sprawie.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego Komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej powinien wydać decyzję nie później niż w ciągu miesiąca. Pamiętać jednak trzeba, że w sprawie szczególnie skomplikowanej – ma na to do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Zakaz wjazdu na terytorium Polski. Kiedy nie można cofnąć ?

Zanim zwrócimy się do Komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej z wnioskiem  cofnięcie zakazu wjazdu należy zwrócić szczególną uwagę na sytuacje, w których zakazu wjazdu nie cofa się. Są to sytuacje, gdy:

  1. wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Polski może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Polski lub
  2. cudzoziemiec nie uiścił należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które był obowiązany ponieść, lub
  3. został on orzeczony po wydaniu cudzoziemcowi decyzji o cofnięciu zakazu i od wydania tej decyzji nie upłynęły 2 lata, lub
  4. nie upłynęła jeszcze połowa okresu, na jaki został orzeczony.

Na co należy dodatkowo zwrócić uwagę ?

Ustawa o cudzoziemcach nie przewiduje innej możliwości cofnięcia czy anulowania zakazu ponownego wjazdu.

Nawet jeżeli Konsul RP wyda nam nową wizę, to z samego faktu wydania tej wizy nie wynika, iż zakaz cofnięto!!!

Należy zatem liczyć się z tym, że na granicy nie zostaniemy wpuszczeni na terytorium Polski. Jeśli nawet mimo wszystko zostaniemy wpuszczeni na terytorium Polski, to jedynie w wyniku błędu strażnika granicznego.  Wobec pogranicznika zostaną wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne, a nasz pobyt na terytorium RP nadal będzie uznawany za nielegalny.

Daria Wesoła

kierownik działu legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców

Autor artykułu „Zakaz wjazdu na terytorium Polski. Pamiętaj, możesz spróbować cofnąć decyzję

Daria Wesoła – [email protected]

+48 787 581 756

Więcej ciekawych artykułów tutaj.

Masz pytanie?