Praca tymczasowa a outsourcing pracowników

Praca tymczasowa a outsourcing pracowników

30 kwietnia 2024

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czym jest praca tymczasowa, a czym outsourcing pracowników. Choć obie opcje postrzegane są jako synonimy, w rzeczywistości występują pomiędzy nimi istotne różnice i są to dwa oddzielne sposoby pozyskania pracowników do firmy. Czym jest praca tymczasowa, a czym outsourcing pracowniczy oraz czym się różnią obie opcje?

Koszty zatrudnienia pracowników w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce staje się coraz trudniejsze. Rosnące koszty biznesu doskwierają wszystkim przedsiębiorcom bez względu na branżę. Wśród wydatków ponoszonych przez nich na uwagę zasługują koszty zatrudnienia pracowników. Do czerwca tego roku zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na pełen etat muszą otrzymać przynajmniej 4242 zł, a od lipca – 4300 zł. Oznacza to, że całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę wynosi do czerwca przynajmniej 5 174,38 zł, a od lipca – 5 245,14 zł. Rosnące pensje pracowników i skomplikowane przepisy prawa pracy skutkują tym, że właściciele firm szukają alternatywnych form zatrudnienia pracowników. Na co stawiają? Większość z nich musi dokonać wyboru: praca tymczasowa a outsourcing pracowników. Jakie są pomiędzy nimi różnice?

Czym jest praca tymczasowa

Praca tymczasowa to alternatywna forma zatrudnienia pracowników, której nie można mylić z pracą tymczasową. Są to dwa zupełnie odmienne rodzaje zatrudnienia. Czym jest praca tymczasowa? Zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, przez pracę tymczasową należy rozumieć „wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika”. Co to oznacza? Praca tymczasowa oznacza powierzenie zatrudnionemu pracownikowi przez zewnętrzną agencję pracy zadań o określonym charakterze, doraźnych lub okresowych albo obowiązków, których terminowe wykonanie przez zatrudnionych w firmie pracowników nie byłoby możliwe lub których wykonanie należy do pracownika, który jest na urlopie, zwolnieniu lub jest nieobecny z innego powodu.

Zalety pracy tymczasowej

Praca tymczasowa ma wiele zalet. Po pierwsze, jej niewątpliwym atutem jest łatwość zatrudnienia i znalezienia kandydatów do pracy. Zazwyczaj nie muszą mieć żadnych szczególnych kompetencji i nie muszą brać udziału w przewlekłych rekrutacjach. Kolejną zaletą pracy tymczasowej są elastyczne godziny pracy. Co do zasady pracownikom tymczasowym przysługuje wiele świadczeń przewidzianych dla etatowych pracowników. Wymienić wśród nich można m.in. prawo do urlopu wypoczynkowego. Poza tym, praca tymczasowa może być bardziej opłacalna dla firm niż zatrudnienie stałych pracowników.

Co to jest outsourcing pracowników

Outsourcing pracowniczy oznacza korzystanie przez firmę z zasobów zewnętrznych, czyli pracowników zatrudnionych przez agencję pracy. Na czym polega on w praktyce? Outsourcing można porównać do wynajęcia pracowników przez firmę z agencji pracy. Tacy outsourcingowani pracownicy wykonują obowiązki służbowe w siedzibie firmy, gdzie są delegowani do wykonania określonych zadań. Zatem zamiast zatrudniać pracowników na etacie, firma korzysta z pracowników zatrudnionych przez agencję. Nie ma praktycznie żadnych ograniczeń w zatrudnianiu pracowników w tej formie. Mimo to, należy podkreślić, że outsourcing pracowników najczęściej dotyczy personelu zatrudnionego na budowie lub produkcji. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozyskani w ten sposób pracownicy wykonywali obowiązki służbowe w obsłudze klienta, księgowości, IT, marketingu lub HR. Outsourcing pracowników może przynosić wiele korzyści, ale wymaga także dokładnego zarządzania relacjami z dostawcami zewnętrznymi oraz kontrolowania jakości świadczonych usług. Dla niektórych firm może to być efektywne rozwiązanie, podczas gdy inne mogą preferować zachowanie większej kontroli nad wszystkimi aspektami działalności wewnętrznej.

Zalety outsourcingu pracowników

Dlaczego firmy coraz częściej decydują się na outsourcing pracowników a praca tymczasowa idzie w odstawkę? Po pierwsze, dzięki outsourcingowi pracowników firma redukuje koszty. Outsourcing może być bardziej opłacalny niż zatrudnianie stałych pracowników, ponieważ firmy zewnętrzne mogą oferować konkurencyjne ceny za swoje usługi. Po drugie, dzięki pozyskaniu pracowników z agencji pracy, przedsiębiorca może skoncentrować się na kluczowych obszarach biznesowych. Jakie jeszcze można wymienić zalety outsourcingu pracowników? Elastyczność zatrudnienia. Outsourcing pozwala firmom umiejętnie planować zatrudnienie i dopasowywać ilość pracowników do zmian w zapotrzebowaniu na usługi lub produkcję, bez konieczności zatrudniania i zwalniania pracowników.

Praca tymczasowa i outsourcing pracowniczy: różnice

Pomiędzy pracą tymczasowym i outsourcingiem pracowniczym występują istotne różnice. Dotyczą one przede wszystkim:

  • stron umowy,
  • zakresu obowiązków,
  • przepisów prawa normujących pracę zatrudnionych,
  • czasu pracy.

Strony umowy

Podstawową różnicą pomiędzy pracą tymczasową a outsourcingiem pracowniczym są strony umowy. W przypadku pracy tymczasowej istnieją trzy strony: pracownik, pracodawca użytkownik i agencja pracy tymczasowej. Z kolei w przypadku outsourcingu pracowniczego istnieje pracownik, agencja pracy i firma wynajmująca pracownika. Co jeszcze warto wiedzieć o różnicach pomiędzy pracą tymczasową a outsourcingiem pracowniczym? Zgodnie z prawem, pracownicy tymczasowi podlegają kierownictwu pracodawcy użytkownika. Z kolei w outsourcingu agencji pracy.

Zakres obowiązków

Zgodnie z prawem pracownik tymczasowy zatrudniony jest do prac o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym oraz gdy terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych pracodawcę użytkownika byłoby niemożliwe albo kiedy wykonanie pracy należy do obowiązków nieobecnego pracownika pracodawcy użytkownika. Pracownik tymczasowy nie może natomiast wykonywać pracy szczególnie niebezpiecznej i na stanowiskach, na których na stałe jest zatrudniony inny pracownik, gdy ten uczestniczy w strajku oraz gdy praca wymaga uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia. Poza tym, pracownik tymczasowy nie może być zatrudniony do pracy tego samego rodzaju co pracownik, z którym pracodawca użytkownik rozwiązał stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej. W przypadku outsourcingu pracowników nie ma żadnych ograniczeń w rodzaju prac, jakie mogą legalnie wykonywać.

Praca tymczasowa czy outsourcing pracowników

Praca tymczasowa czy outsourcing pracowników

Praca tymczasowa a outsourcing pracowników: umowa

Następną w kolejności różnicą pomiędzy pracą tymczasową a outsourcingiem pracowniczym jest umowa. Co prawda, w jednym, jak i drugim przypadku pracownik może zostać zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, ale w przypadku pracy tymczasowej, tzw. umowa śmieciowa wchodzi w grę tylko wtedy, kiedy jest to uzasadnione charakterem pracy oraz sposobem jej wykonywania.

Czas trwania umowy

Kolejną różnicą pomiędzy pracą tymczasową a outsourcingiem pracowników jest czas trwania umowy. Agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika tymczasowego do pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez ściśle określony czas. Zgodnie z prawem może wykonywać pracę na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy. Natomiast w przypadku outsourcingu nie ma takich ograniczeń.

Przepisy

Praca tymczasowa jest regulowana przez ustawę z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Z kolei outsourcing pracowników przez Kodeks cywilny.

Masz pytanie?