Jak rozliczyć cudzoziemca za 2018 rok bez numeru PESEL ?

Tysiące pracodawców zatrudniających cudzoziemców ma problem jak rozliczyć cudzoziemca za 2018 rok bez numeru PESEL. Dlatego specjalnie dla Państwa uzyskaliśmy odpowiedź jak postępować w takim przypadku. Pomógł nam w tym Zespół Pomocy Technicznej Portalu Podatkowego i JPK (15). Również Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi.

W informacji PIT-11 za 2018 r., w przypadku braku identyfikatorów podatkowych (Pesel, NIP), w polu NIP pracownika, należy wpisać 9999999999.

System e-deklaracje Ministerstwa Finansów przyjmie wypełnioną w ten sposób informację. Uwzględniając jednak powołaną poniżej ustawę o ewidencji ludności, należy taki sposób wypełnienia informacji PIT-11 traktować jako wyjątek a nie regułę.

 

Podstawa prawna

 

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 ze zm.), w rejestrze PESEL gromadzone są dane m.in. cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W art. 41 ww. ustawy wskazano, że cudzoziemiec – w tym niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej lub członek rodziny takiego cudzoziemca, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego wskazując termin tego zameldowania (najpóźniej odpowiednio – 30 albo 4 dnia) liczony od dnia przybycia do tego miejsca.

Z kolei, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o ewidencji ludności, rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonuje organ gminy właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca. Pociąga to za sobą nadanie numeru PESEL.

Szczegóły wskazano w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Płatnicy i inkasenci są obowiązani żądać od podatników podania identyfikatora podatkowego i podawać go organom podatkowym. Odbywa się to na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne.

Dlatego, w kontekście powyższych przepisów, płatnicy zatrudniający obcokrajowców zobowiązani są do podawania podczas wysyłki informacji o przychodach (PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R) numeru PESEL osoby, dla której informacja została wystawiona.

Podsumowując, mam nadzieje, że problem jak rozliczyć cudzoziemca za 2018 rok bez numeru PESEL został dla Państwa rozwiązany.

 

Z poważaniem,

Zespół Pomocy Technicznej Portalu Podatkowego i JPK (15)

Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych

w Izbie Administracji Skarbowej w Łodzi

 

Poniżej znajdziecie wideo, w którym Michał Solecki opowiada jak rozliczyć cudzoziemca.

Referencje Worksol

PIT -11 a PIT-37 – Rozliczenie z dochodów cudzoziemców

Za nami połowa stycznia 2018 i wkrótce zaczną się pytania cudzoziemców odnoście takich dokumentów jak PIT -11 czy PIT-37.

Pracodawco nie wiesz jak rozliczyć z dochodów swoich pracowników, cudzoziemców ? W tym artykule podpowiemy Ci jak to zrobić.

PIT -11 stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od pracowników. PIT-11 w przypadku cudzoziemców jest wystawiany jeśli cudzoziemiec jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Jeśli cudzoziemiec pracuje na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło, to PIT-11 jest wystawiany tylko w sytuacji jeśli cudzoziemiec przebywa na terenie Polski powyżej 183 dni w roku podatkowym lub posiada w Polsce „ośrodek interesów życiowych”, tzn. uzyskał nr NIP w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania podając w wniosku o jego nadanie polski adres zamieszkania.

Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie PIT-11 do końca lutego 2017 zarówno zatrudnionemu cudzoziemcowi, jak i naczelnikowi urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania cudzoziemca (a nie miejsca jego zameldowania). Zdarzają się pewne sytuacje, w których obowiązek dostarczenia PIT-11 może nastąpić szybciej niż z końcem lutego np. jeżeli:

  • cudzoziemiec  zmieni pracę,
  • pracodawca zlikwiduje działalność

W pierwszym przypadku cudzoziemiec może poprosić o wcześniejsze sporządzenie PIT-11. Pracodawca musi dostarczyć cudzoziemcowi PIT-11 w terminie 14 dni od momentu złożenia przez zatrudnionego cudzoziemca wniosku o sporządzenie takiej informacji. Jeśli jednak taka prośba się nie pojawiła informację należy złożyć w standardowym terminie do końca lutego.

Otrzymałeś już PIT-11 i nie wiesz co dalej? Zawsze możesz zgłosić się do nas – pomożemy Ci! 🙂
Cudzoziemcy, którzy otrzymali do końca lutego (lub wcześniej) PIT-11, mają obowiązek na jego podstawie wypełnić druk PIT-37 i złożyć go do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Do kiedy mamy czas na złożenie rozliczenia PIT-37 i jak można to zrobić? PIT-37 w roku podatkowym, mamy obowiązek złożyć do końca kwietnia 2017 roku. Najprostszą formą jest złożenie PIT-37 w okienku podawczym urzędu skarbowego. Możliwe jest również złożenie go w formie dokumentu elektronicznego czy nadanie go w polskiej placówce pocztowej.

Pamiętaj! Jeśli będziesz ubiegał się o kartę pobytu w roku 2017 (nie ważne czy pierwszą czy kolejną) urząd wojewódzki ma prawo wezwać Cię do okazania PIT-37. Może to zrobić, aby sprawdzić czy rozliczyłeś się z polskim urzędem skarbowym, dlatego lepiej być do tego przygotowanym.

Z poważaniem:
Daria Wesoła
specjalista ds. zatrudnienia cudzoziemców