Praca tymczasowa a kodeks pracy

To, na jakiej podstawie może być zatrudniony pracownik tymczasowy, ściśle określają przepisy. Jaką w takim przypadku należy zawrzeć umowę? Co powinien zawierać taki dokument? Jaką pracę można powierzyć pracownikowi tymczasowemu, a których nie wolno mu wykonywać? Jakie prawa przysługują takiemu pracownikowi? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule – praca tymczasowa a kodeks pracy.

To agencja pracy zatrudnia pracownika tymczasowego, ale powierzone zadania wykonuje on na rzecz pracodawcy użytkownika. Takiego pracownika najczęściej zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Dużo rzadziej zawiera się z nim umowę cywilnoprawną.

Praca tymczasowa a kodeks pracy – co powinno znaleźć się w umowie

Umowa z pracownikiem tymczasowym powinna mieć formę pisemną. Jeśli nie doszło do zawarcia takiego typu dokumentu, pracownik musi otrzymać od agencji pracy potwierdzenie warunków umowy w formie pisemnej. Powinno się to stać nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.

Umowa między pracownikiem tymczasowym a agencją pracy tymczasowej powinna zawierać następujące elementy:

 • określenie stron umowy,
 • datę zawarcia umowy,
 • wskazanie pracodawcy użytkownika,
 • okres wykonywania pracy tymczasowej,
 • warunki zatrudnienia pracownika w okresie wykonywania pracy (rodzaj pracy, którą ma wykonywać pracownik tymczasowy, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej).

Należy pamiętać, że maksymalny czas wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekraczać łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Dopuszczalne rodzaje prac dla pracownika tymczasowego

 • Praca, jaką może wykonywać pracownik tymczasowy powinna mieć charakter sezonowy, okresowy lub doraźny.
 • Obowiązki, które są powierzane pracownikowi tymczasowemu nie mogą być możliwe do zrealizowania przez pracowników zatrudnionych u pracodawcy użytkownika.
 • Praca zlecona pracownikowi tymczasowemu powinna należeć do obowiązków nieobecnego pracownika.

Niedopuszczalne rodzaje prac dla pracownika tymczasowego

Przepis zawarty w art. 8 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych określa ograniczenia w wykonywaniu pracy tymczasowej. W związku z tym ustalono niedopuszczalne rodzaje prac dla pracownika tymczasowego.

 • Praca szczególnie niebezpieczna (w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy).
 • Obowiązki pracownika, który akurat uczestniczy w strajku.
 • Praca tego samego rodzaju, jaka była wykonywana przez pracownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik.
 • Zajęcie, które wymaga uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Praca tymczasowa a kodeks pracy – prawa pracownika tymczasowego

 • Urlop wypoczynkowy

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy. Wymiar tego urlopu to dwa dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Tego rodzaju urlop pracownik uzyskuje w dni, które byłyby dla niego dniami pracy.

Jeśli pracownik tymczasowy nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, wtedy agencja pracy tymczasowej musi wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.

 • Ciąża

Przepis zawarty w Kodeksie pracy mówi o obowiązku przedłużenia umowy do dnia porodu. Jeśli pracownica tymczasowa jest zatrudniona na co najmniej 2-miesieczną umowę o pracę, wtedy jest objęta tym zapisem.

Do wspomnianego wyżej 2-miesięcznego okresu wlicza się również okres lub okresy skierowania do wykonywania pracy tymczasowej, przypadające w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy poprzedzających zawarcie umowy o pracę.

 • Rozwiązanie umowy tymczasowej

Sporządzając umowę o pracę, strony mają możliwość ujęcia klauzuli dotyczącej wcześniejszego rozwiązania umowy przez każdą ze stron. Może to nastąpić:

– za trzydniowym wypowiedzeniem, w przypadku umowy o pracę zawartej na okres nieprzekraczający 2 tygodni,

– za jednotygodniowym wypowiedzeniem, w przypadku umowy o pracę zawartej na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Badania lekarskie dla pracowników z Ukrainy – cudzoziemców

Wielu pracodawców zastanawia się czy pracownikom z Ukrainy również należy wykonać badania lekarskie przed ich zatrudnieniem. Odpowiedź jest jednoznaczna – TAK. Badania lekarskie dla pracowników z Ukrainy są konieczne tak samo jak dla polskich pracowników. Przyczyna jest prosta – to nie narodowość jest podstawą wykonania pewnego obowiązku, ale bycie po prostu pracownikiem, a tym samym wynikające z tego obowiązki z kodeksu pracy.

Continue reading Badania lekarskie dla pracowników z Ukrainy – cudzoziemców

Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy – po polsku czy ukraińsku ?

Szkolenie z BHP jest wymagane na każdym stanowisku pracy i powinno być przeprowadzone w pierwszym dniu pracy pracownika. Jest to podstawowy element do legalnego zatrudnienia każdego pracownika,  jak i cudzoziemca. Co jednak zrobić, gdy pracownik jest cudzoziemcem i nie rozumie treści szkolenia ? Możemy mieć poważne wątpliwości czy będzie wykonywał swoje obowiązki w sposób bezpieczny dla siebie i  innych pracowników. Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy to temat nurtujący zarówno pracodawców jak i osób zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Continue reading Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy – po polsku czy ukraińsku ?

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym? Wielu  pracodawców ma problem z zatrudnieniem cudzoziemców (głównie pracowników z Ukrainy) przyjeżdżających do Polski w ramach ruchu bezwizowego. Statystycznie co trzeci Ukrainiec szuka pracy przebywając na terenie Polski w ramach ruch bezwizowego. Jak należy zatem postępować aby legalnie zatrudnić taką osobę ? Czy warto w ogóle zatrudniać takie osoby? Dlaczego tak dużo obywateli Ukrainy wybiera taki sposób na przyjazd do Polski ? Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Continue reading Jak zatrudnić cudzoziemca na paszporcie biometrycznym ?

Zatrudnienie cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę

Pracodawca ma zamiar zatrudnić pracownika z Ukrainy z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę. Co zrobić w takim przypadku aby legalnie zatrudniać pracownika? Zatrudnienie cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę jest w ogóle możliwe ?

 

Do pracodawcy przychodzi cudzoziemiec, który chce podjąć u niego pracę. Posiada odpowiednie kwalifikacje i pracodawca faktycznie chce go zatrudnić. Jest jednak małe „ALE”. Cudzoziemiec przebywa w Polsce nie na podstawie wizy, a na podstawie karty pobytu. Co zrobić w takiej sytuacji?

 

Cudzoziemiec powinien nam pokazać decyzję do karty pobytu

 

W pierwszej kolejności powinieneś zweryfikować na jakiej podstawie została cudzoziemcowi wydana karta pobytu, tzn. poprosić cudzoziemca o okazanie decyzji, którą cudzoziemiec otrzymuje jeszcze przed wydaniem karty pobytu. Jeżeli karta pobytu była wydana na podstawie: zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz innego pracodawcy lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, to cudzoziemiec powinien pracować jedynie na stanowisku oraz na rzecz pracodawcy wskazanego w decyzji.

Czy nowy pracodawca nie może zatem zatrudnić cudzoziemca? Może. Musi jednak zarejestrować dla cudzoziemca w urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy ratunkiem w takiej sytuacji

 

Na podstawie zarejestrowanego oświadczenia oraz aktualnej karty pobytu, cudzoziemiec będzie mógł pracować. Należy jednak pamiętać o tym, że na podstawie takiego oświadczenia cudzoziemiec może wykonywać pracę jedynie przez 180 dni w ciągu 12 miesięcy. Dlatego należy zweryfikować czy wciągu ostatnich 12 miesięcy cudzoziemiec nie wykorzystał już przysługujących mu 180 dni pracy na podstawie oświadczenia.

 

Obowiązek powiadomienia urzędu wojewódzkiego ciąży na pracowniku

 

Co więcej jeżeli cudzoziemiec rezygnuje z pracy u pracodawcy wskazanego w decyzji, powinien dopełnić obowiązku powiadomienia wojewody w ciągu ostatnich 15 dni roboczych o utracie pracy u poprzedniego pracodawcy i złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy.

 

Zatrudnienie cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę w przypadku osób uprzywilejowanych

Jeżeli karta pobytu była wydana na podstawie zezwolenia na pobyt:

 • dla studenta studiów stacjonarnych, zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych,
 • dla członka rodziny obywatela polskiego,
 • w celu połączenia się z rodziną,
 • dla ofiary handlu ludźmi lub zezwolenia dla rezydenta długoterminowego innego kraju UE,

to cudzoziemiec ma prawo do podjęcia w Polsce pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 

Autor artykułu: ,,Zatrudnienie cudzoziemca z kartą pobytu wydaną na innego pracodawcę”

Daria Wesoła

NIP-7 – zgłoszenie identyfikacyjne cudzoziemca

Niestety tak już jest, że większość cudzoziemców przyjeżdżających do Polski nie posada numeru NIP. Dlatego w pierwszej kolejności zaraz przy zatrudnianiu powinniśmy wypełnić NIP-7 Zgłoszenie identyfikacyjne cudzoziemca i wysłać je do Urzędu Skarbowego. Pamiętajmy, żeby to obcokrajowiec podpisał się na druku, dzięki temu unikniemy opłaty za pełnomocnictwo. Numer identyfikacji podatkowej nie dostaniemy od razu. Możemy czekać za nim nawet do 2 tygodni dlatego zróbmy to jak najszybciej. Nie będziemy wtedy zaskoczeni, gdy obcokrajowiec postanowi nagle zrezygnować z pracy.

NIP-7 Zgłoszenie identyfikacyjne cudzoziemca – przypomnimy sobie o tym najczęściej, kiedy przychodzi czas wystawienia pracownikówi PIT-11

W praktyce NIP będzie nam potrzebny przy wystawieniu PIT-11 dla pracownika oraz rozliczeniu rocznym PIT-4R. Urzędem Skarbowym właściwym dla rozliczenia obcokrajowca jest Urząd Skarbowy dla nie rezydentów w Państwa województwie. W przypadku Wielkopolski jest to Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto.

Rezydencja podatkowa – określa wysokość pobieranej zaliczki na podatek dochodowy w przypadku umów cywilnoprawnych

O tym czy obcokrajowiec jest rezydentem, bądź nierezydentem w RP decyduje czas przebywania cudzoziemca na terenie naszego kraju lub uzyskanie zaświadczenia o rezydencji podatkowej. W praktyce, każdy obcokrajowiec który przyjechał do Polski tymczasowo do pracy jest nierezydentem. Wynika to z tego, że jego interesy życiowe znajdują się poza granicami Polski.

Jak uzyskać lub zaświadczenie o rezydencji podatkowej lub stać się rezydentem podatkowym na terenie RP

Pierwszym jest złożenie druku NIP-7 wpisując polski adres zamieszkania (patrz punkt III) . Wtedy określamy centrum interesów życiowych cudzoziemca w Polsce, a jego dochody w kraju pochodzenia będą jego dochodami zagranicznymi. Najprostszy ale nie zawsze korzystnie interpretowana na rzecz płatnika podatku forma określenia centrum interesów życiowych.

Drugi i najpewniejszy sposób nabycia rezydencji podatkowej jest związany z długością pobytu cudzoziemca na terenie Polski (interpretacja indywidualna Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lipca 2017 r.) mówi ona o tym, że cudzoziemiec staje się rezydentem podatkowym tego kraju, gdzie większą cześć roku podatkowego przebywa a więc ponad 183 dni (zgodnie z art. 41 ust. l ustawy o PIT). Jeśli zatem do tej pory pobieraliśmy od cudzoziemca zgodnie z naszym obowiązkiem zryczałtowany 20 % podatek dochodowy, to od 184 dnia jego pobytu w Polsce zaliczkę na podatek dochodowy możemy zacząć pobierać na zasadach ogólnych (dotyczy umów zlecenie i o dzieło)

Kolejnym sposobem jest wystąpienie do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikatu rezydencji) – wniosek do pobrania

Inne ważne kwestie związane z zatrudnianiem cudzoziemców znajdziecie Państwo tutaj

Autor artykułu ,,NIP-7 zgłoszenie identyfikacyjne cudzoziemca”

Michał Solecki