Praca tymczasowa a kodeks pracy
#jak zatrudnić cudzoziemca #kodeks pracy #praca tymczasowa

Praca tymczasowa a kodeks pracy

9 czerwca 2020

To, na jakiej podstawie może być zatrudniony pracownik tymczasowy, ściśle określają przepisy. Jaką w takim przypadku należy zawrzeć umowę? Co powinien zawierać taki dokument? Jaką pracę można powierzyć pracownikowi tymczasowemu, a których nie wolno mu wykonywać? Jakie prawa przysługują takiemu pracownikowi? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule – praca tymczasowa a kodeks pracy.

To agencja pracy zatrudnia pracownika tymczasowego, ale powierzone zadania wykonuje on na rzecz pracodawcy użytkownika. Takiego pracownika najczęściej zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Dużo rzadziej zawiera się z nim umowę cywilnoprawną.

Praca tymczasowa a kodeks pracy – co powinno znaleźć się w umowie

Umowa z pracownikiem tymczasowym powinna mieć formę pisemną. Jeśli nie doszło do zawarcia takiego typu dokumentu, pracownik musi otrzymać od agencji pracy potwierdzenie warunków umowy w formie pisemnej. Powinno się to stać nie później niż w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej.

Umowa między pracownikiem tymczasowym a agencją pracy tymczasowej powinna zawierać następujące elementy:

 • określenie stron umowy,
 • datę zawarcia umowy,
 • wskazanie pracodawcy użytkownika,
 • okres wykonywania pracy tymczasowej,
 • warunki zatrudnienia pracownika w okresie wykonywania pracy (rodzaj pracy, którą ma wykonywać pracownik tymczasowy, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia przez agencję pracy tymczasowej).

Należy pamiętać, że maksymalny czas wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika nie może przekraczać łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Dopuszczalne rodzaje prac dla pracownika tymczasowego

 • Praca, jaką może wykonywać pracownik tymczasowy powinna mieć charakter sezonowy, okresowy lub doraźny.
 • Obowiązki, które są powierzane pracownikowi tymczasowemu nie mogą być możliwe do zrealizowania przez pracowników zatrudnionych u pracodawcy użytkownika.
 • Praca zlecona pracownikowi tymczasowemu powinna należeć do obowiązków nieobecnego pracownika.

Niedopuszczalne rodzaje prac dla pracownika tymczasowego

Przepis zawarty w art. 8 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych określa ograniczenia w wykonywaniu pracy tymczasowej. W związku z tym ustalono niedopuszczalne rodzaje prac dla pracownika tymczasowego.

 • Praca szczególnie niebezpieczna (w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy).
 • Obowiązki pracownika, który akurat uczestniczy w strajku.
 • Praca tego samego rodzaju, jaka była wykonywana przez pracownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik.
 • Zajęcie, które wymaga uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.

Praca tymczasowa a kodeks pracy – prawa pracownika tymczasowego

 • Urlop wypoczynkowy

Pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy. Wymiar tego urlopu to dwa dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Tego rodzaju urlop pracownik uzyskuje w dni, które byłyby dla niego dniami pracy.

Jeśli pracownik tymczasowy nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w okresie wykonywania pracy tymczasowej, wtedy agencja pracy tymczasowej musi wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.

 • Ciąża

Przepis zawarty w Kodeksie pracy mówi o obowiązku przedłużenia umowy do dnia porodu. Jeśli pracownica tymczasowa jest zatrudniona na co najmniej 2-miesieczną umowę o pracę, wtedy jest objęta tym zapisem.

Do wspomnianego wyżej 2-miesięcznego okresu wlicza się również okres lub okresy skierowania do wykonywania pracy tymczasowej, przypadające w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy poprzedzających zawarcie umowy o pracę.

 • Rozwiązanie umowy tymczasowej

Sporządzając umowę o pracę, strony mają możliwość ujęcia klauzuli dotyczącej wcześniejszego rozwiązania umowy przez każdą ze stron. Może to nastąpić:

– za trzydniowym wypowiedzeniem, w przypadku umowy o pracę zawartej na okres nieprzekraczający 2 tygodni,

– za jednotygodniowym wypowiedzeniem, w przypadku umowy o pracę zawartej na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Masz pytanie?