Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy w jakim języku ?

2 marca 2019

Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy – po polsku czy ukraińsku ?

jak zatrudnić cudzoziemca

Pracownicy z Ukrainy

Szkolenie z BHP jest wymagane na każdym stanowisku pracy i powinno być przeprowadzone w pierwszym dniu pracy pracownika. Jest to podstawowy element do legalnego zatrudnienia każdego pracownika,  jak i cudzoziemca. Co jednak zrobić, gdy pracownik jest cudzoziemcem i nie rozumie treści szkolenia ? Możemy mieć poważne wątpliwości czy będzie wykonywał swoje obowiązki w sposób bezpieczny dla siebie i  innych pracowników. Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy to temat nurtujący zarówno pracodawców jak i osób zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy.

Nie ma przepisów prawa pracy, które regulowałby przeprowadzanie szkolenia BHP dla cudzoziemców, w tym pracowników z Ukrainy wykonujących pracę na terenie Polski. Inspekcja Pracy podczas kontroli zwraca szczególną uwagę do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego skrupulatnie sprawdza przeprowadzone szkolenia w tym zakresie. Jednym z elementów kontroli może być weryfikacja czy szkolenie przeprowadzone było w sposób zrozumiały dla cudzoziemców.

 

Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy nie reguluje polski kodeks pracy

Zgodnie z artykułem 237 (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy)  nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. § 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Wyjątek ! Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 

Równe traktowanie w zakresie dostępu do wiedzy i informacji mającej wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Obowiązkiem pracodawcy jest weryfikacja czy dany pracownik posiada wymagane kwalifikacje, posiadane umiejętności oraz dostateczną znajomość zasad BHP i bezpieczeństwa pracy. Jednym z podstawkowych obowiązków po stronie pracodawcy jest zapewnienie szkolenie w tym zakresie. Przepisy nie regulują kwestii szkolenia BHP dla cudzoziemców w sposób odmienny. Mówimy tutaj raczej o równym traktowaniu. Dlatego dla osób niesłyszących korzystamy z tłumacza języka migowego, tak jak dla cudzoziemców powinniśmy przekazać informację w języku dla nich zrozumiałem. Jaki cel byłby szkolenia jeśli pracownicy nic z niego by nie przyswoili ?

 

Pracownik uciął sobie palec, ponieważ nie zrozumiał instrukcji BHP na stanowisku pracy

Żaden z pracodawców nie chciałby usłyszeć takiego tłumaczenia pracownika przed Państwową Inspekcją Pracy podczas kontroli po wypadku przy pracy. Jeśli chcemy uniknąć takiej sytuacji powinniśmy mieć świadków i deklarację na piśmie, że szkolenie przeprowadzono w sposób zarozumiały dla kandydata, aby uniknąć w przyszłości roszczeń odszkodowawczych i kosztownych procesów sądowych. Ważne ! Nie chodzi tu o kolejny zwykły ,,świstek papieru” a o rzeczywiste przeprowadzone szkolenie w języku narodowym pracownika.

 

Zgodnie z artykułem 207 KP § 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

  1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach. w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników;
  2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;
  3. pracownikach wyznaczonych do:
    a) udzielania pierwszej pomocy,
    b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy i innych cudzoziemców to nie jest kolejny ,,świstek papieru”

Podsumowując, szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy jak i innych cudzoziemców powinno być przeprowadzone w języku dla nich zrozumiałym. (choć nie obligują nas do tego bezpośrednio przepisy). Wielu pracodawców, szczególnie Ci, którzy zatrudniają wielu cudzoziemców, przygotowało na własny koszt materiały szkoleniowe w językach narodowych swoich pracowników. Powszechnym zjawiskiem jest obecność tłumacza podczas szkolenia. Nie musi to być oczywiście tłumacz przysięgły. Bardzo często pracodawcy wykorzystują do tego celu pracowników-cudzoziemców z najdłuższym stażem pracy, którzy to tłumaczą szkolenia nowo zatrudnionym pracownikom. Pracodawca może również przedłożyć cudzoziemcowi oświadczenie w którym oświadczy, że szkolenie przeprowadzono w języku dla niego zrozumiałym.

Szanowni Państwo, bezpieczeństwo pracowników na stanowisku pracy jest najważniejsze, szczególnie w tych zawodach gdzie ryzyko wypadku przy pracy jest wysokie. Dlatego należy zadbać o to, żeby pracownik rozumiał instrukcje prawidłowego, bezpiecznego postępowania. Należy brać również pod uwagę to, że kiedy cudzoziemiec odpowiada, że zrozumiał nasze polecenia lub instrukcje to nie znaczy, że tak jest. Bardzo często z grzeczności lub lęku odpowiada nam, że rozumie, a w gruncie rzeczy nie zrozumiał nic. Warto zatem poświęcić czas i wytłumaczyć zasady bezpieczeństwa na zakładzie pracy w języku ojczystym pracowników, aby uniknąć kłopotów w przyszłości zarówno pracodawcy jak i pracownikom.

autor artykułu ,,Szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy – po polsku czy ukraińsku ?”

Michał Solecki

Poszukujesz pracy?

W naszej bazie mamy wiele atrakcyjnych ofert pracy z Polski i zagranicy. W każdym miesiącu podpisujemy dziesiątki umów rekrutacyjny z polskimi firmami

Aktualne oferty pracy znajdują się tutaj

icon_firstPrzeglądaj oferty pracy

Szukasz pracowników?

Mamy setki kandydatów gotowych do pracy w najbliższym czasie. Nasza Agencja dostarcza ponad 100 pracowników miesięcznie do polskich pracodawców. Realizujemy zlecenia rekrutacyjne dotyczące specjalistów jak i pracowników niewykwalifikowanych

icon_twoDodaj ofertę pracy

Masz pytania ?

telZamów rozmowę personKontakt bezpośredni