Praca tymczasowa - co trzeba o niej wiedzieć

Praca tymczasowa – co trzeba o niej wiedzieć

27 kwietnia 2024

Praca tymczasowa cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem nad Wisłą. Przedsiębiorcy coraz chętniej zatrudniają w Polsce pracowników tymczasowych. Nie bez powodu. Co warto wiedzieć zanim skorzysta się ze wsparcia pracowników tymczasowych?

Co to jest praca tymczasowa i na czym polega

Praca tymczasowa cieszy się w Polsce coraz większą popularnością. Przede wszystkim dlatego, że przedsiębiorca może pozyskać kompetentnych pracowników, nie musząc przy tym ponosić wysokich kosztów zatrudnienia i prowadzić dokumentacji pracowniczej. Na czym polega taka forma pracy? Tego typu zatrudnienie opiera się na wykonywaniu obowiązków służbowych na rzecz danego przedsiębiorcy, którym jest w przypadku pracy tymczasowej pracodawca użytkownik, mimo że formalnie jest on zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej. Co to oznacza w praktyce? Agencja jest odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji pracowniczej, rozliczania wynagrodzenia i czasu pracy pracownika oraz odprowadzania za niego składek do ZUS.

Kto jest kim w pracy tymczasowej

Decydując się na pracę tymczasową trzeba wiedzieć, że istnieją w niej trzy strony: pracownik, pracodawca-użytkownik i agencja pracy tymczasowej. Przy czym pracownika zatrudnia legalnie działająca agencja. Z kolei agencja podpisuje umowę ze swoim klientem – pracodawcą użytkownikiem, na rzecz którego i pod którego kierownictwem, ów pracownik będzie wykonywał obowiązki służbowe. Wszystkie kwestie związane z dokumentacją pracowniczą oraz wypłata wynagrodzenia leży po stronie agencji pracy zatrudniającej pracowników tymczasowych. Oczywiście nie oznacza to, że przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów – wypłaca agencji opłatę za świadczoną usługę. Obejmuje ona najczęściej prowizję dla agencji i koszty zatrudnienia, które ona pokrywa.

Jakie prace może wykonywać pracownik tymczasowy

Jakie prace może wykonywać pracownik tymczasowy? Zgodnie z prawem przedsiębiorca może zatrudnić pracownika do wykonywania obowiązków o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym. Poza tym, pracodawca-użytkownik może korzystać ze wsparcia pracowników tymczasowych, jeśli terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych niego byłoby niemożliwe. Ponadto wtedy, kiedy wykonanie pracy należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Kiedy firma nie może korzystać z takiej formy zatrudnienia

Należy podkreślić, że nie zawsze przedsiębiorca będzie mógł powierzyć wykonanie obowiązków służbowych pracownikowi tymczasowemu. Kiedy właściciel firmy nie będzie mógł skorzystać ze wsparcia pracowników tymczasowych? Zgodnie z prawem, nie można powierzyć wykonywania pracownikom tymczasowym pracy szczególnie niebezpiecznej oraz na stanowiskach, na których na stałe jest zatrudniony inny pracownik, gdy ten uczestniczy w strajku. Poza tym, przedsiębiorca nie może powierzyć wykonywania obowiązków pracownikowi tymczasowemu, gdy praca wymaga uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, których posiadanie wymaga uzyskania pozwolenia. Prawo uniemożliwia również wykonywania przez pracownika tymczasowego pracy tego samego rodzaju co pracownik, z którym pracodawca użytkownik rozwiązał stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej.

Jaka umowa dla pracownika tymczasowego

Przepisy prawa określają również, jaką umowę może zawrzeć agencja pracy z pracownikiem tymczasowym. Co do zasady ma ona dwie opcje. Po pierwsze, agencja może zatrudnić pracownika tymczasowego na podstawie umowy o pracę na czas określony. A drugą – umowa cywilnoprawna, jak np. umowa – zlecenie. Przy czym nie zawsze jest to możliwe. Agencja może zatrudnienie pracowników na tej podstawie wyłącznie wtedy, kiedy jest to konieczne ze względu na charakter pracy oraz sposób jej wykonywania.

Czas zatrudnienia pracownika tymczasowego

Jak długo można być zatrudnionym jako pracownik tymczasowy? Zgodnie z prawem, agencja pracy zatrudniająca pracowników tymczasowych może skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Co to właściwie oznacza? Oznacza to, że po przepracowaniu 18 miesięcy, tego samego pracownika tymczasowego można skierować do tego samego pracodawcy użytkownika po upływie kolejnych 18 miesięcy. Prawo umożliwia zatrudnienie pracownika tymczasowego na również na okres 36 miesięcy, ale tylko wtedy, kiedy jest on skierowany do zadań nieobecnego pracownika pracodawcy użytkownika. W takim przypadku pracownik tymczasowy może być skierowany przez agencję do tego samego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

Obowiązki pracodawcy użytkownika wobec agencji

Jakie obowiązki ma pracodawca użytkownik, który korzysta z usługi agencji? Przede wszystkim musi określić w formie pisemnej rodzaj pracy, która ma być wykonywana przez pracownika tymczasowego. Kolejną kwestią pozostają umiejętności i kwalifikacje, jakie powinien posiadać pracownik tymczasowy. Jakie jeszcze obowiązki ma pracodawca użytkownik? Powinien również określić przewidywany okres wykonywania obowiązków przez pracownika tymczasowego, wymiar czasu pracy, przerwy w pracy oraz miejsce wykonywania pracy. Zgodnie z prawem, agencja powinna zostać poinformowana również o wynagrodzeniu, jakie ma być wypłacane pracownikowi tymczasowemu. Konieczne również jest powiadomienie agencji o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących w przedsiębiorstwie i warunkach wykonywania pracy, w tym tych dotyczących BHP. Ponadto, jeśli pracownik tymczasowy ma być zatrudniony do pracy zmianowej, konieczne jest wskazanie zasad ustalania przechodzenia ze zmiany na zmianę.

Jakie obowiązki ma pracodawca użytkownik względem pracownika

Pracodawca użytkownik ma również pewne obowiązki względem pracownika tymczasowego. Jakie? Przede wszystkim jest zobowiązany zapewnić mu bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Oznacza to, że, jeśli wymagają tego warunki pracy, musi dostarczyć mu odzież i obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej. Poza tym, obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest przeprowadzanie szkoleń w zakresie BHP. Kolejnym obowiązkiem jest prowadzenie ewidencji czasu. Jeśli okres pracy obejmuje przynajmniej sześć miesięcy, pracodawca użytkownik zobowiązany jest umożliwienie pracownikowi wykorzystania należnego mu urlopu wypoczynkowego. Warto pamiętać, że pracodawca użytkownik nie może powierzyć pracownikowi tymczasowemu innej pracy niż ta, która została wskazana w umowie.

Jaką agencję pracy wybrać

Zatrudnienie pracowników tymczasowych ma wiele zalet, ale tylko wtedy, kiedy firma współpracuje z profesjonalną agencją pracy. W interesie przedsiębiorcy leży wybranie legalnie działającej na rynku agencji, czyli takiej, która posiada wpis do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Warto postawić na firmy z wieloletnim doświadczeniem w branży. Dla firm powinien to być sygnał, że agencja pracy rzetelnie wykonuje swoje usługi, dzięki czemu wciąż jest obecna na rynku. Warto również sprawdzić, czy agencja pracy ma ubezpieczenie OC – przezorny, zawsze ubezpieczony.

Szukasz doświadczonej i profesjonalnej agencji pracy tymczasowej? Zadzwoń do nas już teraz.

 

Masz pytanie?