Firma w Polsce prowadzona przez cudzoziemca
#Firma w Polsce

Firma w Polsce prowadzona przez cudzoziemca

19 lutego 2018

Firma w Polsce prowadzona przez cudzoziemca.

Vademecum przedsiębiorcy z zagranicy

 

Coraz więcej cudzoziemców decyduje się na zakładanie firmy w Polsce. Możliwość taką ma każdy, jednak forma prowadzonego przedsiębiorstwa zależna jest od statusu pobytowego cudzoziemca w naszym kraju. Firma w Polsce to wielki możliwości ale i obowiązki biurokratyczne i prawne.

 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą nie dla każdego cudzoziemca

 

Dowolną w formie działalność gospodarcza dopuszczona przez polskie prawo. Szczególnie chodzi tu o najbardziej popularne w Polsce bycie osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą, może prowadzić cudzoziemiec, którzy posiadają:

 • Ważną Kartę Polaka

 • Zgodę na pobyt tolerowany

 • Ochronę uzupełniającą

 • Status uchodźcy

 • Zezwolenie na pobyt stały
 • Korzystają w Polsce z ochrony czasowej

 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

 

członkowi rodziny cudzoziemca ze względu na połączenie z rodziną

udzielone na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego przez inne niż Polska państwo członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce

członkowi rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego UE, przyznany przez inne państwo niż Polska, i który uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce, jeżeli taki członek rodziny przebywał z cudzoziemcem w innym państwie członkowskim UE i chce razem z nim przebywać w Polsce

udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce

małżonkom obywateli Polski pozostających w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim mieszkającym w Polsce (małżonkowie obywateli polskich mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z faktu małżeństwa, o ile ich podstawą pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy).

Spółki prawa handlowego obowiązkowe dla większości cudzoziemców (KRS)

Cudzoziemcy, którzy nie posiadają jednego z ww. statusów stanowią drugą grupę osób i mogą prowadzić firmę wyłącznie w formie spółki:

 • komandytowej
 • akcyjnej
 • z ograniczoną odpowiedzialnością
 • komandytowo-akcyjnej

Przedstawione wyżej formy prowadzenia przedsiębiorstwa nie wymagają obecności cudzoziemca w Polsce. Znaczy to, że można być właścicielem firmy, jednocześnie nie posiadając prawa pobytowego. Jednak, aby móc wykonywać pracę we własnej firmie niezbędne są legalny pobyt (wiza , karta pobytu) oraz ZEZWOLENIE NA PRACĘ.

Założenie spółki i bycie jej wspólnikiem (właścicielem) nie jest dobrą drogą do otrzymania karty pobytu w Polsce

 

Ważna informacja dla cudzoziemca: Założenie spółki nie jest szybką i dobrą drogą do uzyskania prawa pobytowego w Polsce. Jeśli chcemy otrzymać kartę pobytu na podstawie bycia właścicielem spółki, nasza firma musi działać co najmniej rok, przynosić zyski, mieć obroty z tytułu sprzedaży i zatrudniać pracowników.

Uwaga: umowy międzynarodowe pomiędzy poszczególnymi państwami a Polską mogą wprowadzać dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia. W związku z tym, należy upewnić się, czy w stosunku do państwa pochodzenia cudzoziemca nie obowiązuje umowa międzynarodowa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi internetową bazę traktatową, w której można taką informację sprawdzić.- skopiowane z migranta

Agencja Pracy WORKSOL zakładała z powodzeniem wiele spółek prawa handlowego oraz doradzała przy zakładaniu firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Chętnie dzielimy się doświadczeniami z naszymi klientami. Pomagamy wybrać biuro rachunkowe do obsługi przedsiębiorstwa. Doradzamy w wyborze formy opodatkowania oraz lokalizacji siedziby firmy.

Zapraszamy wszystkich cudzoziemców do otwierania firm w Polsce. Prowadzenie biznesu nad Wisłą może być naprawdę wielką przyjemnością i przynosić odpowiednie korzyści finansowe

Autorzy tekstu:

Anna Martirosyan-Romaniak

Michał Solecki

Masz pytanie?